Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/1998 z dne 5. 6. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/1998 z dne 5. 6. 1998

Kazalo

1886. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Kuzma, stran 3104.

Na podlagi prvega odstavka 18. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 70/97) in na podlagi 23. in 135. člena statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 53/95), je Občinski svet občine Kuzma na seji dne 15. maja 1998 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Kuzma
1. člen
V statutu Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 53/95) se v 8. členu doda nov stavek, ki glasi: Občina ima pravico do uporabe lastnega grba in zastave, ki se morata razlikovati od grbov in zastav drugih lokalnih skupnosti.
2. člen
V 10. členu se v prvem odstavku besedilo “V občini so ustanovljene naslednje krajevne skupnosti” nadomesti z naslednjim besedilom: “Na območju občine so ustanovljene krajevne skupnosti, katerih imena in območja so določena s tem statutom:”.
3. člen
V 11. členu se črta tretji stavek.
4. člen
V 16. členu se pod točko 6 črta druga alinea: “izvensodno poravnavo dolgov”.
5. člen
V 17. členu se črta 15. alinea: “izdajanje lokacijskih in gradbenih dovoljenj.”
6. člen
V 23. členu besedilo v prvem stavku: “Občinski svet je najvišji organ odločanja v občini”, nadomesti z stavkom “Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine”.
7. člen
V 42. členu se v prvem odstavku besedilo “nadzorni odbor” nadomesti z besedilom: “Nadzorni odbor je najvišji organ odločanja javne porabe v občini. V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor:”.
8. člen
Doda se 42.a člen:
Nadzor vsebuje ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja pristojnih organov, organov in organizacij porabnikov občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim javnim premoženjem in ocenjevanje učinkovitosti in gospodarnosti porabe občinskih proračunskih sredstev.
9. člen
Doda se 42.b člen:
Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor je pri svojem delu dolžan varovati osebne podatke ter državne, uradne in poslovne skrivnosti, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z akti občinskega sveta in organizacij porabnikov proračunskih sredstev in spoštovati dostojanstvo, dobro ime in integriteto posameznikov.
10. člen
Doda se 42.c člen:
Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih izdela poročilo s priporočili in predlogi. Občinski svet, župan ter organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni obravnavati poročilo nadzornega odbora ter upoštevati njegova priporočila in predloge v skladu s svojimi pristojnostmi. Nadzorni odbor v skladu s statutom občine sprejme svoj poslovnik.
11. člen
V 43. členu se v drugem odstavku črta besedilo “na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja”.
12. člen
Doda se 43.a člen, ki se glasi:
Člani nadzornega odbora opravljajo svoje naloge nepoklicno.
Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, člani svetov ožjih delov občine, tajnik občine, delavci občinske uprave, člani poslovodstev organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev.
Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavljata župan in občinska uprava. Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet.
13. člen
Črta se celotno besedilo 44. člena in se nadomesti z naslednjim besedilom:
Glede razrešitve člana nadzornega odbora se primerno uporabljajo razlogi iz določbe prvega odstavka 37.a člena zakona o lokalni samoupravi. Razrešitev opravi občinski svet na predlog nadzornega odbora. Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve oziroma z dnem poteka mandatne dobe članov sveta.
14. člen
V 51. členu se doda tretji odstavek, ki glasi:
Občinski svet lahko s spremembo statuta ukine ožji del občine (krajevne ali vaške skupnosti) ali spremeni njegovo območje. Sprememba statuta, s katero se ukine ožji del občine oziroma spremeni njegovo območje, lahko začne veljati šele po izteku mandata sveta ožjega dela občine.
15. člen
Doda se 58.a člen, ki glasi:
Statut občine lahko določi, da ožji del občine nima sveta KS.
Če s statutom občine niso ustanovljeni ožji deli občine ali če statut občine določi, da ožji del občine nima sveta, lahko občinski svet ustanovi krajevne, vaške ali četrtne odbore v skladu s tretjim odstavkom 30. člena ZLS.
16. člen
Doda se 58.b člen, ki glasi:
Število članov sveta ožjega dela občine določi občinski svet. Svet ožjega dela občine ima predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo člani sveta ožjega dela občine.
Svet ožjega dela občine lahko občinskemu svetu predlaga odločitve, ki se nanašajo na ožji del občine.
Župan ima pravico biti navzoč in razpravljati na sejah sveta ožjega dela občine brez pravice glasovanja.
17. člen
Doda se 58.c člen, ki glasi:
Krajevno skupnost zastopa predsednik sveta KS.
Krajevna skupnost odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem. Za obveznosti ožjega dela občine subsidiarno odgovarja občina.
Če ožji del občine, ki je v skladu s statutom občine pravna oseba, preneha obstajati ali če mu preneha pravna subjektiviteta, njegove pravice in obveznosti preidejo na občino oziroma na nove ožje dele občine z lastnostjo pravne osebe, ki nastanejo z združitvijo ali z razdružitvijo prejšnjih ožjih delov občine.
18. člen
Doda se 58.d člen, ki glasi:
Krajevna skupnost se financira iz občinskega proračuna, s prostovoljnimi prispevki fizičnih in pravnih oseb, s plačili za storitve, s samoprispevkom in s prihodki od premoženja ožjega dela občine. Ožji del občine se ne sme zadolževati oziroma najemati kreditov. Osnovnih sredstev in ostalega drugega premoženja ne sme odtujiti brez soglasja občinskih organov. Prihodki in odhodki ožjega dela občine morajo biti zajeti v njegovem finančnem načrtu, ki je sestavni del občinskega proračuna.
19. člen
Doda se 58.e člen, ki glasi:
Občinski svet lahko kot svoja posvetovalna telesa z odlokom ustanovi tudi krajevne, vaške ali četrtne odbore. Člane teh odborov imenuje in razrešuje občinski svet. Imenuje jih izmed prebivalcev posameznih ožjih delov občine, če v občini niso ustanovljeni ožji deli, pa izmed prebivalcev posameznih območij občine, določenih z odlokom. S statutom občine ali odlokom se lahko določi, da člane teh odborov imenujejo in razrešujejo na svojih zborih prebivalci ožjih delov oziroma z odlokom določenih območij občine. S statutom občine ali odlokom se lahko določi, da ima krajevni, vaški ali četrtni odbor pravico občinskemu svetu predlagati odločitve, ki se nanašajo na ožji del občine.
20. člen
68. člen se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
Občinsko upravo sestavljajo eden ali več organov občinske uprave, ki jih ustanovi občinski svet na predlog župana s splošnim aktom ter določi njihovo notranjo organizacijo in delovno področje.
21. člen
V 69. členu se črtajo prvi trije odstavki in se nadomestijo z naslednjimi odstavki:
Predstojnik občinske uprave je župan, delo občinske uprave pa neposredno vodi tajnik občine, ki ga imenuje in razrešuje župan.
O izločitvi predstojnika organa občinske uprave ali zaposlenega v občinski upravi odloča tajnik občine, ki v primeru izločitve predstojnika občinske uprave o stvari tudi odloči, če je predstojnik pooblaščen za odločanje v upravnih zadevah.
O izločitvi tajnika občine ali župana odloča občinski svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.
22. člen
V 70. členu se črta besedilo drugega odstavka.
23. člen
Besedilo v 71. členu se nadomesti z naslednjim besedilom:
Za zaposlene v občinski upravi se uporabljajo predpisi o delovnih razmerjih in plačah, ki veljajo za delavce v državni upravi. Pri tem se lahko za delovno mesto tajnika občine določi količnik za določitev osnovne plače največ v višini, ki ne dosega količnika delovnega mesta načelnika upravne enote.
24. člen
Doda se 72.a člen:
Občina ne more opravljati za drugo občino nalog, ki so po zakonu ali drugem predpisu naloge občinske uprave.
Občine se lahko odločijo, da ustanovijo enega ali več organov skupne občinske uprave.
Organ skupne občinske uprave je ustanovljen, ko splošni akt o njegovi ustanovitvi, na skupen predlog županov občin, sprejmejo občinski sveti.
25. člen
Doda se 72.b člen:
Občinska uprava opravlja nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti.
Za opravljanje nadzorstva iz prejšnjega odstavka se lahko v okviru občinske uprave ustanovi občinska inšpekcija.
Inšpekcijsko nadzorstvo neposredno opravljajo občinski inšpektorji kot delavci s posebnimi pooblastili, ki morajo izpolnjevati pogoje, predpisane z zakonom o upravi.
Občinski inšpektorji imajo enaka pooblastila, dolžnosti in odgovornosti, kot jih imajo inšpektorji po zakonu o upravi.
26. člen
Črta se drugi odstavek v 78. členu.
27. člen
Črtajo se prvi, drugi in tretji odstavek v 79. členu in se nadomestijo z naslednjim besedilom: “O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz državne pristojnosti in na podlagi javnih pooblastil na prvi stopnji izdaja občinska uprava, odloča ministrstvo, pristojno za ustrezno področje, oziroma njegov organ v sestavi.”
28. člen
Spremembe oziroma dopolnitve statuta pričnejo veljati z dnem objave, uporabljajo pa se od 15. maja 1998.
Št. 249/98
Kuzma, dne 14. maja 1998.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Kuzma
Elizabeta Klement l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti