Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/1999 z dne 4. 6. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/1999 z dne 4. 6. 1999

Kazalo

2134. Odlok o proračunu Občine Šalovci za leto 1999, stran 5144.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) in 16. člena statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 13/99) je Občinski svet občine Šalovci na 6. seji dne 7. 5. 1999 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Šalovci za leto 1999
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna Občine Šalovci za leto 1999 (v nadaljnjem besedilu: proračun), upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter občinskim premoženjem.
2. člen
Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja, ki je sestavni del tega odloka.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtovani prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in drugi dohodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja z občinskim premoženjem in načrtovanimi odhodki.
3. člen
Po bilanci proračunskih prihodkov in odhodkov za leto 1999 se določijo skupni prihodki in skupni odhodki proračuna za leto 1999 v višini 233,792.350,95 SIT in se razporedijo za:
– tekoče obveznosti v znesku 89,758.205,00 SIT,
– investicijske obveznosti v znesku 144,034.145,95 SIT.
4. člen
Če med izvajanjem proračuna zaradi spremembe zakona, občinskega odloka ali sklepa Vlade RS spremeni obseg primerne porabe za proračun Občine Šalovci za tekoče leto, župan občine lahko spremembo vnese v proračun občine za tekoče leto, ki s tem postane sestavni del proračuna. Spremembo posreduje župan občinskemu svetu v potrditev.
5. člen
Od vseh prihodkov proračuna za leto 1999 izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov se izloči 0,5% stalne proračunske rezerve Občine Šalovci.
Sredstva rezerve po prejšnjem odstavku se uporabljajo v skladu z zakonom in statutom občine.
II. FINANCIRANJE UPORABNIKOV PRORAČUNA
6. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna smejo uporabljati sredstva le za namene, ki so določeni v bilanci odhodkov tega proračuna. Sredstva se nakazujejo uporabnikom, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za uporabo sredstev.
7. člen
Sredstva za delovanje uporabnikov se zagotavljajo za:
– sredstva za plače,
– sredstva za druge osebne prejemke,
– sredstva za prispevke delodajalca,
– sredstva za materialne stroške,
– sredstva za amortizacijo,
– sredstva za druge odhodke.
8. člen
Sredstva občinskega proračuna se med letom enakomerno in v skladu s potrebami dodelijo med vse nosilce oziroma uporabnike do višine doseženih prihodkov, če z odlokom ali posameznim aktom organov občine ni drugače določeno.
9. člen
Uporabniki občinskega proračuna morajo izvrševati svoje naloge in skrbeti za financiranje dejavnosti do višine sredstev, ki so jim za ta namen odobrena v občinskem proračunu. Na računu proračuna ne smejo brez soglasja občine prevzemati nobene obveznosti, ki bi presegla za ta namen določena proračunska sredstva.
10. člen
Uporabniki proračuna so dolžni službi občinske uprave predložiti finančne načrte in programe dela do konca leta za naslednje leto in zaključne račune za preteklo leto najpozneje do 30. marca tekočega leta.
11. člen
Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev ter smotrnost in namembnost porabe teh sredstev opravlja župan in nadzorni odbor.
III. SREDSTVA REZERV
12. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za tekočo proračunsko rezervo v višini 1,5% prihodkov proračuna.
Sredstva za tekočo proračunsko rezervo se uporabljajo:
– za nepredvidene naloge, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva,
– za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
Porabljena sredstva za tekočo proračunsko rezervo se razporedijo pri uporabnikih in postavko, na katero se nanašajo, če takšne postavke ni, se odpre nova postavka.
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan in o tem seznanja občinski svet.
IV. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
13. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine.
14. člen
Če proračunski prihodki pritekajo neenakomerno, se lahko za začasno kritje odhodkov porabijo:
1. sredstva rezerv občine,
2. najame posojilo do 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
O najetju posojila pod 2. točko tega člena odloča župan oziroma občinski svet v skladu z določili statuta občine.
15. člen
Javna podjetja ali javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.
O soglasju odloča župan.
16. člen
Sredstva proračuna za investicije v izgradnjo občinskih cest, lokalnih cest in komunalnih objektov se razporejajo v skladu s kriteriji, ki so določeni v odloku proračuna ali v skladu s sprejetim programom investicij.
Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, investicijska dela, vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo in v skladu z zakonom o javnih naročilih.
17. člen
Občani vasi na katerem območju se gradi oziroma izvaja preplastitev lokalne občinske ceste, morajo iz lastnih sredstev zagotoviti delež, ki ustreza najmanj 5% predračunske vrednosti investicije.
Občani vasi na katerem območju se gradi oziroma izvaja preplastitev občinske ceste – javna pot, morajo iz lastnih sredstev zagotoviti delež, ki ustreza najmanj 40% predračunske vrednosti investicije.
18. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na žiro računu proračuna, po načelu dobrega gospodarja razpolaga župan.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
19. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1999 dalje.
Št. 062-02-19/99
Šalovci, dne 7. maja 1999.
Župan
Občine Šalovci
Aleksander Abraham l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti