Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/1992 z dne 24. 12. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/1992 z dne 24. 12. 1992

Kazalo

2805. Odlok o lokacijskem načrtu za daljnovod 110 KV Podlog-Mozirje, odsek Podlog-Letuš, stran 3496.

Na podlagi 39. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90) ter 141. člena Statuta občine Žalec (Uradni list SRS, št. 46/86, 40/87 in Uradni list RS, št. 5/91-I) je Skupščina občine Žalec na skupnem zasedanju družbenopolitičnega zbora, zbora krajevnih skupnosti in zbora združenega dela dne 26. novembra 1992 sprejela
ODLOK
o lokacijskem načrtu za daljnovod 110 KV Podlog-Mozirje, odsek Podlog-Letuš
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se v skladu z usmeritvami planskih dokumentov občine Žalec sprejme lokacijski načrt za daljnovod 110 k V Podlog-Mozirje za odsek Podlog-Letuš, ki ga je izdelal Razvojni center – Planiranje Celje, pod številko 091/91, v maju 1992.
2. člen
Lokacijski načrt iz prejšnjega člena vsebuje tekstualne opise, grafične priloge in soglasja pristojnih organov, organizacij in skupnosti, ki se nanašajo na mejo ureditvenega območja in določajo pogoje za postavitev daljnovoda s pripadajočimi objekti in prostorske ureditve v zvezi z varovanjem in urejanjem dobrin splošnega pomena.
II. MEJE OBMOČJA UREJANJA
3. člen
Opis meje po obodni parcelaciji: Daljnovod poteka od začetne točke od DV polja št. 10 "Mozirje" na portal št. 10 v RTP 400/220/110 k V Podlog in nato naprej od stebra štev. 1 do končne točke obstoječega stebra štev. 38A pri Letušu, Tam se naveže na zgrajeni del DV do Mozirja.
Daljnovod poteka preko zemljišč naslednjih parcelnih številk:
k.o. Zalog
544, 545, 546/1, 547/1, 553/1, 553/2, 558, 559, 566, 567, 565, 568,-572, 574, 575/1, 576, 579, 580, 581, 582, 585, 586, 587, 590, 2143/1, 733, 735, 596, 597/1, 597/2, 597/6, 601, 602, 606, 604/3, 2139/1, 610/1, 610/2, 615, 617, 2139/2, 618, 627, 628, 2165/5, 734, 725, 726, 723, 724, 715, 716, 710, 712, 713, 714, 705, 664, 674, 700. 2165/5, 694, 695, 698, 691, 701, 699, 640, 660, 2134, 1469/1;
k.o. Založe
2/3, 1. 988. 465/1, 466, 1016/3, 468, 473, 481, 544, 545, 716/1, 716/2, 716/3, 715/2, 721, 729, 718, 719, 722, 727, 724/1. 724/2, 726, 727, 1115/1, 728, 732, 737, 1020/13, 736, 731, 730/1, 730/2, 1021, 751, 754, 747/749, 755, 756, 757, 1009/1,.746, 761/1, 762, 763/1, 1124, 715/1;
k.o. Polzela
595, 598, 580, 581, 582, 583, 584, 585/1, 585/2, 586, 1090/1. 587, 589, 590/1, 590/3, 592, 594. 597, 599, 631/2, 633/1, 1034, 601, 602, 632, 634/1, 635/1, 640/1, 641/1, 642/1, 1037, 649/1, 650/1, 651, 654, 1060/427, 1060/437, 1060/254, 1060/245, 1060/255, 1060/258, 1060/274, 1060/ 283, 1090/4, 1060/278. 1060/279, 1060/231, 1060/330, 1060/ 331, 1060/327. 1060/325, 1060/322, 1060/317, 1060/313. 1060/309, 1060/323, 1060/314, 1060/315, 1060/316, 1060/. 310, 1060/337, 1060/336, 1060/335, 1088, 1087, 1033, 1032, 1030/1, 1030/2, 1028, 1029, 1031, 631/2, 652, 653, 655, 671, 670, 1060/250, 1060/438, 1060/249, 1060/248, 1060/ 253, 1060/417, 1969/418, 981, 991/1, 1090/7;
k.o. Podvin
39, 34, 47, 36, 37, 33, 21, 31, 22, 26, 187, 19, 71, 72, 73, 70, 76, 78, 81, 83, 84, 85, 89, 2/10, 647, 35, 23, 24, 87, 647, 641, 644, 1168, 2/3;
k.o. Sp. Gorče
538/31, 538/160, 538/163, 538/164, 538/165, 1168; k.o. Male Braslovče
634/4, 634/5, 654/46, 654/19, 654/20, 654/56, 654/27, 654/23, 654/26, 654/28. 654/29, 654/62, 654/60, 654/58, 654/59, 654/30, 654/32, 654/33, 654/31, 654/34, 654/35, 654/36, 654/63, 654/37, 654/38, 654/39, 654/40, 654/41, 654/42, 654/43. 654/44 654/45, 575/2, 573/3, 575/6, 575/4, 575/1, 575/5, 450/40, 450/28, 450/19, 450/18, 450/41, 450/ 27, 450/26, 450/16, 450/35, 450/36, 855, 450/12, 450/14, 450/29, 450/10, 450/33, 450/34, 450/32, 409/13, 450/30, 450/8, 450/15, 450/7, 450/43, 450/6, 450/4, 450/2, 450/1, 654/1, 338/9, 330/7, 328/67, 330/6, 330/10, 330/11, 328/11, 328/60, 328/62, 328/59, 328/58, 328/57, 328/56, 328/55, 328/54, 328/52, 328/51, 328/3, 328/49, 328/50, 328/46, 328/45, 328/44, 328/37, 328/36, 328/29, 328/26, 328/18,. 328/16, 328/8, 328/5, 328/3, 654/42;
k.o. Letuš
469/144, 469/142, 469/141, 469/138, 469/137, 469/114, 469/115, 469/116, 469/117, 469/118, 469/106, 469/49, 469/ 37, 469/40, 469/43, 469/47, 469/5, 469/8, 469/35, 469/14, 469/28, 469/119, 469/111, 467/222, 469/15, 469/16, 469/21,
1376, 469/22, 469/27, 468/7, 468/4, 468/2, 468/1, 467/122, 467/217, 653, 1376, 469/33, 467/220, 467/219, 467/221, 467/218, 467/213, 467/212, 467/211, 469/111, 469/107, 469/ 108, 469/134, 469/135, 469/136, 469/110, 469/87, 469/127, 469/122, 469/123, 469/60, 469/61, 469/123, 469/125, 469/ 126, 469/62, 469/63, 469/64, 1378, 470/188, 470/189, 470/ 18, 470/19, 470/90, 470/91, 470/242, 470/243, 470/76, 470/ 88, 470/87, 470/85, 470/83, 470/25, 470/78, 1370, 470/77, 470/26, 470/27, 472/11, 472/8, 472/7, 472/6, 582, 581, 580, 583, 1369, 1366/2, 579/1, 598, 618/1, 617/1, 616/1, 615/1, 615/2, 1365, 701, 702, 703, 704, 705. 706, 1364, 691, 692, 693, 694/2, 694/1.
Dolžina odseka Podlog-Letuš je 11 929 m.
III. FUNKCIJE OBMOČJA UREJANJA S POGOJI ZA IZRABO IN KVALITETO GRADITVE
4. člen
Lokacijski načrt obravnava 110 k V daljnovodno polje, kabelski izhod (energetskega in telekomunikacijskega kabla) do stebra št. 1 in od tam traso daljnovoda 110 k V Podlog-Mozirje, odsek Podlog-Letuš, na dolžini 11 929 m. Hkrati z daljnovodom poteka tudi kombinirana strelovodna vrv – optokabel od Podloga do Mozirja.
5. člen
Daljnovod nosijo stebri predalčne konstrukcije, vijačne izvedbe in proti koroziji zaščiteni z vročim pocinkanjem. Daljnovod vključuje 2 portalna stebra, 29 nosilnih in 9 napenjalnih stebrov. Končno število in razporeditev stebrov bo določeno v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja. Stebri bodo postavljeni na armiranobetonskih temeljih. Tokovodniki bodo 3x240/40 Al/Če. Strelovodna vrv bo imela v jedru telekomunikacijski kabel s steklenimi vlakni za obratovanje med RTP 400/220/110 k V Podlog in TE Šoštanj. Izolacija bo izvedena s steklenimi izolatorji K 146/255.
IV. DRUGI POGOJI POMEMBNI ZA IZVEDBO LOKACIJSKEGA NAČRTA
6. člen
Pogoji za realizacijo lokacijskega načrta za daljnovod 110 kV Podlog – Mozirje, na odseku Podlog – Letuš so:
– Posek gozda v dolžini 720 in širine 30 m zemlj. parc. štev.:
k. o. Polzela:
1060/427, 1060/437, 1060/254, 1060/255, 1060/258, 1060/274, 1060/278, 1060/279, 1060/231, 1060/330, 1060/ 331, 1060/327, 1060/325, 1060/322, 1060/317, 1060/313, 1060/309, 1060/316, 1060/310, 1060/337, 1969/418.
k.o. Male Braslovče:
654/23, 654/26, 654/28, 654/62, 654/32, 654/33, 654/31, 654/35, 654/36, 654/63, 654/37, 654/40, 654/38, 654/39, 654/11, 654/42, 654/43, 654/44, 450/1, 654/42.
k.o. Letuš:
470/188, 470/189.
– Odmik stebrov daljnovoda od roba kategoriziranih cest mora znašati 3 m več kot je njihova višina
– Investitor si mora pridobiti še soglasje za gradnjo v varovalnem pasu cest in za križanje cest in pred začetkom gradnje skleniti z upravljalcem cest pogodbo o zagotavljanju sredstev za odpravo poškodb na cestah nastalih v času gradnje in kasnejšega vzdrževanja daljnovoda (v skladu s 44. členom Zakona o cestah, Uradni list SRS, št. 2/88).
– Investitor mora pri projektiranju daljnovoda upoštevati elektrifikacijo železniške proge Celje-Velenje.
– Investitor je dolžan poravnati vse stroške morebitnih poškodb vodovoda, ki bi nastale v času gradnje.
– Vsa križanja predvidenega daljnovoda z daljnovodi 20 kV in nizkonapetostnim omrežjem je obvezno tehnično obdelati in ovrednotiti.
– Pri izdelavi projekta je obvezno predvideti odcep za dvosistemski 110 k V daljnovod za RTP 110/20 kV Glinje na kotnem stebru št.22 pri Podvinu in odcepno spojko v optokablu.
– Stojna mesta ne smejo ovirati regulacijskih in melioracijskih del.
– Pred začetkom gradnje daljnovoda je treba urediti zemljiškopravne zadeve.
– Stebra na stojnih mestih 16 in 17 morata biti prebarvana s temno barva.
– Opravi se lahko le najnujnejši montažni posek drevja, razgaljeni gozdni rob mora biti saniran.
– Pas nižjega drevja, ki služi lovski remizi, je treba izpolniti z visokim parkovnim drevjem.
V. ETAPNOST IZVEDBE
7. člen
Etapnost izgradnje daljnovoda bo določena v skladu z investicijskimi programi investitorja in v skladu z realizacijo pogojev iz 5. člena iz tega odloka.
Vsa zemljišča na trasi daljnovoda z izjemo nosilnih stebrov se uporabljajo tudi po izgradnji za obstoječo dejavnost.
VI. OBVEZNOSTI INVESTITORJA
8. člen
Investitor si je v fazi pridobivanja lokacijskega dovoljenja dolžan pridobiti še soglasje občine Žalec – Sekretariata za družbenoekonomski razvoj in finance (natančna lokacija stojnih mest in tehnični pogoji).
VII. KONČNE DOLOČBE
9. člen
Lokacijski načrt za daljnovod 110 kV Podlog-Mozirje, odsek Podlog-Letuš je stalno na vpogled občanom, delovnim organizacijam in drugim organom, organizacijam in skupnostim pri pristojnem občinskem upravnem organu.
10. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna Občinska urbanistična inšpekcija.
11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-055/92-04
Žalec, dne 26. novembra 1992.
Predsednik
Skupščine občine Žalec
Milan Dobnik, prof. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti