Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1997 z dne 1. 8. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1997 z dne 1. 8. 1997

Kazalo

2556. Pravilnik o plačah ter povračilih stroškov za poklicno in nepoklicno opravljanje funkcij v organih Občine Slovenska Bistrica, stran 4201.

Na podlagi 3. člena zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90, 22/91, 2/91-I in 4/93), začasnega sklepa o razvrstitvi občin v skupine in določitvi količnika za najvišje vrednoteno funkcijo v posamezni skupini (Uradni list RS, št. 21/95) in 10. člena statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 21. redni seji dne 10. julija 1997 sprejel
P R A V I L N I K
o plačah ter povračilih stroškov za poklicno in nepoklicno opravljanje funkcij v organih Občine Slovenska Bistrica
1. člen
S tem pravilnikom se določajo plača, nadomestila in povračila stroškov občinskih funkcionarjev, ki opravljajo funkcijo poklicno in nepoklicno, ter za zunanje člane delovnih teles občinskega sveta in člane nadzornega odbora, ki se skladno z zakonom ne štejejo za funkcionarje.
2. člen
Funkcionarji so župan, podžupan, predsednik in podpredsednik ter člani občinskega sveta in tajnik občinske uprave.
3. člen
Plača je sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov.
Osnovna plača se določi na podlagi osnove za obračun plač in količnikov v skladu z zakonom.
Osnova za izračun plače je izhodiščna plača za I. tarifni razred, dogovorjena s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti. Del plače za delovno uspešnost ne pripada funkcionarju, ki prejema funkcijski dodatek.
4. člen
Količnik za določitev najvišje osnovne plače v Občini Slovenska Bistrica je 8,0.
Za posamezne funkcije se določijo naslednji najvišji koeficienti za določitev plače:
– župan                           8,0
– podžupan                          7,5
– tajnik občine                       7,5
– predsednik občinskega sveta                7,5
– podpredsednik občinskega sveta               7,0
5. člen
Funkcionar, ki poklicno opravlja funkcijo, ima pravico do plače, določene za funkcijo, prejemkov iz sredstev skupne porabe, nadomestila plače za čas odsotnosti z dela ter do povračila stroškov, ki jih ima pri delu in v zvezi z delom.
Funkcionarju, ki poklicno opravlja funkcijo, se plača v mesečnem znesku poveča za 0,5% za vsako začeto leto delovne dobe, vendar največ do 20%.
Odstotek 0,5% se za ženske, ki imajo več kot 25 let delovne dobe, poveča za 0,25% za vsako začeto leto delovne dobe nad 25 let.
Funkcionarju, ki poklicno opravlja funkcijo pripada del plače za delovno uspešnost oziroma dodatno delovno obremenjenost v višini do 50% osnovne plače mesečno.
6. člen
Funkcionarju, ki opravlja funkcijo nepoklicno in v času rednega delovnega razmerja, se za opravljanje funkcije prizna del plače, ki je sorazmerna obsegu opravljenega dela, za katerega funkcionar ni prejel plače iz delovnega razmerja. Nadomestila se izplačujejo, kjer je funkcionar v delovnem razmerju, refundacijo teh sredstev pa izvrši proračun.
Funkcionar, ki samostojno opravlja dejavnost z osebnim delom, ima pravico do nadomestila izgubljenega zaslužka. Za izračun se upošteva osnova, od katere funkcionar plačuje prispevek za invalidsko in pokojninsko zavarovanje.
7. člen
Funkcionarju, ki svojo funkcijo opravlja nepoklicno in izven svojega rednega delovnega časa, se prizna nagrada v odstotku od plače po količniku, ki pripada funkcionarju za poklicno opravljanje funkcije za polni delovni čas, in sicer:
– župan                           33%
– podžupan                          15%
– predsednik občinskega sveta                20%
– podpredsednik občinskega sveta               15%
Funkcionarju, ki nepoklicno opravlja funkcijo pripada dodatek k nagradi za delovno uspešnost oziroma dodatno delovno obremenjenost v višini do 50% osnovne nagrade mesečno.
8. člen
Kriteriji za določanje delovne uspešnosti oziroma dodatne delovne obremenjenosti funkcionarjev so:
– delovna uspešnost
– uspešno izvedene naloge in sklepi do 10%,
– povečana zahtevnost del in nalog do 10%,
– samostojnost in ustvarjalnost do 10%,
– delovna obremenjenost,
– povečan obseg dela in nalog izven rednega delovnega časa do 30%.
Ovrednoteni kriteriji se seštevajo. Odstotek za vrednotenje delovne uspešnosti oziroma za delovno obremenjenost lahko znaša največ 50%.
9. člen
Višino nadomestila za delovno uspešnost oziroma dodatno delovno obremenjenost določi funkcionarjem občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja dvakrat letno.
Višino nadomestila za delovno uspešnost oziroma dodatno delovno obremenjenost tajnika določi župan mesečno.
10. člen
Člani občinskega sveta, člani delovnih teles občinskega sveta in člani nadzornega odbora imajo pravico do sejnine, in sicer:
– svetniki za seje občinskega sveta          6000 SIT,
– predsedniki delovnih teles              4000 SIT,
– člani delovnih teles                 3000 SIT,
– predsednik nadzornega odbora             4000 SIT,
– člani nadzornega odbora               3000 SIT.
Višina sejnine se lahko spremeni. O višini odloči občinski svet s posebnim sklepom.
11. člen
Sejnina pripada za udeležbo na sejah.
Sejnina se prizna upravičencu, ki je bil prisoten na seji najmanj tričetrt časa, porabljenega za sejo.
Članom nadzornega odbora in čalnom drugih delovnih teles se za čas, ki ga porabijo za delo izven sej, prizna sejnina za vsake tri ure porabljenega časa.
Upravičencem do sejnine se priznajo tudi stroški prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi.
Poročilo o izplačanih sejninah se enkrat letno predloži občinskemu svetu.
12. člen
Nepoklicnim funkcionarjem, ki imajo pravico do nadomestila po 7. členu tega pravilnika, sejnina za prisotnost na sejah občinskega sveta, delovnih teles, odborih in komisija ne pripada.
13. člen
Občinski finkcionarji imajo pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, dnevnice za službeno potovanje in povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo.
Stroški se povrnejo v skladu z zneski povračil, ki jih prizna Vlada Republike Slovenije zaposlenim v državnih organih.
14. člen
Pravico iz 13. člena funkcionar uveljavlja le na podlagi predhodno izdanega naloga za službeno potovanje, ki ga izda župan ali po njegovem pooblastilu tajnik občine. Kolikor gre za službeno potovanje župana, izda nalog tajnik občine.
15. člen
Sredstva za izplačilo po določbah tega pravilnika se zagotavljajo v občinskem proračunu.
16. člen
Plače poklicnim funkcionarjem se obračunavajo in izplačujejo mesečno do 5. v mesecu za pretekli mesec.
Sejnine se izplačujejo vsake tri mesece na podlagi evidence o prisotnosti na sejah.
Povračila stroškov iz 13. člena se izplačajo po opravljenem službenem potovanju.
17. člen
Podatki o osebnih dohodkih in drugih prejemkih funkcionarjev so javni.
18. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati sklep o višini plač in nadomestil plač funkcionarjem občine za opravljanje funkcij z dne 18. 5. 1995.
19. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se z dnem sprejema.
Št. 10/21-7-1/97
Slovenska Bistrica, dne 10. julija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Slovenska Bistrica
dr. Janko Čar l. r.