Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/1998 z dne 5. 6. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/1998 z dne 5. 6. 1998

Kazalo

1883. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986–1990, dopolnjenega v letu 1998 za območje KS Pišece, stran 3101.

Na podlagi 31., 33., 39., 43. in 46. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89 in Uradni list RS, št. 71/93), 2. in 6. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), na podlagi 2. in 5. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 57/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 29/95) ter 70. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 38/95) je župan Občine Brežice dne 2. 6. 1998 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986–1990, dopolnjenega v letu 1998 za območje KS Pišece
1
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 2000 za območje KS Pišece.
2
Osnutek bo za dobo enega meseca v času uradnih ur javno razgrnjen na Zavodu za prostorsko načrtovanje in razvoj Občine Brežice in na sedežu KS Pišece.
3
Zainteresirani lahko v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe k osnutku v knjigo pripomb ali pa jih posredujejo po pošti na Občino Brežice Zavod za prostorsko načrtovanje in razvoj, Cesta prvih borcev 18, Brežice.
V pripombi je potrebno poleg podatkov o predlagatelju (ime, priimek, naslov) napisati še parcelno številko in katastrsko občino, na katero se nanaša pripomba.
Če gre za pripombo glede dela parcele oziroma za pripombo, ki jo je potrebno prostorsko določiti, mora predlagatelj pripombe predlog vrisati na kopijo katastrskega načrta.
Kopija katastrskega načrta z označenimi parcelami, ki jo izda Republiška geodetska uprava OE Sevnica, izpostava Brežice je obvezna priloga k vsaki pripombi, ki se nanaša na parcelo in ne sme biti starejša od 6 mesecev.
4
V času javne razgrnitve bo Zavod za prostorsko načrtovanje in razvoj Občine Brežice organiziral javno obravnavo. Javna obravnava bo v torek, dne 23. 6. 1998 ob 17. uri v prostorih Krajevne skupnosti Pišece, Pišece 13, Pišece.
5
Rok za pripombe k razgrnjenem gradivu poteče zadnji dan javne razgrnitve. Pripombe naj se nanašajo na razgrnjeno gradivo. Novih dodatnih predlogov za spremembo dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice za območje KS Pišece ne bo mogoče upoštevati programa priprave (Uradni list RS, št. 35/97).
6
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 352-76/98
Brežice, dne 2. junija 1998.
Župan
Občine Brežice
Jože Avšič l. r.

AAA Zlata odličnost