Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1997 z dne 1. 8. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1997 z dne 1. 8. 1997

Kazalo

2542. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za območje KS Trbonje, stran 4187.

Na podlagi 3. in 56. člena zakona o referendumu o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 35/85), sklepa o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka in izida glasovanja na referendumu dne 8. 6. 1997 je Svet krajevne skupnosti Trbonje sprejel
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za območje KS Trbonje
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Trbonje se uvede samoprispevek v denarju za sofinanciranje izvajanja petletnih programov dela na območju KS Trbonje.
2. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje petih let, in sicer od 1. 9. 1997 do 31. 8. 2002.
3. člen
Iz krajevnega samoprispevka se bo predvidoma zbralo 13,000.000 SIT. Sredstva, zbrana s samoprispevkom, se bodo uporabljala za naslednji program:
– za izgradnjo lokalnih cest na območju Občine Dravograd,
– za izgradnjo večnamenskega objekta,
– za dokončanje izgradnje mrliške veže,
– za avtobusna postajališča.
4. člen
Samoprispevek bodo plačevali krajani s stalnim prebivališčem v KS Trbonje, in sicer v naslednji višini v denarju:
– 2% od neto plače zaposlenih oziroma nadomestila plače ter nagrade, plačil dopolnilnega dela in plačil po pogodbah o delu,
– 3% od katastrskega dohodka (letno),
– 2% od neto zavarovalne osnove samostojnih podjetnikov s stalnim prebivališčem oziroma sedežem dejavnosti v KS Trbonje,
– 1% od neto pokojnin,
– 2% mesečno zaposleni v tujini od povprečne plače v gospodarstvu RS, za preteklo trimesečje,
– 150 DEM letno v tolarski protivrednosti od lastnikov nepremičnin na območju Krajevne skupnosti Trbonje (stanovanjske hiše ali počitniške hiše), ki nimajo stalnega prebivališča na območju KS Trbonje.
5. člen
Samoprispevek se ne plačuje od dohodkov, za katere je oprostitev po 12. členu zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).
6. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil pokojnin. Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavalo in odtegovalo samoprispevek Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, Davčni urad Maribor – izpostava Dravograd. Zavezanci, ki so zaposleni v tujini ter lastniki vikendov, drugih gradbenih objektov, vinogradov in sadovnjakov, plačujejo samoprispevek dvakrat letno za tekoče leto na osnovi poslane položnice.
Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti od samoprispevka v določenem roku, se obveznosti prisilno izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo prispevkov in davkov občanov.
7. člen
S sredstvi samoprispevka, ki se bodo zbirala na posebnem računu KS Trbonje, št. 51820-645-51-077 bo upravljal Svet KS Trbonje, ki je tudi odgovoren za zbiranje ter pravilno in namensko uporabo sredstev.
8. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje ter pristojne uprave DURS oziroma vsi, ki imajo pristojnost za kontroliranje obračunavanja in odvajanja samoprispevka.
9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Trbonje, dne 9. junija 1997.
Predsednik
Sveta krajevne skupnosti Trbonje
Matjaž Kukenberger l. r.