Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/1998 z dne 5. 6. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/1998 z dne 5. 6. 1998

Kazalo

1897. Sklep o javni razgrnitvi lokacijskega načrta za obvoznico Kromberk–Solkan, stran 3116.

Na podlagi 11. člena statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 6/95 in 5/95) in 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) je Mestni svet mestne občine Nova Gorica na seji dne 21. maja 1998 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi lokacijskega načrta za obvoznico Kromberk–Solkan
1. člen
Javno se razgrne osnutek lokacijskega načrta za obvoznico Kromberk–Solkan, ki ga je izdelal SISTEM 9, g.i.z., v maju 1998.
Razgrnitev vsebuje:
a) sklep o javni razgrnitvi;
b) grafični del:
– prikaze prostorskih sestavin republiškega in občinskega dolgoročnega in srednjeročnega plana za obravnavano območje;
– publikacijsko karto s prikazom območja lokacijskega načrta v merilu 1:25000 ali 1:50000;
– pregledni situacijski načrt v merilu 1:5000 z vključujočo namensko rabo prostora;
– ureditveno situacijo lokacijskega načrta v merilu 1:1000, ki vsebuje:
– tehnične rešitve (trase, cestne priključke, objekte),
– krajinske, oblikovalske, urbanistične, okoljevarstvene in vodnogospodarske ureditve in rešitve,
– prikaz območja izključne in obmejne rabe,
– objekte, predvidene za odkup in/ali odstranitev;
– idejne rešitve komunalnih in energetskih ureditev in ureditev s področja prometa in zvez ter drugih objektov in naprav s področja gospodarskih javnih služb;
– karakteristične prečne profile in normalen vzdolžni profil ceste;
– načrt gradbenih parcel v merilu 1:1000 ali 1:2880;
c) tekstualni del:
– obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta;
– seznam objektov, predvidenih za odkup in odstranitev z navedbo namembnosti objekta, lastnika, naselja in hišne številke;
– podatki o infrastrukturnih objektih in napravah ter opis tehničnih rešitev;
– opis prostorskih rešitev po posameznih področjih:
– varstvo naravne in kulturne dediščine,
– ukrepi za varovanje bivalnega in delovnega okolja,
– varstvo kmetijskih zemljišč,
– vodnogospodarske ureditve in varovanje vodnih virov ter zaščita pred zalednimi vodami s pobočja Kekca,
– zasnova ureditve zelenih površin;
– rešitve v zvezi z zaščito pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega območja, s podatki o označbi, površini, vrsti rabe in lastništvu;
– etape izvajanja lokacijskega načrta;
– pogoje pristojnih organov in organizacij;
d) poročilo o vplivih na okolje z naslednjo vsebino:
– uvod;
– zapisnik sestanka med naročnikom in izvajalcem ter drugimi udeleženci;
– opis začetnega stanja okolja;
– opis in ocena pričakovanih vplivov predloga obvoznice;
– usmeritve in predlog ukrepov za zmanjšanje vplivov na okolje;
– opozorila glede celovitosti projekta in poročila ter težav pri izdelavi;
– povzetek poročila s sklepno oceno za širšo javnost;
e) osnutek odloka o lokacijskem načrtu.
2. člen
Osnutek bo javno razgrnjen v avli Mestne občine Nova Gorica in na sedežih Krajevne skupnosti Solkan in Krajevne skupnosti Nova Gorica, najmanj 30 dni. Javna razgrnitev bo trajala od 29. maja do 29. junija 1998.
3. člen
Javne obravnave osnutka lokacijskega načrta za obvoznico Kromberk–Solkan bodo v Krajevni skupnosti Solkan, Krajevni skupnosti Nova Gorica ter na sedežu Mestne občine Nova Gorica. Datum in kraj javne obravnave bosta naknadno objavljena na krajevno običajen način.
4. člen
Pripombe in predloge k osnutku lokacijskega načrta za obvoznico Kromberk–Solkan lahko vsi zainteresirani posredujejo v času javne razgrnitve Oddelku za okolje in prostor Mestne občine Nova Gorica.
5. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
6. člen
Ta sklep začne veljati takoj.
Št. 352-19/95
Nova Gorica, dne 21. maja 1998.
Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine
Nova Gorica
Rajko Harej l. r.

AAA Zlata odličnost