Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/1999 z dne 4. 6. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/1999 z dne 4. 6. 1999

Kazalo

2132. Odlok o proračunu Občine Postojna za leto 1999, stran 5143.

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 16. člena statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96) je Občinski svet občine Postojna na 6. seji dne 22. 4. 1999 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Postojna za leto 1999
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna Občine Postojna za leto 1999 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun).
2. člen
Predvideni prihodki oziroma prejemki in odhodki oziroma izdatki proračuna znašajo:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov v 000 SIT
1. Prihodki – 1,299.664
2. Odhodki – 1,604.527
3. Primanjkljaj – –304.863.
B) Račun finančnih terjatev in naložb
1. Prejemki – 63.212
2. Izdatki – 5.000
3. Presežek – 58.212
C) Račun financiranja
1. Zadolževanje – 248.800
2. Odplačevanje dolga – 23.422
3. Neto zadolževanje – 225.378
4. Zmanjšanje sredstev na računih – –21.273.
3. člen
Na podlagi 3. točke 12. člena zakona o financiranju občin se zmanjšanje sredstev na računih v višini 21,273.000 SIT krije iz sredstev obvezne proračunske rezerve.
4. člen
Od prihodkov iz drugega člena tega odloka se 0,5% sredstev izloča v sredstva rezerv občine.
5. člen
Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom, praviloma enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti.
6. člen
Uporabniki smejo prevzemati obveznosti v breme proračuna le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
Zagotovljena sredstva v proračunu morajo uporabniki uporabljati za namene, za katere so jim bila dana.
Uporabniki morajo pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje obveznosti, ki se poravnajo iz proračuna, upoštevati roke plačil, ki so za posamezne namene predpisani za državni proračun. Uporabniki uporabljajo sredstva za plačevanje že opravljenih storitev in nabav.
Nabava opreme, investicijska, vzdrževalna dela, storitve se oddajo v skladu z zakonom o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97).
7. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
8. člen
Župan občine je pooblaščen, da odloča o porabi sredstev rezerv iz prve točke 12. člena zakona o financiranju občin do višine 200.000 SIT ter o kratkoročnem plasiranju sredstev.
9. člen
Župan občine je pooblaščen, da odloča o odtujitvi oziroma pridobitvi premičnega premoženja v višini do 500.000 SIT in nepremičnega premoženja v višini do 1,500.000 SIT.
10. člen
Stanovanjski sklad Občine Postojna se v letu 1999 zadolži za potrebe stanovanjske izgradnje na območju Občine Postojna, v višini 26,800.000 SIT, za potrebe stanovanjske izgradnje na območju Občine Pivka v višini 22,000.000 SIT, za ivnesticije na področju družbene in komunalne infrastrukture se Občina Postojna zadolži v višini 200 mio SIT, kar znaša skupaj 248,800.000 SIT.
11. člen
Nadzor nad poslovanjem s sredstvi proračuna opravlja nadzorni odbor Občine Postojna.
12. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni predložiti finančne načrte za leto do konca decembra tekočega leta ter zaključne račune za preteklo leto do konca februarja tekočega leta.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 032-01-2/99
Postojna, dne 22. aprila 1999.
Župan
Občine Postojna
Josip Bajc, jur. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti