Številka 61
Uradni list RS, št. 61/1992 z dne 24. 12. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/1992 z dne 24. 12. 1992, Kazalo


Predsedstvo Republike Slovenije

2762. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
2763. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
2764. Odlok o predčasnem odpustu s služenja vojaškega roka
2765. Odlok o pomilostitvi obsojencev-pomilostitev po uradni dolžnosti ob Dnevu samostojnosti Republike Slovenije 26. decembru 1992

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2806. Uredba o zemljiškoknjižni izvedbi prenosa nepremičnin bivše SFRJ na Republiko Slovenijo
2807. Uredba o izvedbi privatizacije stanovanjskih hiš in stanovanj, prevzetih od organov in organizacij bivše SFRJ in JLA

Odloki

2808. Odlok o ustanovitvi pospeševalnega centra za malo gospodarstvo
2809. Odlok o spremembi odloka o poravnavanju odloženih davkov in prispevkov za podjetja, ki so družbeni kapital prenesla na Sklad Republike Slovenije za razvoj

Sklepi

2810. Sklep o osnovi za obračun plač delavcev in funkcionarjev v državnih organih Republike Slovenije (avgust)
2811. Sklep o osnovi za obračun plač delavcev in funkcionarjev v državnih organih Republike Slovenije (junij)

Drugi akti

2812. Spremembe in dopolnitve tarifnega sistema za prodajo električne energije iz elektroenergetskega sistema in za odkup električne energije od malih proizvajalcev

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

2766. Odredba o dostavi podatkov za odmero dohodnine
2767. Odredba o dopolnitvi odredbe o računih ter načinu plačevanja in razporejanja prihodkov
2768. Odredba o pogojih sklepanja poslov z vrednostnimi papirji, ki kotirajo na Ljubljanski borzi, d.d. Ljubljana
2769. Odredba o ureditvi določenih vprašanj pri prometu z vrednostnimi papirji, ki kotirajo na Ljubljanski borzi, d.d., Ljubljana
2770. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o ustanovitvi štabov, zavodov in enot Teritorialne obrambe v Republiki Sloveniji
2771. Pravilnik o ocenjevanju zdravstvene sposobnosti za vojaško službo
2772. Republiški program imunoprofilakse in kemoprofilakse za leto 1993

USTAVNO SODIŠČE

2773. Odločba o razveljavitvi 41. in 13.a člena zakona o državljanstvu Republike Slovenije
2774. Odločba o razveljavitvi 28. člena zakona o državljanstvu Republike Slovenije

BANKA SLOVENIJE

2813. Sklep o glavnih znamenjih bankovca za 20 tolarjev
2814. Sklep o izročitvi bankovca za 20 tolarjev v obtok
2815. Sklep o izročitvi kovancev za 5 tolarjev, 2 tolarja in 1 tolar ter 50 stotinov v obtok
2816. Sklep o zaokroževanju končnih obračunov v gotovinskem prometu

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2775. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. oktobra 1992
2776. Sklep o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo
2777. Sklep o najvišji pokojninski osnovi
2778. Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo
2779. Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro
2780. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov
2781. Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov
2782. Sklep o pavšalnih prispevkih za obvezno zdravstveno zavarovanje
2783. Poprečni indeks rasti poprečnih bruto plač v Republiki Sloveniji v obdobju avgust-oktober 1992

OBČINE

Domžale

2784. Sklep o uvedbi samoprispevka v Krajevni skupnosti Mengeš

Grosuplje

2785. Odredba o spremembi Odredbe o določitvi najvišjih cen
2786. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu dne 13.12.1992 za uvedbo posebnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Ambrus

Kamnik

2787. Odlok o sestavi Izvršnega sveta Skupščine občine Kamnik
2788. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o pooblastitvi občinskega inšpektorata Domžale za opravljanje del in nalog vodnogospodarskega inšpekcijskega nadzora na območju občine Kamnik

Laško

2789. Poročilo o ugotovitvi izida nadomestnih volitev za delegata v Zbor krajevnih skupnosti Skupščine občine Laško v 12. volilni enoti-Krajevni skupnosti Vrhovo, na volitvah, dne 6. decembra 1992

Litija

2790. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Litija za leto 1993

Logatec

2791. Odlok o spremembi imena naselja Vrh nad Rovtami

Murska Sobota

2792. Sklep o uvedbi dodatnega krajevnega samoprispevka za del območja Krajevne skupnosti Puconci, naselje Šalamenci

Novo mesto

2793. Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Novo mesto za leto 1992
2794. Sklep o prenehanju javnega dobra
2795. Sklep o prenehanju javnega dobra

Postojna

2796. Odlok o podaljšanju veljavnosti Odloka o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti občine Postojna

Škofja Loka

2797. Sklep o uvedbi samoprispevka v delu KS: Dolenja ravan (h. št. 2), Gorenja ravan (h. št. 1 in 2), Jazbine (h. št. 1-4), Lovsko brdo (vse h. št.) in Malenski vrh (vse h. št., razen št. 1)
2798. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v delu Krajevne skupnosti Poljane, ki je bil izveden 6.12.1992 v prostorih šole na Malenskem vrhu

Šmarje pri Jelšah

2799. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v občini Šmarje pri Jelšah za leto 1993
2800. Odlok o grbu in zastavi občine Šmarje pri Jelšah
2801. Odlok o ustanovitvi Ljudske univerze

Trebnje

2802. Sklep o prispevku za priključitev na komunalne objekte in naprave individualne rabe v občini Trebnje

Žalec

2803. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu industrijskega območja Juteks
2804. Odlok o ureditvenem načrtu za območje asfaltne baze in upravnega kompleksa Velika Pirešica
2805. Odlok o lokacijskem načrtu za daljnovod 110 KV Podlog-Mozirje, odsek Podlog-Letuš

POPRAVKI

1. Popravek sklepa o uskladitvi preživnin
2. Popravek sklepa o koeficientih za dokup zavarovalne dobe

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

92. Uredba o ratifikaciji amandmaja k Montrealskemu protokolu o substancah, ki škodljivo delujejo na ozonski plašč
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti