Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/1998 z dne 5. 6. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/1998 z dne 5. 6. 1998

Kazalo

1904. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju z odpadki na območju Občine Sevnica, stran 3120.

Na podlagi 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odločba US in Uradni list RS, št. 1/96) in 22. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 23/95) je Občinski svet občine Sevnica na seji dne 27. 5. 1998 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju z odpadki na območju Občine Sevnica
1. člen
V odloku o ravnanju z odpadki na območju Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 66/95, v nadaljevanju: odlok) se v drugem odstavku 1. člena dodajo naselja v Občini Sevnica, in sicer pri:
– Krajevni skupnosti Boštanj: Gabrje, Jablanica, Laze pri Boštanju, Mrtovec, Novi Grad, Preska,
– Krajevni skupnosti Loka pri Zidanem Mostu: Čelovnik, Slap, Žirovnica,
– Krajevni skupnost Primož: Češnjice, Dedna Gora, Dolnje Impolje, Dolnje Orle, Gornje Impolje, Gornje Orle, Mala Hubajnica, Znojile pri Studencu,
– Krajevni skupnosti Sevnica: Ledina, Metni Vrh, Orešje nad Sevnico, Podgorica, Prešna Loka,
– Krajevni skupnosti Šentjanž: Hinje,
– Krajevni skupnosti Zabukovje: Mrzla Planina, Podgorje ob Sevnični, Podvrh, Stržišče, Trnovec, Vranje.
Naselja se v odlok vključijo po abecednem redu.
2. člen
Besedilo 2. člena se v celoti spremeni, tako da nov glasi:
»Subjekti ravnanja z odpadki so:
– izvajalci javnih služb za ravnanje z odpadki (v nadaljnjem besedilu: izvajalci);
– vse pravne osebe, ki opravljajo dejavnost na območju Občine Sevnica in vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Občini Sevnica, ki imajo organiziran odvoz odpadkov (v nadaljevanju: povzročitelji).«
3. člen
V prvem odstavku 3. člena se besedilo »pri katerih nastajajo odpadki« nadomesti z besedilom »ki imajo organiziran odvoz odpadkov«.
V drugem odstavku 3. člena se za besedo »skupnosti« briše ločilo pika in nadaljuje stavek: »najkasnje v roku treh mesecev po pričetku izvajanja organiziranega odvoza odpadkov na območju pobiralnih poti.«
4. člen
V 15. členu se beseda »proizvajalec« nadomesti z besedo »povzročitelj«.
5. člen
V 16. členu se na koncu tretjega odstavka briše ločilo pika in nadaljuje stavek »in v soglasju sveta krajevne skupnosti, ki deluje na tem območju.«
6. člen
V 17. členu se besedilu »ki povzročajo smrad ali požar« dodata besedi »ali onesnaževanje«.
7. člen
V 18. členu se v celoti spremeni prva alinea in se nova glasi: »za svoje potrebe sami nabaviti tipizirane posode ustrezne prostornine za odpadke;«.
V tretji alinei se za besedi »odjemno mesto« dodajo besede »ob pobiralni poti«.
8. člen
V prvem odstavku 20. člena se prva beseda »Izvajalci« nadomesti z besedo »Lastniki«.
9. člen
V 23. členu se v drugem odstavku za besedo »Občine Sevnica« briše ločilo pika in nadaljuje stavek »in s soglasjem sveta krajevne skupnosti, ki deluje na tem območju.«.
10. člen
V prvem odstavku 24. člena se za besedami »ustreznimi posodami za odpadke« briše ločilo pika in dodajo besede »in mobilnimi sanitarijami.«. Za besedo »odlagališče« se briše ločilo pika in se dodajo besede »na stroške organizatorja.«.
V tretjem odstavku 24. člena se na koncu stavka briše ločilo pika in dodata besedi »po ceniku.«.
11. člen
V četrtem odstavku 25. člena se besede »v soglasju z občinskim svetom« črtajo, briše se ločilo pika in doda besedilo », ki ga dostavijo oddelku za okolje in prostor najkasneje do konca tretjega meseca v tekočem letu.«.
12. člen
V 26. členu se namesto besede »dovoz« uporabi beseda »odvoz«.
13. člen
Besedilo 27. člena se v celoti spremeni, tako da nov glasi:
»Za odvažanje kosovnih odpadkov organizira oddelek za okolje in prostor Občine Sevnica, najmanj enkrat letno posebno akcijo odvoza iz posebnih odjemnih mest.
O izvedbi posebne akcije obvesti organizator občane na krajevno običajen način.«.
14. člen
32. člen se v celoti spremeni, tako da nov glasi:
»Izvajalci odlagajo komunalne in del kosovnih odpadkov na primerno urejeno deponijo, ki jo upravlja in vzdržuje upravljalec deponije, sekundarne surovine in del kosovnih odpadkov pa odlagajo pri registriranih zbiralcih sekundarnih surovin.«.
15. člen
V drugem odstavku 33. člena se na koncu za besedo »Studenec« briše ločilo pika in dodata besedi »ter Sevnica.«.
16. člen
V 37. členu se črtajo besede »taksa in povračilo za obremenjevanje okolja« in se nadomestijo z besedami »morebitni ostali uvedeni prispevki«.
17. člen
V drugem odstavku 38. člena se »m-b 2« spremeni v »m2«.
18. člen
V 40. členu se besede »Oddelek za okolje in prostor občine Sevnica« nadomestijo z besedo »izvajalec in v soglasju sveta krajevne skupnosti, ki deluje na tem območju«.
Št. 35300-0013/98
Sevnica, dne 28. maja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Sevnica
Martin Novšak, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost