Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1997 z dne 1. 8. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1997 z dne 1. 8. 1997

Kazalo

2557. Odlok o priznanjih Občine Škocjan, stran 4203.

Na podlagi 7. in 14. člena statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 29/95) je Svet Občine Škocjan na 9. redni seji dne 25. 9. 1995 sprejel
O D L O K
o priznanjih Občine Škocjan
1. člen
S tem odlokom se ureja podeljevanje priznanj Občine Škocjan, tako da se določijo vrste, postopek in način podelitev priznanj.
VRSTE PRIZNANJ
2. člen
Priznanja Občine Škocjan so:
– naziv častnega občana Občine Škocjan,
– nagrada Občine Škocjan,
– priznanje Občine Škocjan.
a) Naziv častnega občana Občine Škocjan
3. člen
Naziv častnega občana Občine Škocjan se podeli osebi, ki je s svojim življenjem ali delom trajno povezana z Občino Škocjan in je prispevala k napredku in razvoju občine ali njenemu ugledu v širšem okolju.
b) Nagrada Občine Škocjan
4. člen
Nagrada Občine Škocjan se podeli občanom Občine Škocjan za življenjsko delo ali izredne dosežke pri njihovem delu, ki se nanaša na izvajanje nalog občine oziroma zadovoljevanje potreb njenih prebivalcev.
c) Priznanje Občine Škocjan
5. člen
Priznanje Občine Škocjan se podeli posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom in drugim organizacijam za posamične uspehe ali vidne dosežke na najrazličnejših področjih dela in ustvarjanja, ob njihovih pomembnejših jubilejih.
6. člen
Naziv častnega občana Občine Škocjan je častno priznanje in se podeljuje v obliki listine v usnjeni mapi.
Nagrada Občine Škocjan je denarna. O višini nagrade odloči občinski svet in zanjo zagotovi sredstva v občinskem proračunu.
Poleg denarne nagrade se nagrajencu izroči tudi diploma.
Priznanje Občine Škocjan se podeljuje v obliki diplome, lahko pa tudi v obliki knjižnega ali drugega darila.
7. člen
Na leto se lahko podeli en naziv častnega občana in po ena nagrada občine ter največ tri priznanja Občine Škocjan.
8. člen
Priznanja Občine Škocjan podeljuje občinski svet, podpisuje župan.
O podelitvi posamezne vrste priznanja odloči občinski svet po opravljenem javnem razpisu za zbiranje predlogov s sklepom.
9. člen
Administrativna in strokovna opravila v zvezi z objavo razpisa, zbiranjem predlogov in pripravo gradiva za odločanje na občinskem svetu opravlja občinski urad.
10. člen
Razpis za zbiranje predlogov za priznanja Občine Škocjan se objavi na krajevno običajen način (varianta: Dolenj- ski list).
11. člen
Predloge za podelitev priznanj lahko podajo fizične osebe, podjetja, zavodi, druge organizacije in skupnosti, društva, župan in odbori občinskega sveta.
Predlogi morajo biti pisni in obrazloženi.
12. člen
Če je za posamezno vrsto priznanja več predlogov, lahko občinski svet za pripravo dokončnega predloga oziroma gradiva za odločanje na svoji seji imenuje posebno delovno telo (odbor za priznanja, ki je lahko stalno delovno telo). V tem primeru mora svet opredeliti sestavo odbora in naloge.
13. člen
Priznanja se slavnostno podelijo na seji občinskega sveta.
Podelitev se opravi enkrat letno.
14. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejetja na seji sveta in se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 281/97
Škocjan, dne 25. septembra 1995.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Škocjan
Marija Halas l. r.