Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/1998 z dne 5. 6. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/1998 z dne 5. 6. 1998

Kazalo

1894. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letu 1990 in družbenega plana Občine Murska Sobota za obdobje 1986–1990, dopolnjenega v letu 1987, za območje nove Občine Moravske Toplice, stran 3114.

Na podlagi 31. in 43. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), ter na podlagi 20. člena statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 33/95, 60/95 in 23/96) je Občinski svet občine Moravske Toplice na seji dne 25. 5. 1998 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letu 1990 in družbenega plana Občine Murska Sobota za obdobje 1986–1990, dopolnjenega v letu 1987, za območje nove Občine Moravske Toplice
1. člen
(uvodne določbe)
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Ur. objave, št. 24/86), dopolnjenega v letu 1990 (Ur. objave, št. 10/90) – v nadaljevanju: dolgoročni plan in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986–1990 (Ur. objave, št. 24/86), dopolnjenega v letu 1987 (Ur. objave, št. 7/87) – v nadaljnjem besedilu: srednjeročni plan, na območju Občine Moravske Toplice, ustanovljene z zakonom o lokalni upravi (Uradni list RS, št. 72/93).
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na spremembo namenske rabe in organizacije dejavnosti zaradi predvidenih širitev poselitvenih, rekreacijskih, turističnih in proizvodnih območij, ter zaradi dodatnih kmetijskih in vodnogospodarskih ureditev (namakanje, komasacije).
2. člen
Spremembe in dopolnitve obravnavajo na območje nove Občine Moravske Toplice, ki zavzema naslednje katastrske občine: Andrejci, Berkovci, Bogojina, Bukovnica, Čikečka vas, Filovci, Fokovci, Ivanci, Ivanjševci, Ivanovci, Kančevci, Krnci, Lončarovci, Lukačevci, Martjanci, Mlajtinci, Moravci, Motvarjevci, Noršinci, Pordašinci, Prosenjakovci, Ratkovci, Sebeborci, Selo, Središče, Suhi Vrh, Tešanovci, Vučja Gomila.
3. člen
(spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)
V dolgoročnem planu se spremenijo in dopolnijo poglavja:
a) 6.1.2 Vodnogospodarske ureditve, objekti in naprave
Na koncu poglavja se doda:
Predvidene so akumulacije v Ratkovcih in Berkovcih na Ratkovskem potoku, v Fokovcih na Kobiljskem potoku in v Vučji Gomili na Brezovici (območje Karpati).
b) 6.2.1 Območja kmetijskih zemljišč
V poglavju b) Hidromelioracije – namakanje se doda še območje : Ivanci
V poglavju d) Komasacije – se doda:
Lukačevci, Suhi Vrh, Martjanci, Krnci, Lončarovci, Sebeborci, Berkovci, Ratkovci, Kančevci.
c) 6.2.7 Poselitvena površina zunaj ureditvenih območij naselij in sicer se na koncu poglavja doda:
Območja vinskih kleti (vinorodna območja) so še v naslednjih katastrskih občinah: Lončarovci, Ivanjševci, Središče, Berkovci, Kančevci, Fokovci, Ratkovci, Motvarjevci, Prosenjakovci, Čikečka vas, Krnci.
d) 6.3.2 Krajinske zasnove območij
K naštetim območjem se doda še :
– območje predvidenega zdraviliško-turističnega kompleksa Bukovnica,
– območje predvidenega igrišča za golf v Vučji Gomili.
4. člen
Predvideni so izjemni posegi na najboljša kmetijska zemljišča. Tabela posegov je podana v obrazložitvi.
5. člen
Kartografski del dolgoročnega plana Občine Murska Sobota v merilu 1:25000 na območju nove Občine Moravske Toplice se dopolni z novimi kartami in sicer:
– zasnova primarne rabe prostora,
– kmetijstvo, gozdarstvo,
– rudnine,
– promet,
– vodnogospodarske ureditve,
– zasnova varstva naravne in kulturne dediščine,
– načini urejanja,
– zasnova energetskega omrežja,
– zasnova urejanja.
Dopolnijo se tudi karte v merilu 1:5000, ki so istočasno sestavni del prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana in sicer karte z oznakami:
Šalovci 23, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Mačkovci 50, Radgona 10, Turnišče 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25.
6. člen
(spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana)
V srednjeročnem družbenem planu Občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Ur. objave, št. 24/86) se spremeni in dopolni poglavje 11.1. Načini urbanističnega urejanja in sicer se na koncu poglavja doda nov odstavek: Za nekatera navedena območja bodo podana izhodišča v programskih zasnovah, ki se pripravijo na podlagi urbanističnih in krajinskih zasnov, ko bo znan program in sicer:
– zdraviliško-turističnega kompleksa Bukovnica,
– golf igrišče v Vučji Gomili,
– gramoznica Ivanci,
– namakanje kmetijskih zemljišč v Ivancih,
– več območij v naselju Moravske Toplice,
– več akumulacij.
V poglavju 11.1.1. Prostorski izvedbeni načrti se seznamu naselij, za katera je predvidena izdelava zazidalnih ali ureditvenih načrtov dodajo naselja : Andrejci, Ratkovci, Prosenjakovci, Tešanovci, Vučja Gomila.
Ob navedbah območij kmetijsko zemljiških operacij, akumulacij in območij sanacij se v oklepaju dodajo označbe območij in sicer:
– območja kmetijsko zemljiških operacij (namakanje Ivanci),
– akumulacije (Ratkovci – Berkovci, Vučja Gomila, Fokovci),
– območja sanacij (odlagališče komunalnih odpadkov Ratkovci).
7. člen
Spremeni in dopolni se kartografski del družbenega plana občine Murska Sobota za obdobje 1986–1990, in sicer pregledni katastrski načrti v merilu 1:5000 za območje nove Občine Moravske Toplice, navedeni že v 5. členu tega odloka, zaradi uskladitve namenskih površin s površinami iz sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Murska Sobota.
8. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje nove Občine Moravske Toplice pričnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 247/98
Moravske Toplice, dne 25. maja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Moravske Toplice
Štefan Kuhar l. r.

AAA Zlata odličnost