Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/1998 z dne 5. 6. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/1998 z dne 5. 6. 1998

Kazalo

1908. Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 1998, stran 3125.

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 28/95 in 35/95) je Občinski svet občine Sežana na seji dne 23. 4. 1998 in po ponovni obravnavi dne 21. 5. 1998 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Sežana za leto 1998
1. člen
Proračun Občine Sežana za leto 1998 zagotavlja sredstva za financiranje javne porabe v Občini Sežana.
2. člen
Občinski proračun za leto 1998 obsega 1.255,058.000 SIT, in sicer v bilanci prihodkov in odhodkov:
SIT
– prihodkov        1.170,558.156
– odhodkov         1.255,058.156
– primanjkljaj        84,500.000
v računu financiranja:
– prihodkov          84,500.000
– odhodkov               0
– presežek          84,500.000
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov proračuna je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov, ter v računu financiranja, ki sta sestavni del proračuna.
3. člen
Od vseh proračunskih prihodkov se v rezervni sklad odvaja 0,5%. Izločanje v rezervni sklad se praviloma izvaja mesečno oziroma najkasneje do 31. 12. 1998.
4. člen
Prihodki od prodaje in najema občinskega premoženja ter prihodki, ki jih upravni organi dosežejo s svojo dejavnostjo so prihodki občinskega proračuna.
5. člen
Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom enakomerno med vse nosilce oziroma uporabnike v okviru doseženih prihodkov.
6. člen
Proračunski uporabniki so dolžni uporabljati sredstva le za namene opredeljene v proračunu in ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegale sredstva odobrena s proračunom.
7. člen
O porabi sredstev rezervnega sklada za izdatke nastale zaradi posledic izrednih okoliščin kot so zlasti: poplava, suša, požar, potres in druge naravne nesreče, epidemije, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci odloča občinski svet.
8. člen
Odredbodajalec proračuna je župan.
9. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o:
– uporabi tekoče proračunske rezerve za pokrivanje premalo predvidenih ali nepredvidenih odhodkov. O porabi sredstev obvesti občinski svet.
– uporabi sredstev rezervnega sklada za premoščanje likvidnih težav.
– začasni vezavi tekočih likvidnih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti.
10. člen
Občina lahko najame posojilo le za financiranje investicij v infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje gospodarskih in drugih javnih služb.
11. člen
O razdelitvi sredstev finnčnih pomoči krajevnim skupnostim odloči občinski svet s posebnim sklepom na predlog župana.
Pri delitvi sredstev finančne pomoči Krajevnim skupnostim imajo prednost tiste krajevne skupnosti, ki urejajo osnovno komunalno infrastrukturo in ki prispevajo vsaj 30% lastnih sredstev. Prednostni vrstni red urejanja komunalne infrastrukture je naslednji: vodooskrba, urejanje pokopališč, ceste v naseljih, kanalizacija in javna razsvetljava.
12. člen
Uporabniki proračunskih sredstev morajo nabavo opreme, investicijska vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo na podlagi javnega razpisa kot to velja za uporabnike republiškega proračuna.
13. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 401-34/97
Sežana, dne 21. maja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Sežana
Pavel Macarol, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost