Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/1992 z dne 24. 12. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/1992 z dne 24. 12. 1992

Kazalo

2797. Sklep o uvedbi samoprispevka v delu KS: Dolenja ravan (h. št. 2), Gorenja ravan (h. št. 1 in 2), Jazbine (h. št. 1-4), Lovsko brdo (vse h. št.) in Malenski vrh (vse h. št., razen št. 1), stran 3486.

Na podlagi 8. člena Zakona o referendumu in o drugih oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list SRS, št. 23/77), 3. in 7. člena Zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in 34. člena Statuta KS Poljane, je ločen zbor krajanov vasi: Dolenja ravan, Gorenja ravan, Jazbine, Lovsko brdo in Malenski vrh dne 8. 11. 1992 sprejel
SKLEP
o uvedbi samoprispevka v delu KS: Dolenja ravan (h. št. 2), Gorenja ravan (h. št. 1 in 2), Jazbine (h. št. 1-4), Lovsko brdo (vse h. št.) in Malenski vrh (vse h. št., razen št. 1)
1. člen
Referendum je bil izveden 6. 12. 1992 v prostorih šole na Malenskem vrhu. Poročilo o izidu je sestavni del tega sklepa.
2. člen
Sredstva krajevnega samoprispevka se namenijo za ureditev ceste Volča-Malenski vrh v dolžini 2250 m.
3. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje 18 mesecev, to je od 1. 1. 1993 do 31. 6. 1994.
4. člen
Za realizacijo referendumskega programa je potrebno zbrati 8,800.000 SIT, od tega zneska bo iz samoprispevka zagotovljeno 2,000.000 SIT, preostali del pa bo KS zbrala s sredstvi širše družbene skupnosti.
5. člen
Zavezanci plačila za samoprispevek so občani, ki stalno bivajo na območju KS, za katerega je razpisan referendum in lastniki nepremičnin na tem območju, ki tu nimajo stalnega bivališča. Zavezanci bodo plačevali samoprispevek po naslednjih merilih:
1. Vsi zaposleni v družbenem in zasebnem sektorju prispevajo 7,5% od neto OD, in sicer, tako, da ne plačujejo samoprispevka od olajšav za otroke. Zavezanci iz Lovskega brda h. št. 5 in 6 plačujejo tretjino samoprispevka, to je 2,5% neto OD.
2. Vsi upokojenci prispevajo 3,5% od pokojnine.
3. Kmetje in drugi lastniki zemljišč plačujejo samoprispevek od katastrskega dohodka, izračunan za leto. 1992 na osnovi podatkov Uprave za družbene prihodke. Iz mase, izračunane na dan 31. 10: 1992, ki jo morajo kmetje mesečno prispevati skupaj, (to je 43.353 SIT), se izračuna mesečni obrok za vsakega kmeta na dan 30. 10. 1992, upoštevajoč razmerje višine posameznega KD. Mesečni obrok se za vsakega kmeta od 1. 11. 1992 dalje povečuje v skladu s porastom OD zaposlenih v gospodarstvu RS (po podatkih iz Uradnega lista RS za predpretekli mesec).
4. Lastniki nepremičnin na tem območju (stanovanjska hiša, počitniška hiša, zemljišče za stanovanjsko ali počitniško hišo), ki nimajo stalnega bivališča na tem območju, prispevajo znesek 30.000 SIT. Znesek je fiksen, če ga plačajo do 31. 1. 1993. Plačajo pa ga lahko tudi v 18 mesečnih obrokih do konca junija 1994, pri tem pa se obroki mesečno povečujejo skladno z rastjo OD v gospodarstvu RS.
5. Zavezanec iz Dolenje ravni št. 2 prispeva samo polovico prispevka od dveh zaposlenih (Miklavčič Franc in Milena).
6. člen
Zavezanci iz 5. člena tega sklepa plačujejo samoprispevek takole:
1. Zavezancem iz 1. in 5. točke 6. člena obračunavajo in odtegujejo samoprispevek izplačevalci OD ob vsakokratnem izplačilu OD.
2. Upokojencem obračunava in odteguje samoprispevek izplačevalec ob vsakokratnem izplačilu pokojnine.
3. Kmetom in drugim lastnikom zemljišč obračunava in odteguje obveznosti računovodska služba KS Poljane.
4. Zavezancem iz 4. točke 6. člena obračunava in odteguje samoprispevek računovodska služba KS Poljane.
7. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem žiro računu št. 51510-842-052-82266.
8. člen
Zavezanci samoprispevka postanejo vsi občani, ki se bodo na novo zaposlili od pričetka veljavnosti referenduma do izteka, občani, ki se v času veljavnosti referenduma naselijo na območju KS, kjer je samoprispevek uveden ter občani, ki tu nimajo stalnega bivališča, pa bodo v obdobju plačevanja samoprispevka pridobili nepremičnine (stanovanjska ali počitniška hiša, zemljišče).
9. člen
Samoprispevek se ne plačuje od prejemkov iz socialno varstvenih pomoči, od priznavalnin, od invalidnine in od drugih prejemnikov po predpisih o vojaških invalidih in civilnih invalidih vojne, od denarnega nadomestila za telesno okvaro, od dodatka za pomoč in postrežbo, od pokojnine, ki ne presega zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, od starostne pokojnine, priznane po zakonu o starostnem zavarovanju kmetov.
Samoprispevek se ne plačuje od OD delavcev in drugih občanov, ki ne presega zneska OD, ki zagotavlja materialno in socialno varnost delavca, določenega z zakonom.
10. člen
Zavezanci so dolžni poravnati zapadlo obveznost v roku, ki je določen v tem sklepu, sicer se jih bremeni z zamudnimi obrestmi po veljavnih predpisih. Morebitna izterjava bo opravljena v skladu z Zakonom o davkih občanov preko davkoizterjevalca.
11. člen
Zbiranje in uporabo zbranih sredstev bo nadziral svet KS Poljane in gradbeni odbor za ureditev ceste. Gradbeni odbor, ki je odgovoren tudi za izvajanje del, ki se financirajo iz sredstev zbranega samoprispevka, je dolžan po končanem zbiranju samoprispevka dati poročilo zboru krajanov tega območja o višini in porabi teh sredstev.
12. člen
Za vse drugo, kar ni s tem sklepom posebej določeno, se smiselno uporabljajo določila zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).
13. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik
sveta KS
Poljane Roman Dolenec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti