Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1997 z dne 1. 8. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1997 z dne 1. 8. 1997, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2504. Zakon o prevzemih (ZPre)
2505. Zakon o spremembah zakona o vladi republike slovenije (ZVRS-B)
2506. Zakon spremembah in dopolnitvah zakona o lastninskem preoblikovanju loterije slovenije (ZLPLS-A)
2507. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (ZODPM-A)

Odloki

2508. Odlok o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve
2509. Odlok o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi Mandatno-imunitetne komisije Državnega zbora Republike Slovenije
2510. Odlok o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za znanost in tehnologijo
2511. Odlok o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za finance in monetarno politiko
2512. Odlok o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za gospodarstvo
2513. Odlok o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor lastninskega preoblikovanja in privatizacije
2514. Odlok o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za vprašanja invalidov
2515. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor nad delom varnostnih in obveščevalnih služb
2516. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o sestavi in izvolitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor proračuna in drugih javnih financ
2517. Odlok o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za peticije
2518. Odlok o razrešitvi člana in imenovanju članice Nadzornega odbora RTV Slovenija
2519. Odlok o imenovanju članov Nadzornega odbora Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
2520. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2521. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2522. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2523. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2524. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2525. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2526. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2527. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2528. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2529. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2530. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2531. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2532. Odlok o razrešitvi sodnika porotnika Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani
2533. Odlok o imenovanju viceguvernerja Banke Slovenije

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Pozivi

2534. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za sodnika ustavnega sodišča

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2562. Uredba o načinu oblikovanja cen oskrbe z zemeljskim plinom po plinovodni mreži in cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode
2563. Uredba o višini zaščite domačih ponudnikov v postopku oddaje javnih naročil in o merilih, kdaj šteje, da so blago, gradbena dela ali storitev domačega porekla
2564. Uredba o dopolnitvi uredbe o območjih, ki se štejejo za demografsko ogrožena območja v Republiki Sloveniji v obdobju 1997-1999
2565. Uredba o določitvi cene belega kristalnega sladkorja
2566. Uredba o spremembi uredbe o reorganizaciji PTT podjetja Slovenije, p.o. v Telekom Slovenije p.o.
2567. Uredba o spremembi uredbe o izdaji, razdelitvi in uporabi lastniških certifikatov
2568. Uredba o določitvi najvišjih cen premij za obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti osebnih vozil

MINISTRSTVA

2535. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o službeni izkaznici pooblaščenih uradnih oseb organov za notranje zadeve

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2536. Sklep o dopolnitvi sklepa o razvrstitvi zdravil na liste
2537. Spremembe in dopolnitve pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja
2538. Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil državnih pravobranilcev

OBČINE

Beltinci

2540. Odlok o priznanjih Občine Beltinci

Cerknica

2541. Odlok o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo ter izkoriščanje naravnih dobrin

Dravograd

2542. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za območje KS Trbonje
2543. Poročilo volilne komisije Krajevne skupnosti Trbonje o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za območje Krajevne skupnosti Trbonje

Gornja Radgona

2544. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica

Kobarid

2545. Sklep o določitvi parkirnih območij in cen parkiranja ob rekah Soči in Nadiži ter na drugih območjih Občine Kobarid
2546. Sklep o izvzemu iz javnega dobra (Kobarid)

Kočevje

2547. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi ter o vzpostavitvi statusa javnega dobra

Litija

2548. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi
2549. Odredba o izvajanju javne gospodarske službe pri oskrbi s pitno vodo v naseljih Breg in Tenetiše

Ljubljana

2539. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 1996

Mislinja

2550. Sklep o spremembi tarife komunalnih taks

Rogatec

2551. Pravilnik o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Občini Rogatec

Sevnica

2552. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica
2553. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Radio Sevnica
2554. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sevnica za obdobje do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (v...

Slovenska Bistrica

2555. Odlok o javnem redu in miru v Občini Slovenska Bistrica
2556. Pravilnik o plačah ter povračilih stroškov za poklicno in nepoklicno opravljanje funkcij v organih Občine Slovenska Bistrica

Škocjan

2557. Odlok o priznanjih Občine Škocjan
2558. Odlok o načinih in pogojih izvajanja gospodarske javne službe pokopaliških dejavnosti v Občini Škocjan

Vodice

2559. Ugotovila Ugotovitev, da je mandat občinskega svetnika prešel na naslednjega kandidata iz liste kandidatov SKD

Vrhnika

2560. Odlok o spremembi območja naselij Mala Ligojna in Drenov grič
2561. Odlok o imenovanju nove ulice v naselju Log pri Brezovici (Vrhnika)
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti