Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/1992 z dne 24. 12. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/1992 z dne 24. 12. 1992

Kazalo

2801. Odlok o ustanovitvi Ljudske univerze, stran 3489.

Na podlagi 3., 51. in 62. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 11. člena Zakona o organizaciji ter financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RŠ, št. 12/91), 12. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list SRS, št. 27/82, 42/86), ter 4. člena Odloka o pristojnosti in delu skupščine občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list SRS, št. 1/90 in RS, št. 45/90) je Skupščina občine Šmarje pri Jelšah na seji zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 9. 12. 1992 ter zbora združenega dela dne 14. 12. 1992 sprejela
ODLOK
o ustanovitvi Ljudske univerze
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Izobraževalna organizacija za izobraževanje odraslih – Delavska univerza občine Šmarje pri Jelšah, p.o., Rogaška Slatina, Zdraviliški trg 15, ustanovljena z odločbo SO Šmarje pri Jelšah (Uradni vestnik Celje, št. 30-275/59), spremenjeno in dopolnjeno z odločbo št. 022-19/73-1 z dne 28. 12. 1973, spremenjeno in dopolnjeno z odločbo št. 022-4/82-1 z dne 26. 11. 1982, vpisana pri registrskem sodišču v Celju pod št. 1-262-00, se preoblikuje v javni zavod, zaradi uskladitve z določbami zakona o zavodih.
2. člen
Skupščina občine Šmarje pri Jelšah s tem odlokom ustanavlja Ljudsko univerzo kot javni zavod za izobraževanje in kulturo (v nadaljevanju: zavod). Ustanoviteljske pravice in obveznosti opravlja IS SO Šmarje pri Jelšah.
S statutom zavoda se lahko določi znak ali grafična podoba imena zavoda.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA
3. člen
Ime in sedež zavoda je: Ljudska univerza, zavod za izobraževanje in kulturo p.o., Rogaška Slatina, Zdraviliški trg št. 15.
Žig zavoda je: okrogle oblike z napisom teksta iz 1. odstavka tega člena.
III. DEJAVNOST ZAVODA
4. člen
Dejavnost zavoda je:
– organizacija in izvajanje izobraževanja osnovnega, splošnega, strokovnega tipa za odrasle in mladino,
– izobraževanje odraslih ter dopolnilno izobraževanje otrok in mladine v splošnih, družboslovnih, jezikovnih in tehničnih vedah,
– razvijanje in izvajanje organizirane pomoči občanom, ki s samoizobraževanjem želijo pridobiti strokovno izobrazbo v skladu z zakonom,
– razvijanje in izvajanje izobraževalnih oblik za prekvalifikacijo in za delovno usposabljanje občanov,
– usposabljanje voznikov vozil na motorni pogon za A in B kategorijo,
– knjižničarska dejavnost,
– sistematično zbiranje, strokovno obdelovanje, hranjenje in predstavljanje knjižničarskega gradiva javnosti, njegovo dajanje v uporabo ter drugo bibliografsko, informacijsko, dokumentacijsko in komunikacijsko delo, namenjeno javnosti in hranjenje domoznanskega gradiva za območje občine Šmarje pri Jelšah,
– koordinacija in strokovno usmerjanje ljubiteljske (društvene) dejavnosti,
– razstavno-galerijska dejavnost, prirejanje kulturnih prireditev,
– založniška dejavnost.
Zavod lahko spremeni ali razširi svojo dejavnost s soglasjem ustanovitelja.
IV. ORGANI ZAVODA
5. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki šteje 7 članov. Svet zavoda sestavljajo: 2 predstavnika ustanoviteljev, ki ju imenuje ustanovitelj, 3 predstavniki delavcev zavoda, ki jih le-ti volijo neposredno ter 2 predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti, ki jih imenujejo udeleženci izobraževanja.
Način odločanja sveta, trajanje mandatov članov in njegove pristojnosti se določijo s statutom zavoda.
6. člen
Poslovodni organ zavoda je direktor. Direktor vodi in organizira delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod neomejeno in je odgovoren za zakonito delo zavoda.
Direktor vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda.
7. člen
Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja. Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, določene z zakonom in statutom zavoda.
8. člen
Strokovni organ zavoda je strokovni svet. Način oblikovanja, število članov in naloge strokovnega sveta se določijo s statutom zavoda.
9. člen
Zavod ima lahko tudi druge organe, določene s statutom zavoda v skladu z zakonom.
V. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
10. člen
Zavod ima statut, ki ga sprejme svet zavoda s soglasjem ustanovitelja. Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, določene s statutom zavoda.
VI. FINANCIRANJE. GOSPODARJENJE IN ODGOVORNOST
11. člen
Sredstva za ustanovitev in začetek dela zavoda so v nepremičninah, premičninah in denarju v obsegu, kot jih je do sedaj imela v upravljanju Izobraževalna organizacija za izobraževanje odraslih – Delavska univerza občine Šmarje pri Jelšah.
Ustanovitelj daje ta sredstva zavodu v upravljanje in sicer za potrebe opravljanja dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen.
12. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo:
– iz sredstev ustanovitelja na podlagi standardov in normativov ter v občini dogovorjenih kriterijev in vrednosti občinskega programa,
– s plačili za storitve,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– iz drugih namenskih ali nenamenskih virov skladno z zakonom.
13. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju svoje dejavnosti kot javne službe, uporablja za razvoj in opravljanje dejavnosti.
S presežki, pridobljenimi na drugi način, razpolaga zavod samostojno.
14. člen
Zavod je za svoje obveznosti odgovoren z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga (p.o.).
Ustanovitelj odgovarja, za obveznosti zavoda, ki so nastale z izvajanjem dela dejavnosti kot javne službe, neomejeno subsidiarno.
15. člen
Zavod nastopa v pravnem prometu neomejeno, za razpolaganje z nepremičninami pa je potrebno soglasje ustanovitelja.
16. člen
Ustanovitelj ima pravico po pristojnem upravnem organu opravljati kontrolo nad namensko uporabo sredstev v zavodu.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Do sprejema statuta zavoda uporablja zavod statut Izobraževalne organizacije za izobraževanje odraslih -Delavska univerza občine Šmarje pri Jelšah ter druge splošne akte, razen določil, ki so v nasprotju s tem odlokom ali zakonom.
18. člen
Posle direktorja zavoda opravlja v.d. direktorja, ki ga imenuje ustanovitelj, in je pooblaščen za vsa opravila in naloge v zvezi z začetkom dela zavoda ter njegovim vpisom v sodni register, kakor tudi za predstavljanje in zastopanje zavoda do izvedbe postopka imenovanja v skladu s tem odlokom oziroma statutom zavoda.
19. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 601-14/92-1
Šmarje pri Jelšah, dne 15. decembra 1992.
Jože Čakš l. r.
Predsednik
Skupščine občine
Šmarje pri Jelšah

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti