Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1997 z dne 1. 8. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1997 z dne 1. 8. 1997

Kazalo

2541. Odlok o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo ter izkoriščanje naravnih dobrin, stran 4187.

Na podlagi 10. in 80. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 63/95 in 73/95), 22. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/84) in 13., 85. in 98. člena statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 54/95) je občinski svet na 24. redni seji dne 25. 7. 1997 sprejel
O D L O K
o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo ter izkoriščanje naravnih dobrin
1. člen
Z namenom manjšega obremenjevanja okolja in racionalne rabe ter izkoriščanja naravnih dobrin v lasti Občine Cerknica se s tem odlokom predpisujejo takse in povračila za obremenjevanje površinskih in podzemnih voda in ustvarjanje odpadkov.
2. člen
Zavezanci za plačilo taks so vse pravne in fizične osebe (v nadaljnjem besedilu: uporabniki), ki so uporabniki dejavnosti objektov ter naprav javnih vodovodnih sistemov, odvajanja odpadnih voda, čistilnih naprav in odvoza ter deponiranja odpadkov.
3. člen
Takse znašajo mesečno:
a) za uporabnike kanalizacije in čiščenje odpadnih voda
– 36,87 SIT za m3 porabljene vode za gospodinjstva,
– 36,87 SIT za m3 porabljene vode za uporabnike komunalnih odpadnih voda iz gospodarstva.
b) za uporabnike odvoza in deponiranja odpadkov
– 6 SIT za m2 uporabne površine, če je osnova za obračun m2,
– 72 SIT po osebi, če je osnova za izračun oseba,
– 764 SIT za m3, če je osnova za izračun m3,
– 109 SIT za objekt počitniška hiša, če je osnova za obračun počitniška hiša.
c) za uporabnike pitne vode iz javnega vodovodnega omrežja
– 36,49 SIT za m3 porabljene vode za gospodinjstva,
– 36,49 SIT za m3 porabljene vode za gospodarstvo.
4. člen
Takso obračunava izvajalec javne službe na osnovi podatkov o zavezancih mesečno, hkrati z obračunom ostalih obveznosti.
Izvajalec javne službe, ki obračunava takso, mora zbrana sredstva nakazati na proračun Občine Cerknica do 30. v mesecu za pretekli mesec.
5. člen
Zbrana sredstva so prihodek proračuna Občine Cerknica in strogo namenska. Uporabljajo se za razvoj in vzdrževanje komunalnih objektov in naprav po posameznih dejavnostih vodovoda, kanalizacije, odvoza in deponiranja komunalnih odpadkov.
6. člen
Višina takse se polletno povečuje z rastjo cen na drobno v Republiki Sloveniji po zadnjem znanem statističnem podatku.
7. člen
Ta uredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od prvega v naslednjem mesecu od njegove uveljavitve.
Št. 417/22/97
Cerknica, dne 24. julija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Cerknica
Janez Štrukelj l. r.