Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/1992 z dne 24. 12. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/1992 z dne 24. 12. 1992

Kazalo

2766. Odredba o dostavi podatkov za odmero dohodnine, stran 3454.

Na podlagi 272. in 273. člena zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih (Uradni list SRS, št. 24/79, 12/82, 39/85, 37/87 in 18/88) izdaja Minister za finance
ODREDBO
o dostavi podatkov za odmero dohodnine
1. S to odredbo se določajo vsebina, oblika, način in roki dostave podatkov, ki so jih podjetja in druge pravne osebe ter državni in drugi organi, ki opravljajo javno službo dolžni posredovati davčnim organom.
2. Vsebina in oblika dostave podatkov
2.1 Podatki se pošljejo na enem od naslednjih računalniških medijev:
– PC diskete iz IBM kompatibilnih osebnih računalnikov, ki imajo naslednje lastnosti:
• velikost 5.25" (360KB ali 1,2MB) ali velikost 3.5" (750KB ali 1,44MB),
• zapisano v ASCII kodi,
• v datoteki imena VIR.DAT,
• vsak zapis je predpisane dolžine in ga zaključujeta dva posebna znaka LF ter CR. Vključno s tema znakoma so zapisi dolgi 133 znakov.
– magnetni trak, ki ima naslednje lastnosti: • 9 sledni zapis znakov,
• gostota zapisa 1600 bpi,
• koda zapisa ASCII ali EBCDIC,
• ne sme imeti znamke (NO LABEL),
• brez blokiranja, to pomeni, da je en blok en zapis (record) dolžine 131 znakov,
• zaključek podatkov označite z EOF oznako,
• razdalja od začetka traku do "start marke Alu-folija" naj ne bo manjša od 7m, da je možno trak avtomatično vpeti v magnetno tračno enoto.
Na nosilec računalniških podatkov je potrebno čitljivo vpisati:
– naziv in naslov izplačevalca,
– število zapisov, vključno z zapisom kontrolnih vsot
in
– vse izbrane, v tej točki naštete, lastnosti nosilca podatkov.
Nosilcu podatkov se priloži na papirju izpisano celotno vsebino diskete oziroma magnetnega traku. Ta izpis mora biti popolna kopija računalniških podatkov, brez posebnih. oblikovnih dodatkov, ki ga potrdi odgovorna oseba pravne osebe. Vsebino diskete se izpiše z ukazom
COPY a:VIR.DAT lpt1:
oznaki a: (disketne enote) in lpt1: (tiskalnika) se prilagodijo strojni opremi izplačevalca dohodkov.
2.2 ali na obrazcu:
Oblika in način obrazca sta določeni, tako da bo možno podatke iz tega obrazca vnesti v računalnik. Z zaporedno številko opremite tudi vrstice seštevkov (SKUPAJ). Teh vrstic je toliko, kolikor vrst izplačil je bilo izplačanih fizičnim osebam. Pravilnost vsebine izpolnjenih obrazcev potrdi odgovorna oseba pravne osebe.
3. Podrobna vsebina poslanih podatkov:
Poslani podatki morajo vsebovati vse dohodke in obveznosti posameznega zavezanca za dohodnino od 1. 1. do 31. 12. 1992 iz posameznega vira dohodnine, ki je bil izplačan pri pravni osebi.
Podatke o nadomestilih pošlje pravna oseba, ki jih je obračunala in izplačala ne glede na to, ali bremenijo njena sredstva ali so ji bila refundirana.
Da ne bi prišlo do pripisovanja podatkov napačnim osebam, je potrebno podatke označiti z enolično enotno matično številko občana (EMŠO) ter prvih 20 znakov njegovega priimka in imena. Za enolično označevanje tujcev se uporabi enotna matična številka tujca (EMŠT). Podatke enega vira dohodkov iste osebe se izpiše v enem zapisu, tako da v primeru, ko ima ista oseba izplačila različnih vrst, je izpolniti ustrezno število zapisov.
Zaradi kontrole zajetih podatkov je potrebno zbranim podatkom dodati ustrezno število zapisov brez identifikacije davčnega zavezanca (polja, številka davčnega zavezanca in priimek-ime davčnega zavezanca ter šifra občine bivanja, se pustijo prazna!). V tak zapis se v okviru vsakega izplačevalca vpiše za posamezno vrsto dohodka in obveznosti seštevke zneskov vseh individualnih zapisov.
--------------------------------------------------------------------------
Zap. Pozi-    Dolžina  Poravnava   Opis polja
št.  cija     polja   L (levo)
               D (desno)
--------------------------------------------------------------------------
1   1-2     2     L       zadnji dve številki letnice, za
                      katero navajamo dohodke in
                      obveznosti,
2   3-17     15    L       žiro račun pravne osebe, samo
                      številke brez vezajev,
3   18-22    5     D       zaporedna številka zapisa,
4   23-35    13    L       številka davčnega zavezanca
                      (EMŠO) (glej 3.1),
5   36-55    20    L       prvi znaki priimka in imena,
6   56-57    2            šifra občine stalnega oziroma
                      začasnega bivališča (glej 3.2),
7   58-59    2            oznaka vrste dohodka in
                      obveznosti (glej 3.3),
8   60-71    12    *       bruto znesek; v izjemnih
                      primerih (glej 3.3) vpišemo
                      neto znesek,
9   72-83    12           normirani priznani stroški,
10  84-95    12    *       znesek akontacije dohodnine,
                      plačan v RS
11  96-107    12    *       znesek akontacije dohodnine.
                      plačan v tujini
12  108-119   12    *       prispevki za socialno
                      varnost in posebni prispevki
                      po zakonu,
13  120-131   12    *       samoprispevek, neobvezni
                      podatek.
--------------------------------------------------------------------------
* V prvih enajst znakov polja zneska se vpiše celi del zneska desno poravnano v tolarjih brez stotinov. samo številke brez posebnih znakov in pusti 12. znak prazen. Kadar je znesek negativen, se to označi tako, da se v 12. znak polja vpiše znak minus (-).
3.1 Številka davčnega zavezanca:
V polje številke davčnega zavezanca se vpiše EMŠO oziroma EMŠT.
3.2 Šifre občin iz registra teritorialnih enot Zavoda za statistiko Republike Slovenije:
01 Ajdovščina      22 Lendava         43 Radlje ob Dravi
02 Brežice       23 Litija         44 Radovljica
03 Celje        24 Ljubljana-Bežigrad   45 Ravne na Koroškem
04 Cerknica       25 Ljubljana-Center    46 Ribnica
05 Črnomelj       26 Ljubljana Moste-Polje  47 Sevnica
06 Domžale       27 Ljubljana-Šiška     48 Sežana
07 Dravograd      28 Ljubljana-Vič-Rudnik  49 Slovenj Gradec
08 Gornja Radgona    29 Ljutomer        50 Slovenska Bistrica
09 Grosuplje      30 Logatec         51 Slovenske Konjice
10 Hrastnik       64 Maribor         52 Šentjur pri Celju
11 Idrija        65 Pesnica         53 Skorja Loka
12 Ilirska Bistrica   68 Ruše          54 Šmarje pri Jelšah
13 Izola        34 Metlika         55 Tolmin
14 Jesenice       35 Mozirje         56 Trbovlje
15 Kamnik        36 Murska Sobota      57 Trebnje
16 Kočevje       37 Nova Gorica       58 Tržič
17 Koper        38 Novo mesto       59 Velenje
18 Kranj        39 Ormož          60 Vrhnika
19 Krško        40 Piran          61 Zagone ob Savi
20 Laško        41 Postojna        62 Žalec
21 Lenart        42 Ptuj
3.3 Tabela vrst dohodkov in obveznosti prikazuje vrste dohodkov in obveznosti ter določa način izpolnjevanja posameznih polj izpisa glede na vrsto dohodka oziroma obveznosti.
V posamezni vrstici seznama se obvezno izpolni prvih 8 polj. V vrsticah seštevkov mora biti polje EMŠO prazno. Izpolnjevanje ostalih polj je odvisno od vrste dohodka.
* če je bil samoprispevek uveden z akti občine, krajevne skupnosti ali dela krajevne skupnosti.
Opomba: za zavezance, poslane na delo v tujino na podlagi delovnega razmerja, sklenjenega v Republiki Sloveniji, se pošljejo podatki o skupnem bruto znesku plače, ki bi jo delavci prejeli za enaka dela v Republiki Sloveniji. Akontacija dohodnine v Republiki Sloveniji je razlika med obračunanim davkom od osebnega prejemka od plače, ki predstavlja osnovo po 14. členu zakona in sorazmernim delom v tujini plačanega davka, ki odpade na to plačo. Če mesečno ni bil izvršen obračun in poračun davka od osebnih prejemkov, se pošlje podatek o akontaciji dohodnine plačane v tujini, to je podatek o sorazmernem delu v tujini plačanega davka, ki odpade na plačo, ki predstavlja osnovo za davek od osebnih prejemkov.
4. Izgled izpisa o celoletnih dohodkih in obveznostih, ki ga delavcu izroči izplačevalec dohodkov:
Opomba: v to tabelo so obvezno vpišejo oznake vrst dohodkov (dvomestna števila) iz tabel vrst dohodkov in obveznosti!
Za delavce, ki so bili poslani na delo v tujino na podlagi delovnega razmerja, sklenjenega v Republiki Sloveniji, se izpišejo podatki o akontaciji dohodnine v ustrezno rubriko skladno z navodilom pod opombo pri točki 3.3 te odredbe.
5. Izgled računalniškega zapisa
6. Podatki se pošljejo pristojni organizacijski enoti SLUŽBE DRUŽBENEGA KNJIGOVODSTVA, kjer ima pravna oseba odprt žiro račun.
Rok za dostavo podatkov: do 31. 1. 1993.
V primeru statusnih sprememb pravnih oseb (pripojitev, spojitev, delitev) predloži podatke o izplačilih zavezancem za dohodnino ustrezni pravni naslednik. Za podjetje v stečaju ali likvidaciji, ki nima pravnega naslednika, podatke pošlje stečajni ali likvidacijski upravitelj.
Pravne osebe, ki niso izplačevale prejemkov fizičnim osebam, morajo o tem predložiti pisno izjavo. Poslovne enote, katerih matična pravna oseba ima sedež na območju druge republike, pošljejo podatke o izplačilih v Republiki Sloveniji (račun 604).
Št. 416-1/91
Ljubljana, dne 15. decembra 1992.
Minister
za finance
Mitja Gaspari l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti