Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/1998 z dne 5. 6. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/1998 z dne 5. 6. 1998

Kazalo

1905. Odlok o zaščiti in zavarovanju zajetja vodnega vira z vrtino TV- 1/96 na Telčah, na območju Krajevne skupnosti Tržišče, stran 3121.

Na podlagi 60. člena zakona o vodah (Uradni list SRS, št. 38/81), 3. in 5. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83), zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 66/93) ter 22. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 23/95) je Občinski svet občine Sevnica na seji dne 27. 5. 1998 sprejel
O D L O K
o zaščiti in zavarovanju zajetja vodnega vira z vrtino TV- 1/96 na Telčah, na območju Krajevne skupnosti Tržišče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določijo varstveni pasovi in ukrepi za zavarovanje zajetja vodnega vira z vrtino TV-1/96 na Telčah pred onesnaževanjem, ki bi utegnilo škodljivo vplivati na higiensko neoporečnost in kakovost pitne vode na območju Krajevne skupnosti Tržišče.
2. člen
Zavaruje se kaptažna vrtina TV-1/96, ki se izkorišča za oskrbovanje pitne vode za vasi: Telče, Nova Gora, Male Drušče in Velike Drušče.
3. člen
Varstveni pasovi za zavarovanje zajetja z vrtino TV-1/96 so naslednji:
1. najožji varstveni pas – območje z najstrožjim režimom zavarovanja – CONA 1
2. ožji varstveni pas – območje z strogim sanitarnim režimom zavarovanja – CONA 2
3. širši varstveni pas – območje z blagim režimom zavarovanja – CONA 3.
4. člen
Za vsak poseg v varstveni pas vodnega vira, ki bi lahko vplival na spremembe lastnosti vodnega vira, je potrebno pridobiti presojo vpliva posega na vodni vir, ki naj jo izdela za to usposobljena organizacija.
II. VARSTVENI PASOVI
5. člen
1. Najožji varstveni pas zavzema ograjeno površino v polmeru 3 metre od vrtine in je namenjen zaščiti samega zajetja, kjer je možno namerno onesnaževanje vode v zajetju. To je parcelna številka 1597/1 k.o. Telče.
2. Ožji varstveni pas obsega območje, kjer je možno podzemno vodo, ki priteka v zajetje, razmeroma hitro onesnažiti. Ta pas sega proti jugu 150 m, proti vzhodu 180 m, proti zahodu 150 m, proti severu 100 m od vrtine TV-1/96 in ga tvorijo naslednje parcelne številke: 1597/1, 1597/2, 1599/2, 1598, 1599/3, 1984, 1961, 1986/3, 1996, 1545/1, 1656 in 1653 k.o. Telče.
3. Širši varstveni pas obsega preostali del vodozbirnega območja zajetja. Ta pas prekrivajo travniki, njive in gozd. Tvorijo ga parcelne številke: 1597/1, 1610, 1608, 1611, 1619, 1605, 2831, 1604, 1658, 1653, 1648, 1644, 1656, 1640, 1979, 1969, 1978, 1981/1, 1966, 1958, 1959, 1948, 1947, 2046, 2049, 2041, 2039, 2048, 2004/1, 1995, 1993, 1987, 1960, 2047 in 2043 k.o. Telče.
III. VARSTVENI UKREPI
1. Najožji varstveni pas – cona 1
6. člen
V najožjem varstvenem pasu ni dovoljen nikakršen poseg v prostor. Površina je namenjena izključno objektom, ki služijo za preskrbo z vodo in z njim upravlja upravljalec javnega vodovoda.
Najožji varstveni pas predstavlja območje s strogim režimom zavarovanje, za katerega veljajo naslednje določbe:
1. najožji varstveni pas je potrebno ograditi v skladu z opredelitvami hidrogeoloških raziskav z varnostno ograjo višine najmanj 1,80 m;
2. prepovedana je gradnja novih objektov, z izjemo objektov, ki so namenjeni vodovodu;
3. prepovedano je vsako gnojenje in uporaba vseh sredstev za zaščito rastlin in živalskih škodljivcev;
4. gradnja kanalizacije preko območja najožjega varstvenega pasu ni dovoljena;
5. prepovedano je odlaganje vseh vrst odpadkov.
2. Ožji varstveni pas – cona 2
7. člen
V ožjem pasu s sanitarnim režimom se zavaruje vodozbirno območje s strogim režimom varovanja in zanj veljajo naslednje določbe:
1. na vseh cestah in poteh ob vstopu v ožji varstveni pas se postavijo vidne opozorilne table;
2. prepovedana je uporaba vseh sredstev za zaščito in varstvo rastlin ter zatiranje živalskih škodljivcev;
3. prepovedano je odlaganje vseh vrst odpadkov;
4. prepovedano je odvzemanje zemlje in gramoza ter odpiranje novih peskokopov;
5. prepovedano je vsakršno gnojenje z naravnimi (gnoj, gnojevka) in umetnimi gnojili;
6. zemljišče je lahko namenjeno samo za določene kulture: travnik, pašnik ali gozdno površino.
3. Širši varstveni pas – cona 3
8. člen
Za širši varstveni pas, ki zajema zbirno območje vodnega vira pa veljajo naslednje določbe:
1. gradnja novih stanovanjskih in gospodarskih objektov je dovoljena pod pogojem, da je urejeno odvajanje odplak in odpadnih voda v kanalizacijsko omrežje, ki bo odvajalo odpadne vode izven širšega pasu;
2. dovoljen je lokalni promet z nevarnimi škodljivimi snovmi oziroma naftnimi derivati. Za lokalni promet oziroma dovoz naftnih derivatov je omejena hitrost na 40 km/h;
3. prepovedana je uporaba zaščitnih sredstev, ki vsebujejo nevarne in škodljive snovi (fungicidi, insekticidi), gnojnice in mineralnih gnojil v času ko narava miruje;
4. dovoljeno je zmerno gnojenje s preležanim gnojem v času vegetacije (15.3 do 15.11).
5. prepovedano je odlaganje vseh vrst odpadkov;
6. vsa obstoječa gnojišča je potrebno sanirati v skladu s strokovnimi navodili o urejanju gnojišč.
IV. KAZENSKE DOLOČBE
9. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 do 200.000 SIT se kaznuje pravna oseba ali posameznik, ki krši 6., 7. ali 8. člen tega odloka.
Prav tako se kaznuje z denarno kaznijo od 10.000 do 50.000 SIT odgovorna oseba pravne osebe ter posameznik za storjene prekrške iz zgoraj omenjenih členov odloka o zaščiti zajetja vodnega vira z vrtino TV-1/96 na Telčah, območje Krajevne skupnosti Tržišče.
Oseba, pooblaščena za izvajanje komunalnega nadzora, lahko kazen izterja takoj na kraju samem. Kdor povzroči vodnemu viru škodo namenoma ali z opustitvijo varstvenih ukrepov, je odškodninsko odgovoren in nosi vse stroške morebitne škode, sanacije in odprave škode.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Obstoječe dejavnosti v varstvenih pasovih morajo njihovi izvajalci urediti po določilih tega odloka.
Lastniki oziroma upravljalci objektov in zemljišč morajo prilagoditi razmere zahtevam tega odloka v najožjem varstvenem pasu v roku šestih mesecev, v ožjem varstvenem pasu v enem letu in v širšem varstvenem pasu v dveh letih po uveljavitvi tega odloka.
11. člen
Lastniki kmetijskih zemljišč v varstvenih pasovih, kjer se omeji izkoriščanje zemljišč so upravičeni do davčne olajšave oziroma odškodnine v skladu z zakonskimi predpisi.
12. člen
Postopek za pridobitev lokacijskih dovoljenj v varstvenem območju pasov, začeti pred sprejetjem tega odloka, se nadaljuje pod pogoji sanitarne zaščite, ki jo zahteva režim v določenem pasu, v katerem se nahaja lokacija.
13. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja zdravstvena inšpekcija ter ostale pristojne inšpekcije (okolje – varstvena, komunalna, kmetijska, gozdarska...).
14. člen
Obseg varstvenih pasov zajetja pitja vode je določen v strokovnih podlagah za zavarovanje zajetja pitne vode z vrtino TV-1/96 v Telčah in grafičnih prilogah (kartah) v merilu 1:5000. Karta in ostala dokumentacija je na vpogled na sedežu občinske uprave Občine Sevnica.
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35300-0018/98
Sevnica, dne 28. maja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Sevnica
Martin Novšak, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost