Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/1992 z dne 24. 12. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/1992 z dne 24. 12. 1992

Kazalo

2787. Odlok o sestavi Izvršnega sveta Skupščine občine Kamnik, stran 3483.

Na podlagi Statuta občine Kamnik (Uradni list SRS, št. 6/86, 31/86) in 7. in 14. člena Odloka o organizaciji in delu Skupščine občine Kamnik (Uradni list SRS, št. 1/90 in RS, št. 16/90 in 20/90) je Skupščina občine Kamnik na 1. izredni skupni seji Zbora združenega dela, Zbora krajevnih skupnosti in Družbenopolitičnega zbora dne 9. decembra 1992 sprejela
ODLOK
o sestavi Izvršnega sveta Skupščine občine Kamnik
1. člen
V mejah pravic in dolžnosti občine opravlja funkcijo državne uprave Izvršni svet Skupščine občine Kamnik (v nadaljevanju: izvršni svet). S tem odlokom se določa sestava izvršnega sveta, odgovornega občinski skupščini za stanje v občini, izvajanje začrtane politike in izvrševanje predpisov ter drugih splošnih aktov in za usmerjanje in usklajevanje dela upravnih organov.
2. člen
Izvršni svet sestavljajo: predsednik, podpredsednik in 8 članov.
Predsednika, podpredsednika in člane izvršnega sveta izvoli občinska skupščina. Potek in način volitev določa Odlok o organizaciji in delu Skupščine občine Kamnik.
3. člen
Podpredsednik in člani izvršnega sveta, ki poklicno opravljajo svoje dolžnosti so predstojniki naslednjih upravnih organov:
– Sekretariat za gospodarstvo in družbene dejavnosti,
– Sekretariat za prostorsko urejanje in varstvo okolja,
– Sekretariat za obrambo,
– Oddelek za splošne zadeve.
4. člen
Članov izvršnega sveta, ki nepoklicno opravljajo svojo dolžnost je pet in so zadolženi za naslednja področja življenja in dela v občini:
– družbene dejavnosti
– obrt, podjetništvo in turizem
– ekologija
– lokalna samouprava
– kmetijstvo.
5. člen
Izvršni svet ima sekretarja, ki opravlja zadeve določene s tem odlokom in poslovnikom o delu izvršnega sveta.
Sekretar izvršnega sveta skrbi za pripravo sej in pošiljanje gradiva, ki je potrebno za delo izvršnega sveta in njegovih delovnih teles; pomaga predsedniku pri izvrševanju njegovih pravic in dolžnosti v zvezi z organiziranjem in pripravljanjem sej ter z izvrševanjem sklepov izvršnega sveta, zagotavlja delovnim telesom izvršnega sveta pomoč in sodelovanje strokovnih in drugih služb ter opravlja druge zadeve, ki mu jih naloži izvršni svet ali njegov predsednik.
Sekretarja imenuje izvršni svet na predlog predsednika izvršnega sveta.
6. člen
Način dela izvršnega sveta, pravice in obveznosti predsednika, podpredsednika in članov izvršnega sveta, razmerje izvršnega sveta do občinske skupščine, upravnih organov ter drugih subjektov urejata statut občine in poslovnik izvršnega sveta.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o sestavi Izvršnega sveta Skupščine občine Kamnik (Uradni list RS, št. 22/90).
8. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od volitev izvršnega sveta dalje.
Št. 021-22/90
Kamnik, dne 9. decembra 1992.
Predsednik
Skupščine občine Kamnik
Maksimiljan Lavrinc l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti