Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1997 z dne 1. 8. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1997 z dne 1. 8. 1997

Kazalo

2544. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica, stran 4188.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski inciativi (Uradni list RS, št. 15/94), sklepa o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica (Uradni list RS, št. 31/97) in izida glasovanja na referendumu, dne 29. 6. 1997 je Svet krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica na seji dne 21. 7. 1997 sprejel
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica
1. člen
Na območju krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica se po odločitvi krajanov na referendumu dne 29. 6. 1997 uvede krajevni samoprispevek za obdobje petih let, in sicer od 1. 9. 1997 do 31. 8. 2002.
2. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo porabila na območju krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica za:
– asfaltiranje in vzdrževanje krajevnih cest,
– izgradnjo avtobusnih čakalnic,
– vzdrževanje Doma občanov,
– sofinanciranje nabave novega gasilskega avtomobila PGD Spodnja Ščavnica,
– urejanje javnih športnih površin v krajevni skupnosti,
– pokrivanje stroškov za vodenje evidence (delo človeka).
3. člen
Program uporabe sredstev po objektih in času je bil usklajen na zborih občanov, v Lomanoših za vas Lomanoše dne 12. 4. 1997 in na zboru občanov na Spodnji Ščavnici za vasi Plitvički vrh, Spodnja Ščavnica, Zagajski vrh, Aženski vrh in Lastomerci, dne 13. 4. 1997.
4. člen
Samoprispevek so zavezani plačevati krajani, ki stalno prebivajo na območju Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica in občani, ki imajo na območju Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica zgrajene hiše ali počitniške hiše, so lastniki kmetijskih zemljišč ali gozdov ter imajo stalno bivališče izven območja Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica, in sicer:
– delavci od čistih osebnih dohodkov, nadomestil ter plačil po pogodbah v delu po stopnji 2%,
– upokojenci od pokojnin in drugih prejemkov po stopnji 2% mesečno,
– občani, ki se jim odmerja davek po dejanskem dohodku od gospodarskih, poklicnih dejavnosti, avtorskih pravic, patentov, od neto zavarovalne osnove in davčne osnove po 2%,
– občani, ki se jim odmerja davek od kmetijstva od kmetijskih zemljišč in vrednosti lesa odkazanega za posek po stopnji 6% ne glede na stalno bivališče,
– občani, ki so na začasnem delu v tujini 250 DEM v tolarski protivrednosti letno,
– lastniki nepremičnin (hiš in vikendov) s stalnim bivališčem drugje 250 DEM v tolarski protivrednosti letno.
5. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa 12. člen zakona o samoprispevku.
6. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin.
Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo odtegovala Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad Murska Sobota, izpostava Gornja Radgona.
Lastnikom hiš ter vikendov s prebivališčem drugje in občanom, zaposlenim v tujini, bo samoprispevek iztrjevala Krajevna skupnosti dvakrat letno.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka se KS Spodnja Ščavnica dostavi seznam zavezancev, za katere se samoprispevek plačuje.
7. člen
Sredstva samoprispevka se zbirajo na zbirnem žiro računu Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica, št. 51910-842- -029-82822 – za krajevni samoprispevek.
8. člen
Nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s samoprispevkom zbranih sredstev bo opravljal Svet krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica in nadzorni odbor KS Spodnja Ščavnica. Svet krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica bo enkrat na leto poročal na zboru krajanov o porabi sredstev samoprispevka.
9. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 1997 dalje.
Spodnja Ščavnica, dne 23. julija 1997.
Predsednik
Sveta krajevne skupnosti
Spodnja Ščavnica
Branko Kocbek, dipl. ek. l. r.