Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1997 z dne 1. 8. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1997 z dne 1. 8. 1997

Kazalo

2554. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sevnica za obdobje do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (v..., stran 4195.

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), in 22. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 23/95), je Občinski svet občine Sevnica na seji dne 2. 7. 1997 sprejel
P R O G R A M
priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sevnica za obdobje do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (v nadaljevanju: sestavine prostorskega plana Občine Sevnica)
1. člen
Vsebina programa:
S tem programom se podrobneje določijo:
– namen sprememb in dopolnitev sestavin prostorskega plana občine,
– vsebina strokovnih opravil v postopku priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev sestavin prostorskega plana,
– način pridobitve strokovnega gradiva oziroma nosilca strokovnih aktivnosti pri pripravi sprememb in dopolnitev sestavin prostorskega plana Občine Sevnica,
– organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev sestavin prostorskega plana Občine Sevnica, oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti,
– roki za posamezne faze priprave sprememb in dopolnitev sestavin prostorskega plana.
2. člen
Namen sprememb in dopolnitev:
Revidiranje in ažuriranje srednjeročnega in dolgoročnega družbenega plana Občine Sevnica (Uradni list SRS, št. 10/88, 20/89 in Uradni list RS, št. 20/94, 62/94) ter presoja novih momentov v občini na vseh področjih sestavin prostorskega plana. Na osnovi priporočil Ministrstva za okolje in prostor izdelava samo enega prostorskega plana občine.
Spremembe in dopolnitve sestavin prostorskega plana se bodo nanašale na:
– kmetijstvo,
– gozdarstvo,
– izkoriščanje rudnin,
– vodne vire, vodotoke in vodnogospodarske objekte,
– varstvo naravne in kulturne dediščine,
– razvoj naselij – poselitev,
– infrastrukturna omrežja,
– turizem, šport, rekreacijo v naravnem okolju,
– obvezna izhodišča iz dolgoročnega plana Republike Slovenije,
– načine urejanja prostora; sprejeti in predvideni prostorsko izvedbeni načrti (PIN).
3. člen
Vsebina in zaporedje strokovnih opravil:
Spremembe in dopolnitve sestavin prostorskega plana Občine Sevnica se pripravijo v naslednjih delovnih fazah:
A) Osnutek sprememb in dopolnitev sestavin prostorskega plana občine
A.1. Zbir in pregled vse razpoložljive prostorske dokumentacije (planski akti, prostorsko izvedbeni akti (PIA), projekti, študije…).
A.2. Anketni razgovori o problemih in razvojnih vizijah v krajevnih skupnostih in nosilci razvoja.
A.3. Identifikacija vsebinskih sprememb, ki so nastale kot posledica nastanka novih občin in planskih opredelitev na ravni države.
A.4. Analiza in vrednotenje obstoječih dokumentov, interesov nosilcev razvoja in planskih opredelitev na ravni države.
A.5. Seznam potrebnih nalog, ki izhajajo iz predhodne točke, vkjučno s seznamom nosilcev njihove izvedbe.
A.6. Osnutek sprememb in dopolnitev sestavin prostorskega plana Občine Sevnica (osnutek za strokovno in javno razgrnitev ter obravnavo).
1. Interesi in cilji razvoja v prostoru
2. Usmeritve za razvoj v prostoru
3. Zasnova poselitve in organizacija v prostoru
3. 1. Organizacija dejavnosti
3.1.1. Zasnova omrežja naselij – tipologija
3.1.2. Razporeditev območij stanovanj
3.1.3. Razporeditev centralnih dejavnosti
3.1.4. Razporeditev proizvodnih dejavnosti
3.2. Zasnova infrastrukturnih omrežij
4. Zasnova namenske rabe površin
4.1. Območja kmetijskih zemljišč
4.2. Območja gozdov
4.3. Območja za raziskovanje in izkoriščenje rudnin
4.4. Območja voda
4.5. Območja varovanja naravne in kulturne dediščine
4.6. Ureditvena območja naselij
4.7. Druge poselitvene površine (industrija, turizem…)
4.8. Območja večjih infrastrukturnih objektov
4.9. Območja sanacij degradiranega prostora
4.10. Območja odlagališč odpadkov
4.11. Območja za rekreacijo v naravnem okolju
4.12. Zavarovana in preostala varstvena območja
5. Usmeritve za urejanje prostora
5.1. Območja naselij
5.2. Odprti prostor
5.3. Usmeritve za urejanje naselij glede na plansko tipologijo
6. Obvezna izhodišča
6.1. Republiška izhodišča
6.2. Občinska izhodišča
7. Zasnova urejanja prostora s prostorsko izvedbenimi akti
8. Program raziskav, analiz in študij, potrebnih za dopolnjevanje in uresničevanje prostorskih sestavin planskih aktov
9. Merila za ugotavljanje odstopanj, ki narekujejo postopek spremembe plana
10. Urbanistična zasnova
10.1. Urbanistična zasnova mesta Sevnice
B) Javna razgrnitev sprememb in dopolnitev sestavin prostorskega plana in javna obravnava
C) Izdelava dopolnjenega osnutka sprememb prostorskega plana na osnovi sprejetega stališča občinskega sveta do pripomb
D) Posredovanje dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev sestavin prostorskega plana Občine Sevnica na Ministrstvo za okolje in prostor – Urad za prostorsko planiranje
E) Sprejetje sprememb in dopolnitev sestavin prostorskega plana Občine Sevnica na občinskem svetu.
4. člen
Organizacija priprave strokovnih gradiv:
Nosilec strokovnih aktivnosti pri nalogah iz tega programa je Savaprojekt, d.d. Krško.
Omenjeni nosilec je izdelal srednjeročni in dolgoročni družbeni plan Občine Sevnica in glede na to, da gre samo za spremembe in dopolnitve je bil omenjeni nosilec določen s sklepom kolegija z dne 26. 5. 1997. Zastopnik naročnika, ki spremlja izdelavo naloge, je tajnik Občine Sevnica, Zvone Košmerl.
5. člen
Sodelujoči organi, organizacije in skupnosti:
V postopku priprave sprememb in dopolnitev sestavin prostorskega plana Občine Sevnica sodelujejo kot nosilci interesov:
A) Organi in organizacije:
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Krško, CKŽ 57, 8270 Krško,
– Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, izpostava Krško, CKŽ 15, 8270 Krško,
– Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor, Območna enota Novo mesto,
– Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, izpostava Novo mesto, Glavni trg 28, 8000 Novo mesto,
– Republika Slovenija, Upravna enota Sevnica, Notranja organizacijska enota za okolje in prostor, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica,
– Republika Slovenija, Upravna enota Sevnica, Oddelek za kmetijstvo, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica,
– Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze,
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1535 Ljubljana,
– Slovenske železnice, Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana,
– Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Parmova 33, 1000 Ljubljana,
– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice, Cesta bratov Milavcev 61, 8250 Brežice,
– Savske elektrarne Ljubljana, Delovna organizacija za proizvodnjo in prenos električne energije, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana,
– Ribiška družina Sevnica, Taborniška ulica 15, 8290 Sevnica,
– Elektro Celje, p.o., PE Krško, Obratovalno območje Sevnica, Savska cesta 17 a, 8290 Sevnica,
– ELES – Elektro Slovenija, p.o., Javno podjetje za prenos električne energije, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana,
– Telekom Slovenije, p.o., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana,
– Telekom Slovenije, p.o., PE Novo mesto, Novi trg 9 a, 8000 Novo mesto,
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje,
– Cestno podjetje Novo mesto, Ljubljanska cesta 47, 8000 Novo mesto,
– Komunala Sevnica, Naselje heroja Maroka 24, 8290 Sevnica.
B) Krajevne skupnosti:
– KS Blanca, 8283 Blanca,
– KS Boštanj, 8294 Boštanj,
– KS Krmelj, 8296 Krmelj,
– KS Loka, 1434 Loka,
– KS Primož, 8293 Studenec,
– KS Sevnica, NHM 24, 8290 Sevnica,
– KS Studenec, 8293 Studenec,
– KS Šentjanž, 8297 Šentjanž,
– KS Tržišče, 8295 Tržišče,
– KS Zabukovje, 8292 Zabukovje.
C) Ostali sodelujoči:
– Kmetijsko svetovalna služba Sevnica, Kmetijski zavod Ljubljana, Glavni trg 27, 8290 Sevnica,
– Mercator, Kmečka zadruga Sevnica, Savska cesta 20b, 8290 Sevnica,
– Splošno gradbeno podjetje Posavje Sevnica, Trg svobode 11, 8290 Sevnica,
– Zveza kulturnih organizacij Sevnica, Kvedrova cesta 25, 8290 Sevnica,
– RTV Slovenija, Kolodvorska ulica 2, 1000 Ljubljana,
– Zavod CATV, NHM 24, 8290 Sevnica,
– Radio Sevnica, NHM 14, 8290 Sevnica,
– GEO plin Ljubljana, Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana,
– Plinovod Sevnica, NHM 17, 8290 Sevnica,
– Turistično društvo Sevnica, Kvedrova cesta 25, 8290 Sevnica,
– Planinsko društvo Lisca Sevnica, 8290 Sevnica,
– Hidrometeorološki zavod Ljubljana, Radarski center Sevnica, Glavni trg 25, 8290 Sevnica,
– Strelska zveza Sevnica, 8290 Sevnica,
– Zveza lovskih družin,
– Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava RS, Območna geodetska uprava Sevnica, izpostava Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica,
– Območna obrtna zbornica Sevnica, Pod Vrtačo 17, 8290 Sevnica,
– Tanin Sevnica, Hermanova cesta 1, 8290 Sevnica,
– Kopitarna Sevnica, Prvomajska ulica 8, 8290 Sevnica,
– Jutranjka Sevnica, Radna 3, 8294 Boštanj,
– Lisca Sevnica, Prešernova ulica 4, 8290 Sevnica,
– Gostinsko podjetje Sevnica, Trg svobode 1, 8290 Sevnica,
– in drugi.
6. člen
Terminski plan:
– sprejetje programa priprave na občinskem svetu – 2. 7. 1997,
– analiza in vrednotenje obstoječih dokumentov, interesov nosilcev razvoja in planskih opredelitev na ravni države – 1. 11. 1997,
– seznam potrebnih nalog, vključno s seznamom nosilcev – 1. 12. 1997,
– osnutek sprememb in dopolnitev sestavin prostorskega plana – 1. 3. 1998,
– javna razgrnitev osnutka – 1. 4. do 1. 5. 1998,
– stališče občinskega sveta do pripomb na osnutek 1. 6. 1998,
– dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev – 15. 7. 1998,
– dostava dopolnjenega osnutka na MOP - UPP – 15. 8. 1998,
– sprejemanje sprememb in dopolnitev na občinskem svetu – 1. 10. 1998.
7. člen
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu občine Sevnica.
Št. 35200-0006/97
Sevnica, dne 2. julija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Sevnica
Martin Novšak, dipl. inž. l. r.