Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1997 z dne 1. 8. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1997 z dne 1. 8. 1997

Kazalo

2540. Odlok o priznanjih Občine Beltinci, stran 4186.

Na podlagi 12. člena statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 41/95) je Občinski svet občine Beltinci na seji dne 21. 7. 1997 sprejel
O D L O K
o priznanjih Občine Beltinci
I. SKUPNE DOLOČBE
1. člen
Občina Beltinci podeljuje priznanja občanom, podjetjem in drugim organizacijam ter skupinam, zavodom, krajevnim skupnostim in društvom za njihove dosežke na področju gospodarstva, kulture, znanosti, ekologije, športa, vzgoje in izobraževanja ter humanitarnem področju. Občina lahko podeljuje priznanje tudi drugim državljanom Slovenije in tujim državljanom.
2. člen
Priznanja Občine Beltinci so:
– naslov častnega občana Občine Beltinci,
– plaketa občine,
– priznanje občine,
– denarna nagrada.
3. člen
Priznanja po tem odloku so enkratna in se praviloma podeljujejo na svečani seji občinskega sveta ob praznovanju občinskega praznika.
4. člen
Predloge za podelitev priznanj lahko podajo fizične osebe, podjetja, zavodi, krajevne skupnosti, društva, delovna telesa občinskega sveta ter politične stranke.
Predlog mora biti podan v pisni obliki, vsebovati mora podatke o kandidatu za priznanje in podatke o predlagatelju pobude. Biti mora utemeljen ter poslan komisiji za priznanja, odlikovanja in nagrade.
5. člen
Sredstva za priznanja in nagrade se zagotavljajo v proračunu občine.
Višino denarne nagrade sprejme občinski svet.
6. člen
Priznanja iz 2. člena odloka izročata župan in predsednik občinskega sveta.
7. člen
Priznanja Občine Beltinci morajo biti opremljena z občinskim simbolom – grbom Občine Beltinci.
8. člen
Komisija za priznanja odlikovanja in nagrade
Predloge za podelitev priznanj Občine Beltinci obravnava komisija za priznanja, odlikovanja in nagrade, ki jo imenuje občinski svet.
Komisija izdela končni predlog za vsa priznanja in nagrade ter sprejme o tem ustrezen sklep. Končni predlog posredujejo v obravnavo in sprejem občinskemu svetu.
9. člen
Udeleženci postopka podeljevanja priznanj morajo spoštovati načela demokratičnosti, javnosti ter družbene odgovornosti.
10. člen
Komisija za priznanja, odlikovanja in nagrade:
– opredeli podrobneje kriterije za dodeljevanje priznanj in nagrad iz 2. člena tega odloka ter obvesti o kriterijih občinski svet,
– pripravi in objavi javni razpis o podeljevanju priznanj in nagrad pred vsakoletnim praznovanjem občinskega praznika,
– pripravi predlog za odločanje za občinski svet.
11. člen
Sestavo in delo komisije opredeljujejo določila statuta in poslovnika, ki se nanašajo na delovna telesa občinskega sveta.
II. DOLOČBE O POSAMEZNIH PRIZNANJIH IN NAGRADAH OBČINE BELTINCI
12. člen
Občinski svet občine Beltinci imenuje častnega občana Občine Beltinci in izda posebno listino. Za častnega občana Občine Beltinci je lahko imenovana oseba, katere delo in aktivnosti pomenijo pomembne zasluge na katerem koli področju človekove ustvarjalnosti, ki je posebno zaslužna za pomembne dosežke v razvoju ali ugledu občine.
13. člen
Občinski svet občine Beltinci podeli priznanje Občine Beltinci – plaketo z listino in denarno nagrado posamezniku za večletne uspehe trajnejšega pomena, življenjsko delo in izjemne dosežke.
Občinski svet občine Beltinci podeli priznanje Občine Beltinci plaketo z listino podjetjem in drugim organizacijam in skupnostim ter društvom za uspehe in dosežke, s katerim se povečuje ugled Občine Beltinci na gospodarskem, družbenem, humanitarnem in za dosežke na drugih področjih.
14. člen
Pisno priznanje (listina ali diploma) se podeli posameznikom, podjetjem in drugim organizacijam in skupnostim ter društvom ob posameznih jubilejih in priložnostih, kakor tudi uglednim gostom oziroma delegacijam, če je njihovo delovanje pomembno za razvoj posamezne organizacije ali skupnosti v občini.
15. člen
Občinski svet s sklepom določi število posameznih priznanj, ki se podelijo v tekočem letu.
III. KONČNE DOLOČBE
16. člen
Mandat komisije za priznanja se pokriva z mandatom članov občinskega sveta.
17. člen
O občinskih priznanjih se vodi na občinski upravi posebna evidenca.
18. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok preneha veljati odlok o priznanjih in nagradah Občine Murska Sobota (17. 10. 1972).
19. člen
Ta odlok začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu.
Št. 388/97
Beltinci, dne 22. julija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Beltinci
Marjan Maučec l. r.