Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/1992 z dne 24. 12. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/1992 z dne 24. 12. 1992

Kazalo

2784. Sklep o uvedbi samoprispevka v Krajevni skupnosti Mengeš, stran 3481.

Na podlagi 8. člena Zakona o referendumu in drugih oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list RS, št. 23/77 in 18/88), 3. člena prečiščenega besedila Zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) ter 16. člena statuta Krajevne skupnosti Mengeš je Skupščina krajevne skupnosti na svoji 8. seji dne 16. 12. 1992 sprejela
SKLEP
o uvedbi samoprispevka v Krajevni skupnosti Mengeš
1. člen
Na podlagi odločitve občanov na referendumu dne 6. 12. 1992, se uvede krajevni samoprispevek za območje Krajevne skupnosti Mengeš v denarju za:
I. dozidavo in obnovo Osnovne šole Mengeš
– izgradnjo prizidka šestih učilnic z opremo
– izgradnjo garderob za učence s pridobitvijo dveh učilnic z opremo
– sanacija šolske kuhinje z opremo;
II. obnovo mrliških vežic.
2. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje petih let in sicer od 1. 1. 1993 do 31. 12. 1997.
3. člen
S sredstvi zbranimi s samoprispevkom, se bo sofinancirala gradnja objektov po naslednjem programu: I. obnova in dozidava osnovne šole Mengeš 86%
– izgradnjo prizidka šestih učilnic z opremo
– izgradnjo garderob za učence s pridobitvijo dveh učilnic z opremo
– sanacija šolske kuhinje z opremo II. obnova mrliških vežic 14%.
Skupna investicijska vrednost objektov, navedenih v programu v prvem odstavku tega člena znaša 83,208.847 SIT, po cenah iz oktobra 1992.
S samoprispevkom pa bo zbranih sredstev 45,599.400 SIT, po oceni septembra 1992.
4. člen
Če bo s samoprispevkom zbranih več sredstev, kot je potrebno za izgradnjo objektov iz 4. člena, bo o njihovi porabi oziroma razdelitvi odločala skupščina krajevne skupnosti.
5. člen
Samoprispevek v višini 1 odstotka bodo plačevali delovni ljudje in občani, ki imajo stalno prebivališče na območju Krajevne skupnosti Mengeš in sicer:
– delavci iz neto osebnega dohodka, oziroma od neto nadomestil osebnih dohodkov ter plačil po pogodbah o delu;
– upokojenci od pokojnin;
– občani, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost in se jim davek odmerja po dejanskem dohodku, plačajo samoprispevek od osnove za invalidsko in pokojninsko zavarovanje, regresa za letni dopust in ostanka čistega dohodka, zmanjšanega za družbene obveznosti iz teh osnov, vendar ne manj ko od zneska povprečnega osebnega dohodka v RS, v preteklem letu, povečanega z% povečanja osebnega dohodka v RS v tekočem letu;
– občani, ki opravljajo samostojno ali gospodarsko poklicno dejavnost in se jim davek odmerja v pavšalnem znesku, plačujejo samoprispevek od osnove, ki predstavlja:
• 5-kratni odmerjeni davek, če opravlja redno dejavnost oziroma
• 2,5-kratni odmerjeni davek, če opravlja dejavnost kot postranski poklic.
Osnova iz prve podalinee ne more biti nižja od povprečnega osebnega dohodka v RS v preteklem letu, povečanega z% povečanja osebnega dohodka v RS v tekočem letu.
– delovni ljudje in občani – zavezanci davka iz kmetijske dejavnosti od katastrskega dohodka.
6. člen
Samoprispevka se ne plačuje od prejemkov iz socialno varstvenih pomoči, od priznavalnin, invalidnin in od drugih prejemkov po predpisih o vojaških invalidnih in civilnih invalidih vojne, od denarnega nadomestila za telesno okvaro, od dodatka za pomoč in postrežbo, od pokojnine, ki ne presega zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, povečano za 10% od starostne pokojnine priznane po zakonu o starostnem zavarovanju kmetov, od štipendij učencev in študentov ter od nagrad, ki jih prejemajo učenci in študentje na proizvodnem delu oziroma delovni praksi.
Samoprispevek se ne plačuje od osebnega dohodka delavcev in drugih občanov, ki ne presega zneska osebnega dohodka, ki zagotavlja materialno in socialno varnost delavca, določenega z zakonom, povečanega za 45%.
Plačila samoprispevka so na posebno vlogo zavezanca lahko oproščeni socialno ogroženi občani, starejši občani, ter drugi zavezanci, ki živijo v slabih socialnih razmerah.
O oprostitivi po prejšnjem odstavku odloča svet krajevne skupnosti.
7. člen
Samoprispevek od osebnega dohodka oziroma nadomestila osebnega dohodka iz delovnega razmerja in pokojnin ter od dohodka, ustvarjenega z gospodarskimi in negospodarskimi storitvami, ki presega 50% osebnega dohodka, ki zagotavlja materialno in socialno varnost delavca določenega z zakonom, se plačuje pri vsakem izplačilu osebnega dohodka oziroma nadomestilu osebnega dohodka pokojnine in drugih prejemkov.
Znesek obračunanega in odtegnjenega samoprispevka od pokojnine oziroma od osebnega dohodka delavcev in drugih delovnih ljudi ne sme biti večji od razlike med priznano pokojnino in pokojnino, ki ne presega zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, povečane za 10%, oziroma med akontacijo osebnega dohodka in zneska osebnega dohodka, ki zagotavlja materialno in socialno varnost delavca, določenega z zakonom, povečanega za 45%.
8. člen
Samoprispevek, ki se plačuje iz delovnega razmerja in pokojnin, obračunava in odteguje izplačevalec osebnega dohodka oziroma pokojnine; samoprispevek, ki ga plačujejo občani, ki s samostojnim osebnim delom opravljajo kmetijsko, gozdarsko in poklicno dejavnost oziroma dosegajo dohodke iz avtorskih pravic in se obdavčujejo po dejanskem dohodku, pa Sekretariat za družbene prihodke občine Domžale.
Izplačevalec osebnega dohodka iz delovnega razmerja preneha obračunavati in odtegovati samoprispevek za Čas, ko njegova akontacija osebnega dohodka ne presega zneska, ki mu zagotavlja materialno in socialno varnost, določeno z zakonom, povečano za 45%.
Samoprispevek od dohodkov iz gospodarskih in poklicnih dejavnosti ter katastrskega dohodka, se plačuje na način, ki velja za plačilo davkov.
Občani, ki imajo stalno bivališče na območju, za katerega je uveden samoprispevek, pa dosegajo dohodke izven območja RS, so dolžni na zahtevo krajevne skupnosti predložiti podatke o dohodkih, od katerih se plačuje samoprispevek.
9. člen
Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo v določenem roku, se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov.
10. člen
Odgovorni organ za zbiranje sredstev iz tega samoprispevka, ter za izvajanje del, je svet Krajevne skupnosti Mengeš.
Naloge sveta so:
1. spremljanje in zbiranje sredstev samoprispevka
2. spremljanje izvajanja del po programu iz 4. oziroma 12. člena tega sklepa
3. obravnava vlog za oprostitev samoprispevka.
Za operativno vodenje del je odgovoren gradbeni odbor, ki ga za investicijo iz 4. člena tega sklepa, imenuje svet KS Mengeš.
11. člen
Skupščina krajevne skupnosti na predlog sveta krajevne skupnosti sprejema letni program gradenj iz navedenega programa v 4. členu tega sklepa.
12. člen
Zaradi uresničevanja nadzora nad zbiranjem in uporabo s samoprispevkom zbranih sredstev, mora svet krajevne skupnosti ob izteku vsakega polletja poročati skupščini krajevne skupnosti o zbiranju in uporabi sredstev, zbranih s tem samoprispevkom, ter ustrezne podatke objaviti v krajevnem ali občinskem glasilu.
13. člen
Sredstva se nakazujejo na zbirni račun 50120-842-006-82378 pri SDK LJ. Exp. Domžale, z označbo Krajevna skupnost Mengeš-krajevni samoprispevek.
14. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Mengeš, dne 16. decembra 1992.
Predsednik
Skupščine
Krajevne skupnosti Mengeš
Andrej Urbanc l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti