Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1997 z dne 1. 8. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1997 z dne 1. 8. 1997

Kazalo

2558. Odlok o načinih in pogojih izvajanja gospodarske javne službe pokopaliških dejavnosti v Občini Škocjan, stran 4204.

Na podlagi 3. in 25. člena zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, 3/85 in Uradni list RS, št. 26/90), 1. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 10/91), 7. in 8. člena statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 29/95) in 5. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Škocjan (Uradni list RS, št. 40/97) je Občinski svet občine Škocjan na seji dne 30. 6. 1997 sprejel
O D L O K
o načinih in pogojih izvajanja gospodarske javne službe pokopaliških dejavnosti v Občini Škocjan
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa zasnova izvajanja obvezne gospodarske javne službe na področju pokopališke dejavnosti.
Določajo se okvirni pogoji za oddajo javne službe v izvajanje, pravice uporabnikov storitev, viri financiranja, nadzor nad izvajanjem in druge opredelitve, ki so za normalno izvajanje te javne službe potrebne.
2. člen
Urejanje pokopališč ter pokopališka in pogrebna dejavnost je organizirana, načrtovana in nadzorovana lokalna gospodarska javna služba, ki se izvaja v skladu z zakoni, tem odlokom, tehničnimi pravili in navodili pristojnih organov in kodeksi strokovnih združenj izvajalcev. Opravljanje pokopališke dejavnosti po tem odloku je:
– urejanje pokopališč,
– oddajanje grobov (grobnih mest) v najem,
– opravljanje pokopaliških storitev,
– opravljanje pogrebnih dejavnosti.
3. člen
Urejanje pokopališč je dejavnost, ki se izvaja na pokopališču in za potrebe pokopališča in obsega predvsem:
– vzdrževanje objektov in naprav,
– vodenje katastra,
– razdelitev na posamezne zvrsti grobov,
– vodenje evidenc o pokopanih in najemnikih,
– čiščenje odstranjevanje in odvoz odpadkov in snega,
– vzdrževanje poti,
– urejanje zelenic in živih meja.
4. člen
Oddajanje grobov oziroma grobnih mest je oddajanje vnaprej pripravljenih grobov ali razpoložljivega grobnega prostora za grobove najemnikom z najemno pogodbo, v skladu s tem odlokom, odlokom o pokopališkem redu, splošnim aktom upravljalca in veljavno zakonodajo.
5. člen
Pokopališke storitve se izvajajo na pokopališču in so predvsem naslednje:
– zagotovitev uporabe mrliške vežice,
– prva ureditev groba,
– izkop in zasip jame ter zaščita sosednjih grobov,
– izvajanje pokopališke dežurne službe.
6. člen
Pogrebne dejavnosti se izvajajo izven pokopališča in na pokopališču in so predvsem:
– urejanje dokumentacije,
– prevoz pokojnika,
– izvajanja pogrebnih svečanosti,
– ureditev pokojnika,
– izvajanje pogrebne dežurne službe.
Postopke izvajanja pogrebnih dejavnosti lahko uredijo strokovna združenja izvajalcev s posebnim kodeksom.
7. člen
V Občini Škocjan se pokopališke dejavnosti v skladu s tem odlokom izvajajo na naslednjih pokopališčih:
1. Otok,
2. Tomažja vas,
3. Stara vas,
4. Škocjan,
5. Sv. Tomaž,
6. Gorenje Dole,
7. Bučka,
8. Dolenje Radulje.
II. NAČINI IN POGOJI
a) Načini
8. člen
Pokopališko dejavnost Občina Škocjan zagotavlja:
– z lastnim izvajanjem Občina Škocjan s pokopališkimi odbori (v nadaljevanju: upravljalec) ali
– z ustanovitvijo javnega podjetja (v nadaljevanju: upravljalec) ali
– s podelitvijo koncesije za izvajanje javne službe podjetju ali samostojnemu podjetniku (v nadaljevanju: upravljalec), na podlagi tega odloka, koncesijkega akta ter koncesijske pogodbe.
b) Pogoji za podelitev koncesije
9. člen
Za posamezno pokopališče iz predhodnega člena se lahko podeli le ena koncesija za izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti ali za izvajanje pogrebnih in pokopaliških dejavnosti in urejanje pokopališč.
Ena koncesija se lahko podeli za več pokopališč.
10. člen
Temeljne opredelitve koncesijskega akta so:
– koncesionarji imajo javno pooblastilo za izdajo soglasij za:
– pokop,
– postavitev spomenika in
– odstranjevanje dreves na območju pokopališča,
– za urejanje pokopališč se podeljuje monopol,
– za opravljanje pokopaliških storitev se podeljuje monopol,
– za izvajanje pogrebne dejavnosti se ne podeljuje monopol,
– koncesija se podeljuje največ za 10 let,
– koncedend za izvajanje koncesije ne plačuje, prav tako koncesionar koncedentu ne plačuje koncesije.
11. člen
V primeru oddaje koncesije, ko gre za urejanje pokopališč in pokopališke storitve, bo občina predala koncesionarju vse objekte in naprave v celoti in z vsemi pritiklinami ter morebitnimi bremeni.
Za izvajanje pogrebne dejavnosti občina koncesionarju ne zagotavlja posebnih naprav in objektov.
Koncedent mora zagotavljati normalno rabo objektov in naprav ter izvajanje storitev v skladu z svojim letnim gospodarskim načrtom.
12. člen
Kandidati za pridobitev koncesije za izvajanje pokopaliških dejavnosti, urejanje pokopališč in pogrebne dejavnosti morajo izpolnjevati naslednje minimalne pogoje.
– da so registrirani za izvajanje razpisane dejavnosti in da imajo za to potrebna soglasja in dovoljenja pristojnih organov,
– da predložijo dokazila in reference ipd., ki potrjujejo, da imajo potrebna znanja in izkušnje za izvajanje razpisanih dejavnosti,
– da podajo zagotovila, da imajo ali bodo imeli ustrezno število ustrezno usposobljenih delavcev za izvajanje prevzetih dejavnosti,
– da predložijo ustrezne oblike zavarovanja (varščino) za kvalitetno izvajanje gospodarske javne službe in
– da predložijo v potrditev poslovni načrt za izvajanje dejavnosti prevzetih s koncesijo.
13. člen
Občina Škocjan ima, v primeru podelitve koncesije, ne glede na določila koncesijskega akta in koncesijske pogodbe, naslednje posebne pravice:
– pravico potrditve (verifikacije) letnega gospodarskega načrta za področje izvajanja dejavnosti podeljenih s koncesijo,
– pravico soglasja in veta na odločitve koncesionarja, ki se nanašajo na sklenitev najemnih in nakupnih pogodb za dele objektov, ki so ali pa niso v neposredni povezavi z prevzetimi dejavnostmi in osnovno dejavnostjo.
14. člen
Izvajalec je dolžan voditi računovodstvo za gospodarsko javno službo ločeno od računovodstva za svojo ostalo dejavnost, vse v skladu z določili zakona o gospodarskih javnih službah in zakona o gospodarskih družbah.
Za dejavnost gospodarske javne službe mora izvajalec obvezno zagotoviti letno revizijo poslovanja.
Pristojni organ Občine Škocjan ima ob vsakem času pravico vpogleda v poslovne knjige koncesionarja ali zahtevati pisno poročilo o porabi sredstev pridobljenih z dejavnostjo gospodarske javne službe.
III. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI
15. člen
Urejanje pokopališč ter pokopališke dejavnosti se financira iz naslednjih virov:
– najemnine in vzdrževalnine za grobove,
– prihodki od plačanih storitev upravljalca,
– dotacij,
– donacij in
– drugih virov.
Druge vire mora verificirati pristojni organ občine pred uporabo za financiranje.
16. člen
Višino najemnin za grobove ter ceno storitev upravljalca, ko gre za pokopališke storitve in urejanje pokopališč, določa pristojen občinski organ na podlagi utemeljenega predloga upravljalca.
Ceno storitev, ko gre za pogrebne dejavnosti določa upravljalec (izvajalec) sam.
Najemnine in vzdrževalnine morajo pokriti stroške rednega vzdrževanja pokopališć in objektov ter potrebne investicijske posege.
Cene pokopaliških storitev morajo zagotavljati pokritje stroškov pokopa ter enostavno reprodukcijo na objektih in napravah vezanih za to dejavnost.
Cene pogrebnih storitev morajo biti oblikovane tako, da so tržno primerljive in usklajene ter da pokrivajo stroške izvajanja dejavnosti.
Cene storitev upravljalca, ki ne sodijo v gospodarsko javno službo določa upravljalec prosto.
17. člen
Občina Škocjan iz lastnih virov zagotavlja sredstva za osnovno usposobitev pokopališč za funkcijo (razširitev pokopališč, zgraditev infrastrukture in drugi posegi potrebni za izvajanje dejavnosti), če se to ne more zagotavljati iz najemnin in drugih virov.
IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPRAVLJALCA
18. člen
Upravljalec pokopališča ima naslednje pravice in dolžnosti:
– sprejme pravilnik o pokopališkem redu za posamezno pokopališče, katerega sestavni del je ureditveni načrt pokopališča,
– oddaja prostor za grobove v najem in vodi register sklenjenih pogodb, določa mesto datum in uro pokopa, praviloma v dogovoru z naročnikom,
– organizira in opravlja pokope,
– vodi evidenco o grobovih in pokopu umrlih,
– opravlja prekope grobov in nadzira razna dela na pokopališču,
– skrbi za red in čistočo na pokopališču in njegovi neposredni okolici,
– izroča upravičencu vredne predmete, najdene pri prekopu groba oziroma postopa po predpisih,
– skrbi za ureditev in vzdrževanje mrliške vežice in njenega funkcionalnega zemljišča, sklepa pogodbe, vodi finančno poslovanje in opravlja druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKA
19. člen
Uporabniki storitev gospodarske javne službe imajo poleg drugih še naslednje pravice in obveznosti:
– pravico uporabe storitev gospodarske javne službe pod pogoji, določenimi z zakonom, tem odlokom ter drugimi predpisi,
– pravico do pritožbe na pristojne organe, če so kršene njihove pravice uporabnikov javne službe,
– obveznost uporabe storitev izvajalca oziroma koncesionarja, ko gre za pokopališke dejavnosti in urejanje pokopališč,
– obveznost plačila uporabe objektov, najema in storitev pokopališke dejavnosti in dejavnosti urejanja pokopališč, če je tako določeno,
– obveznost spoštovanja navodil upravljalca in druge predpise, ki urejajo področje varnosti, reda, miru, zdravstvenega in sanitarnega varstva.
VI. KAZENSKI DOLOČBI
20. člen
Z denarno kaznijo do 100.000 SIT se kaznuje upravljalca pokopališča, če ne ravna v skladu z določbami 18. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo do 10.000 SIT se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba upravljalca pokopališča.
21. člen
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 SIT se kaznuje posameznik, če krši določila 19. člena tega odloka.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem vseh zakonskih in podzakonskih predpisov, ki neposredno ali posredno urejajo področje gospodarjenja in uporabe javnih objektov, izvaja pristojna inšpekcija.
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojni organ Občine Škocjan.
23. člen
Upravljalec pokopališča mora v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka izdelati pokopališki red za posamezno pokopališče in ureditvene načrte pokopališča.
24. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati za področje Občine Škocjan vsi odloki o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih, ki so se do sedaj uporabljali na območju Občine Škocjan in so v nasprotju z tem odlokom.
25. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 280/97
Škocjan, dne 21. julija 1997.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Škocjan
Marija Halas l. r.