Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/1992 z dne 24. 12. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/1992 z dne 24. 12. 1992

Kazalo

2803. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu industrijskega območja Juteks, stran 3491.

Na podlagi 39. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90) in 141. člena statuta občine Žalec (Uradni list SRS, št. 46/86 in 40/87 in Uradni list SRS, 5/91-I) je Skupščina občine Žalec na skupnem zasedanju družbenopolitičnega zbora, zbora krajevnih skupnosti in zbora združenega dela dne 26. novembra 1992 sprejela.
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu industrijskega območja Juteks
Odlok o zazidalnem načrtu industrijskega območja Juteks Žalec (Uradni list SRS, št. 21/81 in 1/84) se spremeni in dopolni in se v prečiščenem besedilu glasi:
ODLOK
o zazidalnem načrtu industrijskega območja Juteks
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev planskih aktov občine Žalec sprejmejo spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta industrijskega območja JUTEKS, ki ga je izdelal Razvojni center – Planiranje, d.o.o. Celje pod št. proj. 492/89 v juniju 1992.
2. člen
Zazidalni načrt iz prejšnjega člena vsebuje tekstualne opise in grafične priloge, ki se nanašajo na mejo območja ter lego, zmogljivost, organizacijo, velikost in oblikovanje objektov, naprav in ureditev.
II. OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA
3. člen
Območje urejanja industrijskega območja JUTEKS obsega površine severno in južno od obstoječega industrijskega območja Juteks na Ložnici, ki je na vzhodu omejeno z regulirano Vršco; na severu poteka meja v oddaljenosti 60 m od predvidene magistralne avtomobilske ceste A10, zahodna meja sledi podaljšani obstoječi meji funkcionalnega zemljišča Juteksa proti severu, na jugu pa omejuje ureditveno območje nova priključna cesta območja Ložnice na obstoječo magistralno cesto A10.
Območje se nahaja v k.o. Gotovlje, k.o. Žalec in k.o. Leveč in meri 22,80 ha.
Zahodna meja ureditvenega območja poteka od južnega roba ceste v Juteks parcela št. 1964/1 proti severu preko parcel k.o. Žalec: 1964/1, 281/2, 281/3, 283, 288, 297, 301/1, 323/5, 325/3, 323/1, 323/4 in 339, kjer se obrne proti vzhodu; severna meja prečka od zahoda proti vzhodu parcele k.o. Žalec 339, 340, 341, 1965/1, 346, 345/1, 348, 349/1, 2001/7 in 349/2 ter nadaljuje v k.o. Leveč preko parcel 1506/1, 1466/1, 1467, kjer se ob desnem bregu stare struge Vršce usmeri proti jugu. Vzhodna meja teče preko parcel 1467. 1466/1, 1466/2, 1455/112, 1455/111, 1455/110, 1455/109, 1455/108, 1455/ 107, 1455/106, 1455/105, 1455/104, 1455/103, 1455/102 in 1455/101, nakar vstopi v regulirano strugo Vršce na parceli 1506/4 ter nadaljuje po njeni osi proti jugu do meje s k.o. Žalec, kjer vključuje del magistralne ceste Žalec – obvoznica – Arja vas, na jugu prečka parcelo 396/3, potok Vršco (parcela 2000/4) ter v nadaljevanju po južni strani območja še parcele 397/11, 2000/1, 397/7, 397/1, 393/1, 399, 400, 1964/2, 407, 404/2, 1964/3, 1964/3, 1964/1 in 1965/3 do južnega roba obstoječe lokalne ceste v Juteks – parcela 1964/1, kjer se meja sklene.
III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR
4. člen
Ureditveno območje iz prejšnjega člena tega odloka je namenjeno za razvoj kemično-tekstilne industrije Juteks, ki obsega proizvodnjo in plastificiranje tehničnih tekstilij ter predelavo plastičnih mas, zlasti proizvodnjo talnih in drugih oblog. Z zazidalnim načrtom so opredeljeni objekti ter območja za:
– proizvodnjo in skladišča
– servisne dejavnosti
– energetsko območje in pomožna skladišča -upravne in razvojne službe
– spremljajoči oskrbni in komunikacijski center
– cestne, manipulacijske in parkirne površine
– urejene zelene površine
Osnovni pogoji za izrabo območja so;
– širitev industrijskega območja izven obstoječega ograjenega kompleksa Juteks proti severu ni dopustna dokler ni predhodno sanirana obstoječa okolju moteča proizvodnja v tehnološko-izvedbenem ali sanacijskem smislu skladno s celovito presojo vplivov na okolje,
– obvezno je upoštevati vse pogoje za varovanje okolja na osnovi celovite presoje vplivov na okolje za obstoječe in predvidene dejavnosti na ureditvenem območju, s katero bo ugotovljena sprejemljivost posameznih nameravanih posegov v okolje glede na njihove dolgoročne, kratkoročne, posredne in neposredne posledice za okolje.
Potrebna je prestavitev struge Vršce na vzhodno obrobje območja in prestavitev magistralnega plinovoda na levi breg reguliranega vodotoka.
Ob upoštevanju zahtev proizvodnega procesa so v okviru podaljšane zunanje vzhodne" in zahodne gradbene črte obstoječih proizvodnih in skladiščnih objektov proti severu opredeljeni proizvodno-skladiščni objekti v prostorsko-funkcionalno zaključenih maksimalnih tlorisnih gabaritih. Prekinjajo jih zazelenjene cezure na brežinah, ki premoščajo višinske razlike (2 oziroma 1 m) treh platojev. Na območju ob Vršci pa so razporejeni objekti za servisne dejavnosti in energetski kompleksi.
Osnovna prometnica industrijskega območja je krožna transportna cesta, ki se v podaljšku obstoječe dovozne ceste proti jugu navezuje na novo priključno cesto, območja Ložnice na magistralo A10.
Vstopni prostor na jugu izven ograjenega industrijskega območja je namenjen parkirišču in upravni zgradbi ž urejeno zelenico.
Površine se lahko uporabijo samo za namene, kot so določene v zazidalnem načrtu.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE OBMOČJA IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV
5. člen
Teren je treba izravnati na določene kote treh platojev, kjer so formirane funkcionalno in tehnološko zaključene proizvodne celote.
Za objekte je določen obseg zunanjega maksimalnega tlorisnega gabarita ob obveznem upoštevanju določenih gradbenih črt.
Tehnološko-tehnične rešitve morajo upoštevati smeri uvozov v objekte in na druga namensko opredeljena območja, ki jih določa glavna krožna transportna pot na industrijskem območju.
Žična ograja se mora namestiti na določenem mestu pri vratarnici in uvozno-izvozni komunikaciji, predpisani oddaljenosti od reguliranega vodotoka Vršca, 60-metrski oddaljenosti od predvidene magistralne ceste Arja vas -Ljubljana in 20-metrski oddaljenosti od zahodne gradbene črte proizvodno-skladiščnih objektov.
Vstopni prostor izven ograjenega območja je potrebno ob upravni zgradbi hortikulturno urediti kot to določa načrt ozelenitve. Obvodni pas se zatravi – zasaditev drevja ne dovoljuje varstveni pas plinovoda. Zatravijo ali zasadijo s pokrovnicami se vse obrobne brežine na zahodu in severu, notranje zazeljene cezure pa se uredijo z zasaditvijo zaščitnega drevja in grmovnicami. Obvezna je drevoredna drevesna zasaditev ob novi priključni cesti na magistralo ter na parkirišču.
Višinski gabarit proizvodno-skladiščnih objektov mora- biti v posameznih tehnološko, zaključenih celotah enoten in ne sme presegati višine 12 m do kapi. Obvezna je smer slemen proizvodnih objektov vzhod – zahod, naklon strešin mora biti enoten in temna kritina.
Vertikalno povdarjen naj bo objekt servisnih dejavnosti ob potoku. Tlorisno in višinsko razgibana naj bo upravna zgradba z etažnostjo P+l do P+3 z dvigovanjem proti magistralni cesti.
Oblikovanje fasad proizvodnih objektov naj bo poenoteno v posameznih tehnoloških celotah. Usklajene morajo biti intenzivnejše barve fasad, konstrukcije objektov, okenski elementi, strešni zaključki in drugi fasadni elementi.
V. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE OBMOČJA
6. člen
Cestno omrežje
– izgradnja priključka ceste iz Sp. Ložnice na obvoznico ob južnem obrobju območja Juteks s premostitvijo Vršce in izvedba levega zavijalnega pasu na magistralni cesti,
– ureditev glavne dovozne ceste v industrijsko območje Juteksa z navezavo na novo priključno cesto obvoznice, izgradnja parkirišč in peš poti na vstopnem območju.
– dograditev glavne krožne transportne poti in napajalnih cest znotraj industrijskega območja.
• Vodnogospodarske ureditve
– prestavitev trase in regulacija struge Vršce, ki je pogojena gorvodno in dolvodno z izvedeno regulacijo,
– odvod živih vod s sistemom drenaž v Vršco ter ureditev dreniranja ob zasipu stare struge.
• Kanalizacija
– izgradnja kanalizacijskega omrežja v ločenem sistemu
– za odvajanje odpadnih vod je potrebno zgraditi zbirni kolektor s priključkom v severnem delu Arje vasi na že izveden primarni kanalizacijski odvodnik Arja vas – čistilna naprava Kasaze,
– odvod meteornih vod na zunanjih površinah industrijskega kompleksa se mora izvesti preko zadrževalnih bazenov deževnih vod v Vršco; odplake, ki ostanejo v zadrževalnih bazenih se odvajajo v fekalno kanalizacijo,
– meteorne in odpadne vode onesnažene z naftnimi derivati je treba pred izpustom v kanalizacijo očistiti v lovilcih olj, maščob in usedalnikih.
• Preskrba z vodo
– dograditev internega vodovodnega omrežja na industrijskem območju s priključkom na obstoječi primarni vodovod Plevna-Žalec,
– novi objekti zazidalnega kompleksa se lahko priključijo na javno vodovodno omrežje šele po izgradnji II. faze rekonstrukcije vodovoda Žalec
– za protipožarno zaščito je treba izvesti hidrantno omrežje obročastega sistema in z nadzemnimi hidranti,
– z izgradnjo akumulacije na Vršci in industrijskega vodovoda do proizvodne cone bo možno zagotoviti večje količine tehnološke vode,
– obstoječi vodovod Sp. Ložnica – Mala Pirešica, ki poteka preko prestavljene struge Vršce, je potrebno poglobiti za ca. 1 m.
• Električno omrežje
– kablirati je potrebno del obstoječega priključnega daljnovoda 20 kV in del nizkonapetostnega omrežja, ki ovira možnost prostorskega razvoja proizvodnje,
– za preureditev električnih vodov in naprav ter za elektrifikacijo območja je potrebno izdelati tehnično dokumentacijo ter pridobiti soglasje JP Elektro Celje pred pridobitvijo lokacijskih dovoljenj za realizacijo novogradenj.
• PTT omrežje
– s priključitvijo na obstoječe telefonsko omrežje ter s pridobitvijo soglasja PTT podjetja Celje za vse novogradnje bo možno zagotoviti zadostno število telefonskih priključkov.
• Plin
– zemeljski plin bo primarni energetski vir,
– visokotlačni plinovod R23A, ki poteka od magistralnega plinovoda do mernoregulacijske postaje Juteks je potrebno prestaviti na levi breg Vršce,
– k obstoječi MRP, Juteks se dogradijo odorirne naprave, razširiti je treba interno plinsko omrežje,
– upoštevati je potrebno varnostni pas plinovoda in omejitve gradnje okolkmernoregulacijske postaje.
• Odpadki
– komunalne odpadke je potrebno odlagati v keson velikosti 5 m3, ki mora biti na utrjenem odvodnjavanem in dostopnem mestu ter odvažati na odlagališče komunalnih odpadkov.
VI. POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA
7. člen
Za zmanjšanje količin škodljivih snovi, ki prekomerno onesnažujejo zrak je predvideno:
• zemeljski plin kot primarni energetski vir,
• izbor takih tehnologij, ki ne bodo kvarno vplivale na delovno in bivalno okolje ter bodo zagotovljeni vsi zaščitni ukrepi za preprečevanje emisij neprijetnih in škodljivih emisij tako na delovnem mestu kot v zunanjem okolju,
• imisijske koncentracije škodljivih snovi v zraku ne smejo presegati dopustnih mej po odloku o normativih za skupno dovoljeno in za kritično koncentracijo škodljivih primesi v zraku (Uradni list SRS, št. 12-530/76) in odloku o mejnih količinah oziroma koncentracijah škodljivih snovi, ki se smejo izpuščati v zrak – emisije (Uradni list SRS, št. 19/88),
• hortikulturna ureditev z zasaditvijo zaščitnega drevja znotraj in na obrobju industrijskega območja, ob prometnicah in na parkirišču za protihrupno in proti-smradno zaščito ter urejen videz okolja,
• za vsako novogradnjo, rekonstrukcijo ali samo spremembo tehnologije je obvezno pridobiti predhodno ekološko oceno in soglasje pristojne sanitarne inšpekcije,
• izvajanje obratovalnega monitoringa, ki obsega emisijski monitoring posameznega vira in imisijski monitoring kot posledico obremenitev v okolju,
• povzročitelj razvrednotenja okolja ali nevarnosti za okolje je dolžan plačati odškodnino za zmanjšano uporabno vrednost nepremičnine, zmanjšano kakovost bivalnega okolja ter zmanjšano vrednost nepremičnine in izgubljeni dobiček.
Za varovanje delovnega in bivalnega okolja pred prekomernim hrupom je obvezno izvesti vse aktivne protihrupne in pasivne ukrepe ob upoštevanju določil zakona o hrupu in odloka o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa za posamezna območja naravnega in bivalnega okolja (Uradni list SRS, št. 1444-29/80). Maksimalna dovoljena ekvivalentna raven hrupa za proizvodno, skladiščno, servisno in transportno območje znotraj meja delovnih organizacij
– brez stanovanj je 70 dB(A) na dan in 70 dB(A) na noč.
Bistven ukrep za varovanje in izboljšanje okolja je izgradnja priključne ceste industrijskega območja na magistralno cesto (za razbremenitev tovornega prometa skozi, naselje Ložnica).
Tehnološke odplake je obvezno očistiti pred priključitvijo na kanalizacijo do stopnje, ko ne bodo škodovale kanalizacijskemu omrežju in ne postopkom čiščenja na biološki čistilni napravi. Manipulacijska dvorišča morajo biti izvedena z nepropustnim zgornjim ustrojem, onesnažene meteorne vode (olja, maščobe) se morajo odvajati v kanalizacijo preko lovilcev maščob; mehansko onesnažene meteorne vode pa preko, usedalnikov v površinski odvodnik.
Ravnanje z odpadki opredeljuje predhodna ekološka ocena.
Industrijske odpadke je možno na osnovi predhodne ekološke ocene odlagati na odlagališču komunalnih odpadkov s predpisano tehnologijo odlaganja, sicer jih je treba skladno s predpisi odvažati na odlagališča industrijskih odpadkov oziroma posebnih odpadkov.
VII. DRUGI POGOJI POMEMBNI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR
8. člen
Gradnja proizvodno-skladiščnih objektov je možna le v okviru določenih maksimalnih tlorisnih gabaritov.
Pri zmanjšanih tlorisnih gabaritih je potrebno ohraniti podolgovato zasnovo objektov v smeri vzhod – zahod. Tolerance pri raznolikosti tlorisnih zasnov, vendar znotraj opredeljenih gradbenih črt (oziroma izven njih z manjšimi odstopanji) so možne le na osnovi zahtev tehnologije, pri čemer je potrebno prometni režim navezati na določeno glavno krožno transportno pot.
Upoštevati je potrebno nezazidljiv varstveni pas plinovoda ob Vršci in 30 metrski varstveni pas okoli merne regulacijske postaje ter novega priključka visokotlačnega plinovoda iz vzhodne smeri.
Pri lokaciji posameznih energetskih objektov in naprav ter pomožnih skladišč je potrebno predhodno požarno in sanitarno soglasje ter upoštevati predpisane odmike in vse zaščitne ukrepe. Investitor mora pridobiti geotehnično poročilo s pogoji za gradnjo pred izdelavo lokacijske dokumentacije za posamezne objekte in naprave. Zaklanjanje prebivalstva bo zagotovljeno v zakloniščih osnovne zaščite s skupno kapaciteto 200 zakloniščnih mest v obstoječem zaklonišču in 100 v predvidenem oskrbno-komunikacijskem centru kot dvonamenski prostor.
Za realizacijo zazidalnega načrta bo potrebno porušiti stanovanjsko hišo z gospodarskim poslopjem na parc. št. 281/1 k.o. Žalec.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE
9. člen
Posamezne tehnološko-proizvodne celote zaključene v maksimalnih tlorisnih gabaritih na treh platojih so zasnovane skladno s postopnim razvojem industrije. Etapnost izgradnje bo potekala od obstoječih industrijskih objektov proti severu. V prvi etapi se bo zgradila priključna cesta na magistralno cesto, uredil vstopni prostor na južnem delu ureditvenega območja s sočasnim komunalnim in energetskim urejanjem območja. Območje urejanja v 1. etapi je razvidno v grafični prilogi ZN št. 3.
Začasna namembnost zemljišč, ki niso predvidena za izgradnjo oziroma spremembo namembnosti v prvi etapi, ostane do začetka ustrezne etape nespremenjena s tem, da se na teh zemljiščih dovoljujejo posegi, ki so nujni za nemoteno realizacijo predhodne etape.
IX. KONČNE DOLOČBE
10. člen
Nadzor nad izvajanjem tega zazidalnega načrta opravlja pristojna inšpekcija.
11. člen
Zazidalni načrt je stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojnem občinskem upravnem organu.
12. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljavnost Odloka o zazidalnem načrtu industrijskega območja Juteks Žalec (Uradni list SRS, št. 21/81 in 1/84).
13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-2/90-4
Žalec, dne 26. novembra 1992.
Predsednik
Skupščine občine Žalec
Milan Dobnik, prof. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti