Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/1999 z dne 4. 6. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/1999 z dne 4. 6. 1999

Kazalo

2121. Odlok o zazidalnem načrtu za območje C4 - ZN/2 - Mikoza v Ilirski Bistrici, stran 5117.

Na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 ter 44/97) in 16. člena statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave, št. 18/95, sklep 18/97) je Občinski svet občine Ilirska Bistrica na 4. seji dne 29. 4. 1999 sprejel
O D L O K
o zazidalnem načrtu za območje C4 – ZN /2 –Mikoza v Ilirski Bistrici
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme zazidalni načrt za območje C4 – ZN/2 – Mikoza v Ilirski Bistrici, ki ga je izdelal Atelje Villa d.o.o. , Ilirska Bistrica, pod številko AV 28/98.
2. člen
Zazidalni načrt iz prejšnjega člena vsebuje:
Tekstualni del:
– besedilo odloka,
– pogoje in soglasja organov, organizacij in skupnosti.
Grafični del:
1 – Izvleček iz dolgoročnega plana Občine Ilirska Bistrica
Urbanistična zasnova mesta Ilirska Bistrica.
Usmeritve glede načinov urejanja območij s prostorskimi izvedbenimi akti M 1:5000
2 – Izvleček iz dolgoročnega plana Občine Ilirska Bistrica
Urbanistična zasnova mesta Ilirska Bistrica.
Zasnova namenske rabe prostora M 1:5000.
3 – Občina Ilirska Bistrica
Prostorski ureditveni pogoji-naselja.
Ureditvena območja naselij M 1:5000.
4 – Obstoječa geodetska situacija s posegi – rušitve M 1:500
5 – Obstoječa katastrska situacija M 1:500
6 – Zbirna situacija komunalnih naprav M 1:500
7 – Geodetska zazidalna situacija M 1:500
8 – Arhitektonsko zazidalna situacija M 1:500
9 – Prerezi M 1:500
10 – Fasade M 1:500
11 – Situacija prometa M 1:500
10 – Situacija zelenih površin M 1:500
II. OPIS LEGE IN MEJE OBMOČJA OBDELAVE
3. člen
Prostor, ki je v planskih dokumentih oporedeljen kot območje okrog t. i. Mikoze, je namenjeno centralnim dejavnostim in označeno z oznako C4.
Na jugozahodu meji območje na Ulico Nikole Tesle, na jugovzhodu na Bazoviško cesto, na severnem delu pa na Športni park Nade Žagar (parc. št. 341 k. o. Ilirska Bistrica) in zajema naslednje parcele št. 362/1, 362/2, 366/1, 369, 370, 1815, 1816,1817, 1818, 1819 in 1904, vse v k. o. Ilirska Bistrica.
III. FUNKCIJE OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO IN KVALITETO GRADITVE IN TOLERANC
4. člen
Po predloženem programu je območje namenjeno za uslužnostno-storitvene, trgovske, športno-rekreativne, zabavno-prireditvene in druge poslovne dejavnosti ter stanovanja.
Površino območja urejanja že po svojih danostih in dosedanji izrabi delimo na posamezne manjše prostorsko funkcionalne dele:
– območje objekta “Sokolski dom” s športno-kulturno vsebino,
– območje objekt Bazoviška 28 s športno rekreativno in gostinsko vsebino,
– stanovanjski objekt Bazoviška 30,
– kompleks Mikoza z obstoječim dotrajanim stavbnim fondom.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE
5. člen
Horizontalni gabariti
Horizontalni gabariti (odmiki in smeri zazidave) so definirani v geodetski zazidalni situaciji z gradbenimi linijami.
6. člen
Vertikalni gabariti
Obstoječim objektom vertikalne gabarite ne spreminjamo.
Etažnost novih poslovno-trgovskih objektov Centra Mikoza je:
– objekt A (nadomestni objekt ob Ulici Nikola Tesla) P+2,
– objekt B (novogradnja ob Bazoviški cesti) K+P+2,
– objekt C (nadomestni objekt ob Ulici Nikola Tesla) P+1,
– objekt D (novogradnja ob Ulici Nikola Tesla) K+P+7.
7. člen
Idejna višinska regulacija
Idejna višinska regulacija utrjenih površin obravnavanega območja upošteva že obstoječo zazidavo v kompleksu Mikoza. Plato južnega vhoda je na koti 403,50 m NV, parkirni plato je na koti 403,50 m NV. Priključek na Ulico Nikola Tesla upošteva novo nivelacijo predvidene ureditve Ulice Nikole Tesle. V grafični prilogi so višinske kote podane kot izhodiščne idejne kote posameznih platojev za nadaljno projektno obdelavo.
8. člen
Zelene površine
Predvidene zelene površine med parkirnimi prostori in ob vhodu v objekte je potrebno ozeleniti. Ob Bazoviški cesti se v celotni dolžini zasadi drevored z avtohtonimi vrstami dreves. Glede na neposredno bližino mestnega parka in upravnega središča se v podaljšku obstoječe parkovne poti predvidi nadaljevanje do osrednjega platoja v Centru Mikoza (zelena pot), katero se parkovno – tlakovno uredi z novim drevoredom.
9. člen
Oblikovanje objektov
Idejne rešitve objektov, ki so izdelani v merilu 1:500, bodo upoštevale zahteve ZN in značilnosti arhitektonskega koncepta posameznega objekta. Oblikovanje je podrejeno urbanistično arhitektonski zasnovi tako, da soustvarja mestotvoren značaj območja, ki se nahaja v neposredni bližini upravnega središča in mestnega parka.
V. POGOJI GLEDE KOMUNALNEGA UREJANJA, OPREMLJANJA, VAROVANJA IN IZBOLJŠANJE OKOLJA
10. člen
Kanalizacija
a) Varstvo voda in vodna ureditev
Potrebno je upoštevati vse ukrepe, ki preprečujejo onesnaženje voda.
Zagotovljen mora biti nemoten odtok zalednih voda z ureditvijo meteorne kanalizacije. Odvod meteornih voda iz parkirišč mora biti izveden preko lovilcev maščob, olj in peskolovov v meteorno kanalizacijo.
Vse odpadne vode morajo biti pred izlivom v mestno kanalizacijo prečiščene v skladu z uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja (Uradni list RS, št. 35/96) in pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 35/96).
b) Meteorna kanalizacija
Kanalizacija se bo gradila v več ločenih sistemih v odvisnosti od faznosti gradnje. Strešne meteorne vode lahko odtekajo v odvodnik neposredno, vode iz platojev in cest pa se morajo predhodno očistiti v peskolovih in lovilcih olja in maščob. V meteorno kanalizacijo se lahko spušča le čista meteorna voda oziroma voda, ki po kvaliteti ustreza določilom pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 35/96).
c) Fekalna kanalizacija
V okviru gradnje je predvidena izgradnja fekalne kanalizacije od novih objektov do obstoječe javne kanalizacije s priključitvijo na kolektor “G“, ki poteka v terenu med Ulico Nikola Tesla in potokom Kozlek.
11. člen
Vodovod
V območju ZN je predviden priključek na javni vodovod, ki je lociran na drugi strani Bazoviške ceste. Pred novimi objekti se izvede ustrezne vodomerne jaške ter montira tri nadzemne požarne hidrante za zagotovitev požarne zaščite objektov. Trasa omrežja in nadzemnih hidrantov je razvidna iz zbirne karte komunalnih naprav v M 1:500.
12. člen
Elektro omrežje
Za napajanje objektov l. in ll. faze izgradnje Centra Mikoza je potrebno položiti nov napajalni kabel od transformatorske postaje TP Policija do cone. Kabel bo položen v kabelsko kanalizacijo v ulici, prečka Bazoviško cesto, ter do Centra Mikoza poteka še v pločniku Bazoviške ceste. Kabelska kanalizacija bo zgrajena v l. fazi izgradnje Centra Mikoza. Napajalni kabel se zaključi v NN omarici, iz katere se napajajo posamezne merilne omarice, v katerih so števci za porabljeno energijo posameznih lokalov.
13. člen
Ogrevanje
Za območje ZN Mikoza se izvede plinifikacija skladno z rešitvami oziroma projektno dokumentacijo, ki jo je izdelal Apegas, podjetje za plinifikacijo d.o.o. iz Ljubljane. V ta namen se predvidi v I. fazi priključitev na plinsko omrežje napajano iz Cankarjeve ulice, ki bo potekalo po Rozmanovi ulici, v 2. fazi pa navezavo na malo plinsko postajo, velikosti 7x10 m na lokaciji med Ulico Nikola Tesla in potokom Kozlek, v neposredni bližini območja Surovine.
14. člen
PTT omrežje
Objekti I. in ll. faze Centra Mikoza bodo priključeni na obstoječe telefonsko omrežje, katero poteka po Bazoviški cesti.
Telefonski kabel bo položen v kabelsko kanalizacijo, katera bo prečkala Bazoviško cesto ter do centra Mikoza potekala še v pločniku Bazoviške ceste. Telefonski kabel se zaključi v razdelilni omarici na fasadi objekta.
Telefonska kabelska kanalizacija se bo lahko uporabljala tudi za kabelsko televizijo, KATV.
15. člen
Javna razsvetljava
Podrobne splošne in tehniške zahteve za izvedbo razsvetljave so razvidne iz priloženih pogojev, in sicer:
– razsvetljava objektov in naprav,
– razsvetljava prometnic in parkirišč.
16. člen
Varovanje proti hrupu
Pri projektiranju in gradnji objektov in razmejitvi prostorov morajo investitorji, projektanti in izvajalci gradbenih del upoštevati zakon o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju (Uradni list SRS št. 15/76), uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95 in 66/96) ter veljavna določila odloka o maksimalnih dovoljenih ravneh hrupa za posamezna območja naravnega in bivalnega okolja ter za bivalne prostore (Uradni list SRS, št. 29/80).
Območje je stanovanjsko naselje s lll. stopnjo varstva pred hrupom. Obravnavani poseg v prostor ne sme presegati v dnevnem času 60 dBA in v nočnem času 50 dBA ravni hrupa. Posamezne konice hrupa ne smejo presegati v dnevnem času 85 dBA in v nočnem času 70 dBA.
17. člen
Varovanje zraka
Mesto Ilirska bistrica se nahaja v III. območju, kar pomeni, da mora biti varovanje zraka v skladu s sprejetim sanacijskim programom (III. in IV. območje) ali pa morajo imeti objekti lastne čistilne naprave (zakon o varstvu okolja, Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96).
Dejavnosti, ki se bodo opravljale v območju ZN naj ne bi povzročile novih, dodatnih emisij v zrak oziroma prekomernega onesnaževanja zraka.
18. člen
Pri projektiranju in graditvi objektov, napeljav, opreme, in postrojev se morajo upoštevati ukrepi varstva pred požarom, zlasti pa ukrepi za zmanjšanje možnosti nastanka požara, pravočasno odkrivanje in obveščanje o požaru, varen umik ljudi in premoženja, omejevanje širjenja ognja in dima ob požaru, učinkovito in varno gašenje, zagotoviti evakuacijske poti, dostope na prometnih in delovnih površinah za intervencijska vozila.
19. člen
Zbiranje odpadkov
Organske odpadke je potrebno zbirati v za to namenjenih kontejnerjih ali kovinskih posodah in odvažati na deponijo komunalnih odpadkov.
Odpadke, ki nastanejo pri proizvodnih dejavnostih (posebni odpadki) prevzamejo zbiralci posebnih odpadkov in jih odvažajo na deponijo, ki je za to ustrezno prirejena.
Navadni odpadki se zbirajo v tipskih posodah, ki jih določi upravljalec in se odvažajo na ustrezno deponijo.
VI. POGOJI GLEDE PROMETNEGA UREJANJA
20. člen
Obodne ceste
Sanira in preoblikuje se obstoječe prometne vhode iz Bazoviške ceste in iz ulice Nikole Tesle. Pri priključku na Ulico Nikola Tesla se upošteva nova nivelacija predvidene rekonstrukcije ceste. Obstoječ priključek v vogalu Bazoviške ceste in ulice Nikola Tesla se ohrani kot intervencijski dovoziroma
21. člen
Servisne ceste
Sevisne ceste na obravnavanem območju ZN so dimenzionirane za lahki promet-osebne avtomobile in dostavna vozila.
22. člen
Mirujoči promet
Večina potrebnih parkirnih mest je zagotovljena na območju cone in so namenjena parkiranju zaposlenih in kupcev. Urejena so kot pravokotna in poševna ter krijejo potrebe programa.
VII. ETAPE IZVAJANJA ZAZIDALNEGA NAČRTA
23. člen
Območje se bo izgrajevalo v več etapah, kar je odvisno od potreb in finančne zmogljivosti investitorja. V primeru daljšega časovnega zamika gradnje je potrebno gradbene parcele urediti kot zelenice in jih vzdrževati.
VIII. KONČNE DOLOČBE
24. člen
Zazidalni načrt je obvezen za investitorja, projektante in izvajalce vseh objektov in naprav, vključno s komunalnimi in ostalimi posegi na zazidalnem območju.
Določila zazidalnega načrta morajo biti smiselno uporabljena pri lokacijskih dokumentacijah. Poleg določil ZN je pri realizaciji potrebno upoštevati pogoje oziroma soglasja soglasodajalcev za vsak poseg posebej.
Pri izvajanju zazidalnega načrta morajo biti, glede na njihova določila, upoštevani vsi veljavni gradbeno-tehnični, prometni, sanitarno-higienski, okoljevarstveni, varnostni in drugi predpisi.
25. člen
Zazidalni načrt je na vpogled občanom, podjetjem in drugim organizacijam na oddelku za gospodarsko infrastrukturo Občine Ilirska Bistrica.
26. člen
Nadzor nad izvajanjem tega zazidalnega načrta opravlja pristojna inšpekcijska služba.
27. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-22/98-231
Ilirska Bistrica, dne 29. aprila 1999.
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Franc Lipolt, univ. dipl. inž. kem. teh. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti