Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/1992 z dne 24. 12. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/1992 z dne 24. 12. 1992

Kazalo

2771. Pravilnik o ocenjevanju zdravstvene sposobnosti za vojaško službo, stran 3458.

Na podlagi 21. člena Zakona o vojaški dolžnosti (Uradni list RS, št. 18/91) izdaja minister za obrambo
PRAVILNIK
o ocenjevanju zdravstvene sposobnosti za vojaško službo
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se po enotni metodologiji določajo merila, postopek in organizacija ocenjevanja zdravstvene sposobnosti za vojaško službo nabornikov, vojakov med služenjem vojaškega roka in vojaških obveznikov v rezervni sestavi.
S tem pravilnikom se določajo tudi zdravstvene zahteve in vsebina zdravstvenih pregledov ter preiskav, na podlagi katerih naborna komisija ocenjuje zdravstveno sposobnost za vojaško službo in določa vojaške evidenčne dolžnosti (v nadaljevanju: VED).
2. člen
Zdravstveno sposobnost za vojaško službo po tem pravilniku ugotavljajo pooblaščeni zdravstveni zavodi, zdravniki in psihologi.
Register pooblaščenih zavodov, zdravnikov in psihologov hranita Ministrstvo za zdravstvo, družino in socialno varstvo in Ministrstvo za obrambo.
3. člen
Izvidi zdravstvenih pregledov, predlog ocene in ocena zdravstvene sposobnosti za vojaško službo se vpišejo v predpisane medicinsko-psihološke evidence in dokumente.
Predpisani medicinsko – psihološki dokumenti oziroma izpisi so zdravstvena izkaznica vojaškega obveznika, karton sistematičnega pregleda nabornika, poročilo o zdravstveni sposobnosti nabornikov za vojaško službo, kategorizacijska baterija testov KBT, poročilo o psiholoških pregledih in odločba o oceni zdravstvene sposobnosti vojaškega obveznika za vojaško službo.
Obliko in vsebino dokumentov iz prejšnjega odstavka določi pristojna organizacijska enota Ministrstva za obrambo v skladu s predpisi o vojaški evidenci.
Karton sistematičnega pregleda vojaškega obveznika in kategorizacijska baterija testov KBT se hranita v zdravstveni kartoteki nabornika v zdravstvenem domu in se lahko uporabljata v javnem zdravstvu.
II. ZDRAVSTVENE ZAHTEVE ZA UGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI TER OBSEG IN VSEBINA ZDRAVSTVENIH PREGLEDOV
4. člen
Zdravstvena sposobnost za vojaško službo se ugotavlja z upoštevanjem seznama bolezni, telesnih napak, pomanjkljivosti in poškodb v nadaljevanju: seznam bolezni in poškodb), ki ga določi minister za obrambo.
5. člen
Splošne zdravstvene zahteve za vojaško službo so:
– razmerje med telesno višino in maso ne sme kazati na kako patološko stanje, pri čemer telesna višina ne sme biti manjša od 145 cm. Telesna masa ne sme odstopati za več kot 20% od idealne telesne mase;
– oseba mora biti duševno zdrava, emocionalno zrela in stabilna;
– splošni status in status organskih sistemov morata biti v mejah normale oziroma skladna s kriteriji iz seznama bolezni in poškodb;
– laboratorijski izvidi preiskav krvi in urina morajo biti v mejah referenčnih vrednosti;
– izvid preiskav organa vida mora biti v mejah normale;
– elektrokardiografski in avdiometrični izvid morata biti v mejah normale.
Razmerje med telesno višino in maso iz 1. alineje prejšnjega odstavka je določeno v seznamu bolezni in poškodb.
6. člen
Osnovni sistematični pregled za ugotavljanje zdravstvenega stanja obsega:
1.0.0. ZDRAVNIŠKI PREGLED
1.1.0. Identifikacijo
1.2.0. Anamnezo (dednost, nagnjenost, ogroženost: družina, šola, delo, počutje, težave, prejšnje bolezni, poškodbe)
1.3.0. Status (splošni in lokalni po organskih sistemih)
2.0.0. PREGLED PRI PSIHOLOGU
2.1.0. Skupinski psihološki pregled
2.2.0. Individualni psihološki pregled, po indikacijah
3.0.0. SPECIALISTIČNI PREGLED, po indikacijah
4.0.0. PREISKAVE
4.1.0. Antropometrijo – biometrijo
4.2.0. Elektrokardiografijo (EKG)
4.3.0. Vitalno kapaciteto (VIKA)
4.4.1. R7 ali okulotest: ostrino vida na daljavo in blizu, forijo, fuzijo, globinski vid, barvni vid
4.4.2. Niktometrijo
4.4.3. Avdiometrijo (ADG)
4.5.0. Laboratorij – Kri: sedimentacijo, levkocite, eritrocite, hemoglobin, holesterol, bilirubin cel. dir., AST, ALT, gama GT, glukozo, ureo, kreatinin;
– Urin: s testnimi lističi, sediment po indikacijah
4.6.0. Biofit – Evrofit test (oceno motorične sposobnosti)
4.7.0. Rtg prsnih organov (fakultativno) 5.0.0. PREDLOG OCENE SPOSOBNOSTI
7. člen
Pri odločanju o zdravstveni sposobnosti vojaških obveznikov za vojaško službo in določanju roda oziroma službe in VED, se upoštevajo ugotovljena stanja in funkcionalne sposobnosti organskih sistemov, organov in čutil ter druge ugotovitve zdravstvenih pregledov in preiskav. Ugotovitve in stanja se ocenijo na naslednji način:
– s številko 1 se ocenijo stanja brez znakov organskih motenj, z dobro fizično močjo in z maksimalno oceno emocionalne stabilnosti »E« ter intelektualne sposobnosti »G«;
– s številko 2 se ocenijo stanja z minimalnimi znaki motenj funkcij, ki pa nimajo vpliva na oceno sposobnosti za vojaško službo;
– s številko 3 se ocenijo stanja z lažje in zmerno motenimi funkcijami;
– s številko 4 se ocenijo nezadovoljiva zdravstvena stanja, za katera se v času enega do štirih let pričakuje izboljšanje; vojaški obveznik se oceni kot začasno nesposoben za vojaško službo za čas enega do štirih let;
– s številko 5 se ocenijo stanja z znaki težjih in najtežjih motenj funkcij, zaradi katerih vojaški obveznik ni sposoben za vojaško službo.
8. člen
Pri oceni zdravstvene sposobnosti s 3 se v skladu s prejšnjo točko določi tudi ena od naslednjih omejitev:
a) zaradi zmanjšane fizične sposobnosti se vojaški obveznik oprosti aktivnosti oziroma se ne razporeja na dolžnosti, ki zahtevajo težje in dolgotrajne fizične obremenitve (dvigovanje in nošenje bremen, ki presegajo tretjino njegove telesne teže, pohod s popolno bojno opremo, ki je daljši kot 5 km, prisiljena drža pri delu ipd.);
b) zaradi zmanjšane funkcije vida se vojaški obveznik oprosti aktivnosti oziroma se ne razporeja na dolžnosti, ki zahtevajo dober vid (straža, patrola v mraku in po dežju ipd.);
c) zaradi zmanjšane funkcije sluha se vojaški obveznik oprosti aktivnosti oziroma se ne razporeja na dolžnosti, ki zahtevajo dober sluh ter na dolžnosti, kjer je izpostavljen močnemu hrupu;
d) zaradi nagnjenosti k škodljivemu delovanju meteoroloških razmer na zdravje se vojaški obveznik oprosti aktivnosti oziroma se ne razporeja na dolžnosti, ki se opravljajo v izrazito neugodnih vremenskih razmerah (deževno in vetrovno vreme z nizkimi temperaturami);
e) zaradi zmanjšane intelektualne sposobnosti se vojaški obveznik ne razporeja na dolžnosti voznika motornih vozil in na VED, za katere se zahteva psihološka ocena pod »G« boljša od 3;
f) zaradi drugih zmanjšanih funkcij oziroma sposobnosti se vojaški obveznik oprosti aktivnosti oziroma se ne razporeja na dolžnosti, na katerih ne bi bil uspešen zaradi zmanjšanih sposobnosti.
Vsebina omejitev iz prejšnjega odstavka iz ocene delne sposobnosti za vojaško službo se vpiše na predpisani obrazec in vroči vojaškemu obvezniku.
9. člen
Predlog ocene zdravstvene sposobnosti »delno sposoben«, »začasno nesposoben« ali »nesposoben za vojaško službo« je potrebno utemeljiti s specialističnimi izvidi oziroma izvidi bolnišnične ustanove, razen če je razlog za tako oceno nedvomen.
Predlog ocene in ocena sposobnosti za vojaško službo morata vsebovati eno od možnih ocen zdravstvene sposobnosti v skladu z zakonom. Ob ugotovljeni bolezni ali poškodbi se navede tudi šifra mednarodne klasifikacije bolezni ter točka in podtočka iz seznama bolezni in poškodb.
10. člen
Zdravstveni pregledi zaradi spremembe ocene zdravstvene sposobnosti se opravljajo po obsegu in vsebini samo za bolezen in poškodbo, na katero se sprememba nanaša.
Pri ocenjevanju vojaških obveznikov iz rezervne sestave je glede na leto starosti potrebno upoštevati regresivne spremembe.
III. POSTOPKI ZA OCENJEVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ZA VOJAŠKO SLUŽBO
11. člen
Zdravstvena sposobnost za vojaško službo se ugotavlja na osnovnem sistematičnem zdravstvenem pregledu in po indikacijah na dodatnih specialističnih ter psiholoških pregledih in preiskavah.
Zaradi prehodnih bolezni in poškodb, ki ne vplivajo na spremembo zdravstvene ocene in sposobnosti za vojaško službo, se naborniku lahko odloži odhod na služenje vojaškega roka do sedem dni.
Če je od sistematičnega zdravstvenega pregleda vojaškega obveznika do napotitve na služenje vojaškega roka minilo več kot leto in pol, se mora pregled ponovno opraviti.
12. člen
Če pri vojaku pride do spremembe zdravstvenega stanja, ki lahko spremeni oceno sposobnosti za vojaško službo, se postopek za oceno zdravstvene sposobnosti prične na predlog lečečega zdravnika, psihologa oziroma zdravnika specialista. Ponovno ocenitev sposobnosti za vojaško službo opravi naborna komisija.
Na zahtevo lečečega zdravnika ali zdravnika specialista se vojaku lahko odobri do petnajst dni hišne nege. Naborna komisija lahko hišno nego podaljša do 30 dni. Če se predvideva, da bo zdravljenje trajalo več kot trideset dni, se takega vojaka napoti na oceno zdravstvene sposobnosti za vojaško službo.
13. člen
Če se iz zdravstvenih razlogov vojaški obveznik v rezervni sestavi večkrat ne udeleži vojaških vaj, lahko naborna komisija ponovno oceni njegovo zdravstveno sposobnost za vojaško službo.
14. člen
Ministrstvo za obrambo lahko za vojaškega obveznika odredi revizijo zdravstvene sposobnosti za vojaško službo.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika opravljajo pooblaščeni delavci pristojne organizacijske enote Ministrstva za obrambo.
16. člen
Pri zdravstvenih pregledih vojaških obveznikov za oceno sposobnosti za vojaško službo se uporablja medicinska dokumentacija, ki ni starejša od šestih mesecev, razen če gre za definitivna in kronična zdravstvena stanja.
17. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, se preneha uporabljati pravilnik o ocenjevanju zdravstvene sposobnosti vojaških obveznikov za vojaško službo (Vojaški uradni list, št. 5/91).
Št. 823/156
Ljubljana, december 1992.
Janez Janša l. r.
Minister za obrambo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti