Številka 43
Uradni list RS, št. 43/1998 z dne 5. 6. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/1998 z dne 5. 6. 1998, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

1855. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1856. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1857. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1858. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1859. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1860. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1861. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1862. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1863. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1864. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1865. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1866. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1922. Uredba o poenotenju vpisov Republike Slovenije kot pravne osebe v sodnem registru in delniških knjigah
1923. Uredba o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev

Sklepi

1867. Sklep o postavitvi častnega generalnega konzula v Wellingtonu
1868. Sklep o povišanju konzulata Republike Slovenije v Wellingtonu v generalni konzulat
1924. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju članov in delovanju Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada
1925. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o preoblikovanju dela Zavoda za raziskavo materiala in konstrukcij v javni raziskovalni zavod

Drugi akti

1869. Odločba o imenovanju
1870. Odločba o imenovanju

MINISTRSTVA

1871. Pravilnik o postopkih za izplačila iz proračuna
1872. Pravilnik o izvrševanju zakona o osebni izkaznici
1873. Pravilnik o identifikacijskem znaku – priponki za osebe, zaposlene v Upravi Republike Slovenije za zračno plovbo in za druge osebe
1874. Pravilnik o merilih za razvrščanje bolnišnic
1875. Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o kakovosti zaklanih prašičev in kategorizaciji svinjskega mesa

USTAVNO SODIŠČE

1876. Odločba o odpravi sodbe Vrhovnega sodišča RS in odločb upravnih organov in o vrnitvi zadeve v novo odločanje ter o razveljavitvi nekaterih besed v 23. členu zakona o zaposlovanju tujcev
1877. Odločba o razveljavitvi 9. točke 1. člena in tarife št. 9 odloka o komunalnih taksah v Občini Ravne-Prevalje

SODNI SVET

1878. Sklep o ponovnem javnem pozivu sodnikom

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

1879. Sklepi o imenovanju volilnih komisij referendumskih območij

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1880. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o razvrstitvi zdravil na liste
1881. Aneks h kolektivni pogodbi grafične dejavnosti
1882. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za maj 1998

OBČINE

Brežice

1883. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986–1990, dopolnjenega v letu 1998 za območje KS Pišece

Grosuplje

1884. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta Gospodarska cona sever

Ilirska Bistrica

1885. Program priprave za zazidalni načrt Mikoza

Kuzma

1886. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Kuzma
1887. Sklep o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest za kmetijske traktorje v Občini Kuzma za leto 1998

Lendava

1888. Odlok o proračunu Občine Lendava za leto 1998
1889. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnih zavodov DOŠ I Lendava, DOŠ Dobrovnik in DOŠ Genterovci

Litija

1890. Odlok o sprejemu dopolnitev in sprememb odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja GS 4 in GS 4/1 Graška Dobrava v Litiji

Ljutomer

1891. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za celotno območje Krajevne skupnosti Logarovci-Berkovci
1892. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka za celotno območje Krajevne skupnosti Logarovci-Berkovci

Mežica

1893. Odlok o proračunu Občine Mežica za leto 1998

Moravske Toplice

1894. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letu 1990 in družbenega plana Občine Murska Sobota za obdobje 1986–1990, dopolnjenega v letu 1987, za območje nove Občine Moravske Toplice

Murska Sobota

1895. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč ter koristi za stavbno zemljišče v Mestni občini Murska Sobota za leto 1998
1896. Sprememba pravilnika o dodeljevanju sredstev za subvencioniranje kmetijske pridelave in preskrbe hrane iz proračuna v Mestni občini Murska Sobota

Nova Gorica

1897. Sklep o javni razgrnitvi lokacijskega načrta za obvoznico Kromberk–Solkan

Podčetrtek

1898. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1899. Sklep o ustanovitvi zemljišča v splošni rabi na parceli št. 962/4 in 964/3, k. o. Lastnič
1900. Pravilnik o dežurstvih prodajaln v Občini Podčetrtek

Puconci

1901. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Puconci za leto 1998

Rogatec

1902. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Rogatec

Sevnica

1903. Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 1998
1904. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju z odpadki na območju Občine Sevnica
1905. Odlok o zaščiti in zavarovanju zajetja vodnega vira z vrtino TV- 1/96 na Telčah, na območju Krajevne skupnosti Tržišče

Sežana

1908. Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 1998
1909. Odredba o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v Upravni enoti Sežana

Slovenska Bistrica

1906. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Zgornja Polskava

Slovenske Konjice

1907. Sklep o določitvi nepremičnin in opreme, ki sestavljajo javno infrastrukturo na področju kulture v Občini Slovenske Konjice

Šentjur pri Celju

1910. Odlok o dopolnitvi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij: Šentjur, Planina, Gorica pri Slivnici, Dramlje, Proseniško, Ponikva in Loka pri Žusmu

Škofja Loka

1912. Dopolnitev družbenega plana Občine Škofja Loka za obdobje 1986–1990, programska zasnova obrtne cone Trata, v delu ureditvenega območja P1/2 – Gorenjska predilnica Lokateks, EGP
1913. Sprememba programa priprave programskih zasnov in lokacijskega načrta za cesto R-319/1100 obvoznica Škofja Loka

Škofljica

1911. Dopolnitev statuta Občine Škofljica

Zavrč

1914. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 1997
1915. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Zavrč za leto 1997
1916. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v Občini Zavrč za leto 1998

Zreče

1917. Odlok o preimenovanju naselij v Občini Zreče
1918. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
1919. Sklep o prioriteti zahtevkov za dodelitev sredstev za spodbujanje razvoja demografsko ogroženih območij v RS za leto 1998

Žalec

1920. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec
1921. Poročilo volilne komisije Krajevne skupnosti Gotovlje o ugotovitvah izida glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

21. Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske (BGBNSNJ)
22. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o dopolnitvi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o ukinitvi vizumov (BHUDSUV)

Vlada Republike Slovenije

23. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za delo Republike Madžarske o sodelovanju na področju politike dela
24. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o zaposlovanju družinskih članov uslužbencev diplomatsko konzularnih predstavništev

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije med Republiko Slovenijo in Češko republiko o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki na dohodek in premoženje
2. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o socialni varnosti
3. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o vzpostavitvi železniške povezave
4. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Italije o medsebojni ureditvi mednarodnega cestnega potniškega in tovornega prevoza
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti