Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/1992 z dne 24. 12. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/1992 z dne 24. 12. 1992

Kazalo

2808. Odlok o ustanovitvi pospeševalnega centra za malo gospodarstvo, stran 3499.

Na podlagi 3. in 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) in 271. člena zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih (Uradni list SRS, št. 24/79, 12/82, 39/85, 37/87 in 18/88) ter v zvezi s 7. členom zakona o razvoju malega gospodarstva (Uradni list RS, št. 18/91) izdaja Vlada Republike Slovenije
ODLOK
o ustanovitvi pospeševalnega centra za malo gospodarstvo
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ustanovi se javni zavod za razvoj, organizacijo in vodenje pospeševalne-svetovalne mreže, v Sloveniji, za njeno mednarodno zastopanje ter za zagotavljanje strokovnega in tehničnega povezovanja s sorodnimi pospeševalnimi mrežami in organizacijami v svetu (v nadaljevanju: zavod).
Ustanoviteljske pravice in obveznosti po tem odloku izvaja Vlada Republike Slovenije.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA
2. člen
Ime zavoda je: Pospeševalni center za malo gospodarstvo.
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih določa zakon in ta odlok.
Sedež zavoda je v Ljubljani, Dvoržakova 5.
III. DEJAVNOSTI ZAVODA
3. člen
Zavod opravlja naslednje dejavnosti:
– organiziranje in izvajanje spodbujevalnih, izobraževalnih in svetovalnih aktivnosti,
– organizacija, koordinacija in sodelovanje pri izvajanju programov in projektov mednarodne tehnične pomoči malemu gospodarstvu,
– razvoj, organiziranje in nadzor nad storitvami, ki jih nudijo člani svetovalne mreže in vodenje, upravljanje ter izvajanje za to potrebnih aktivnosti,
– načrtovanje, organiziranje in opravljanje povezav med organizacijami, ki so uporabniki storitev zavoda in povezave z drugimi državami.
Zavod sodeluje v mednarodnih organizacijah in se vključuje v mednarodne, državne in regionalne projekte pospeševanja malega gospodarstva.
IV. ORGANI ZAVODA
4. člen
Zavod upravlja upravni odbor, ki šteje devet članov. Člane upravnega odbora imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za malo gospodarstvo.
Upravni odbor sestavlja šest predstavnikov ustanovitelja, en predstavnik Gospodarske zbornice Slovenije, en predstavnik Obrtne zbornice Slovenije in en predstavnik delavcev, ki opravljajo dejavnost v zavodu.
Predsednika upravnega odbora imenuje minister za malo gospodarstvo.
5. člen
Upravni odbor sprejema statut, določa finančni načrt in sprejema zaključni račun zavoda in druge splošne akte, sprejema programe dela in razvoja ter spremlja njihovo izvajanje, predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti, daje ustanovitelju in direktorju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih in opravlja druge, s tem odlokom in s statutom določene zadeve.
K statutu, finančnemu načrtu in zaključnemu računu daje soglasje Vlada Republike Slovenije.
6. člen
Mandat članov upravnega odbora je štiri leta.
Upravni odbor najmanj enkrat letno poroča o delu zavoda ustanovitelju.
Način dela upravnega odbora se določa s statutom in poslovnikom o delu upravnega odbora.
7. člen
Delo in poslovanje, za voda vodi direktor. Direktorja zavoda imenuje in razrešuje upravni odbor s soglasjem ustanovitelja.
Mandat direktorja: je štiri leta.
8. člen
Za obravnavanje vprašanj s področja strokovnega dela ima zavod strokovni svet.
Naloge, način oblikovanja in delovanje strokovnega sveta se določi s statutom.
V. VIRI, NAČIN IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
9. člen
Sredstva, potrebna za ustanovitev in začetek dela zavoda, zagotovi ustanovitelj.
10. člen
Sredstva, potrebna za izvajanje svojih dejavnosti, pridobiva zavod na osnovi letnega programa dela iz proračuna.
11. člen
Zavod lahko poleg sredstev iz prejšnjega člena, pridobiva sredstva, potrebna za opravljanje dejavnosti, tudi iz drugih domačih in mednarodnih virov.
VI. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI
12. člen
Presežek prihodkov nad odhodki zavod uporablja za opravljanje in razvoj svojih dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča upravni odbor v soglasju z ministrom za malo gospodarstvo.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI V PRAVNEM PROMETU
13. člen
Zavod nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, brez omejitev.
VIII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
14. člen
Ustanovitelj prevzema odgovornost za obveznosti zavoda do višine vrednosti premoženja, s katerim razpolaga zavod.
O načinu pokrivanja primanjkljaja, ki ga ni moč pokriti iz razpoložljivih sredstev zavoda, odloča ustanovitelj na predlog upravnega odbora.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Za čas do imenovanja direktorja zavoda Vlada Republike Slovenije imenuje vršilca dolžnosti direktorja.
16. člen
Zavod se organizira in začne z delom v roku 60 dni po uveljavitvi tega odloka.
17. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 313-01/92-13/2-8
Ljubljana, dne 17. decembra 1992.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti