Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/1998 z dne 5. 6. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/1998 z dne 5. 6. 1998

Kazalo

1902. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Rogatec, stran 3119.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96), 8. člena uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98) ter 17. člena statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 42/95, 19/96 in 39/97) je Občinski svet občine Rogatec na seji dne 13. 5. 1998 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Rogatec
1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Rogatec (Uradni list RS, št. 31/96 in 38/96) se v 1. členu v prvem odstavku na koncu stavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo:
»kot matično šolo.«
2. člen
V 2. členu se drugi, tretji in četrti odstavek spremenijo tako, da glasijo:
»Sedež zavoda: Rogatec, Ptujska cesta št. 30, Rogatec.
Skrajšano ime zavoda: OŠ Rogatec.
V sestavo osnovne šole sodijo:
– podružnica šole v Dobovcu pri Rogatcu št. 35c,
– podružnica šole v Donački Gori št. 1,
– enota vrtec Rogatec v Rogatcu, Strmolska ulica št. 7 (v nadaljevanju vrtec).«
3. člen
V 10. členu se drugi odstavek spremeni tako, da glasi:
»Znotraj šolskega okoliša šole iz prejšnjega odstavka obsega šolski okoliš podružnice šole v Dobovcu območje naselij Dobovec, Log in Trlično, šolski okoliš podružnice šole v Donački Gori pa območje naselij Donačka Gora, Sv. Jurij, Tlake in Žahenberc.«
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki glasi:
»Otroke se vpisuje v osnovno šolo ter v dnevno varstvo in druge oblike oskrbe za celoten zavod na sedežu matične šole v Rogatcu, Ptujska cesta št. 30.«
4. člen
V odloku se v celotnem besedilu v vseh stavčnih zvezah:
– besedi »podružnična šola« ali besedi »podružnični šoli« nadomestita z besedama »podružnici šole« ali besedama »podružnica šole« v ustreznem sklonu.
5. člen
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-42/98
Rogatec, dne 13. maja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogatec
Anton Roškar, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost