Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/1992 z dne 24. 12. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/1992 z dne 24. 12. 1992

Kazalo

2804. Odlok o ureditvenem načrtu za območje asfaltne baze in upravnega kompleksa Velika Pirešica, stran 3494.

Skupščina občine Žalec je na podlagi 39. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90) in 141. člena Statuta občine Žalec (Uradni list SRS, št. 46/86, 40/87 in Uradni list RS, št. 5/91-I) na skupnem zasedanju družbenopolitičnega zbora in zbora združenega dela dne 28. maja 1992 ter na seji zbora krajevnih skupnosti dne 26. novembra 1992 sprejela
ODLOK
o ureditvenem načrtu za območje asfaltne baze in upravnega kompleksa Velika Pirešica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se skladno z usmeritvami dolgoročnega plana občine Žalec in skladno z določbami družbenega plana občine Žalec za obdobje 1986-1990 sprejme ureditveni načrt za ureditveno območje asfaltne baze in upravnega kompleksa Velika Pirešica, ki ga je izdelal Razvojni center – Planiranje d.o.o., iz Celja, pod št. proj. 101/92, v mesecu januarju 1992.
2. člen
Ureditveni načrt iz prejšnjega člena vsebuje tekstualne opise, grafične priloge in soglasja pristojnih organov, organizacij in skupnosti, ki se nanašajo na mejo ureditvenega območja in določajo pogoje za ureditev proizvodnje, prostorske ureditve v zvezi z varovanjem in urejanjem dobrin splošnega pomena, rešitve v zvezi z varovanjem in izboljšanje delovnega in bivalnega okolja.
II. MEJE OBMOČJA UREJANJA
3. člen
Opis meje po obodni parcelaciji: Proizvodni kare:
Izhodiščna točka opisa meje leži v jugovzhodnem delu obravnavanega območja na parc. št. 1183/5 in poteka proti severu ob cesti parc. št. 1258 do parcele 1182/2, v stičišču parcel 1183/5 in 1182/2 meja zavija proti zahodu in poteka do trase bodoče magistralne ceste Arja vas -Dravograd, ob njej zavije proti jugu cca 36 m, kjer se vrne proti vzhodu v izhodiščni položaj. Vse parcele se nahajajo v katastrski občini Velika Pirešica.
Upravni kare:
Izhodiščna točka meje leži na vzhodnem delu dovozne ceste in poteka po vzhodnem robu parc. št. 1157/1 do parc. št. 1155/1, kjer zavije proti zahodu in poteka po južnem delu parc. št. 1155/1 do predvidene magistralne ceste, nato se meja obrne proti jugovzhodu ob parcelah 1155/5 in 1158/1 in poteka do izhodiščne točke. Parcele ležijo v katastrski občini Velika Pirešica.
III. FUNKCIJE OBMOČJA UREJANJA S POGOJI ZA IZRABO IN KVALITETO GRADITVE IN DRUGIH POSEGOV V PROSTOR
4. člen
Proizvodni del ureditvenega območja je namenjen asfaltni bazi in proizvodnji kalcijevega klorida, deponiji materialov in manipulativnim površinam; upravni kare pa tvorijo upravna poslopja z igriščem in zelenicami.
Ureditveni načrt ne predvideva širitve proizvodnje, omogoča pa rekonstrukcijo obstoječih objektov, ureditev zunanjih manipulativnih, parkirnih in zelenih površin ter deponije materialov in morebitno posodobitev obstoječe tehnologije.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE
5. člen
Pogoji za urbanistično in krajinsko oblikovanje območja
a) za predvidene rekonstrukcije objektov:
– rekonstrukcije morajo biti usklajene z obstoječo gradbeno strukturo
– obvezno je treba upoštevati razporeditev obstoječih gradbenih mas, oblikovalnih poudarkov, smeri slemen, naklonov strešin in obstoječih strešnih kritin
– oblikovanje fasad znotraj posameznih karejev mora biti poenoteno, prav tako strešni zaključki in drugi fasadni elementi;
b) za parcelne meje, ograje in zazelenitve:
– meja funkcionalnega zemljišča ureditvenega območja je identična z mejo ureditvenega območja in je določena v grafičnih prilogah
– celotno proizvodno območje je zavarovano z zaščitno žično ograjo
– na zahodnem in južnem delu deponije materialov je predvidena zasaditev zelenega tampona.
6. člen
Dovoljene tolerance pri posegih so spremembe tlorisnih in višinskih gabaritov zaradi zahtev tehnološkega procesa.
V. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE OBMOČJA
7. člen
Pogoji za komunalno urejanje znotraj ureditvenega območja so naslednji:
– izgradnja hodnika za pešce v višini 1,6 m od avtobusnega postajališča do obravnavanega območja
– ureditev notranjih manipulativnih površin z ustrojem, predvidenim za vožnjo s težjimi vozili
– izgradnja parkirišč za tovorna vozila
– meteorne vode, onesnažene z naftnimi derivati se morajo pred iztokom v potok Pirešica očistiti v lovilcih olj in maščob
– neonesnažene površinske vode se odvajajo preko prečnega nagiba in požiralnikov
– odpadne tehnološke vode je pred iztokom v kanalizacijo potrebno očistiti do takšne mere, kot to predvidevajo predpisi (strokovno navodilo o tem, katere snovi se štejejo za nevarne in škodljive in o dopustnih temperaturah vode, Uradni list SRS, št. 18/85) in skladno s pravilnikom o odvajanju padavinskih in fekalnih voda v občini Žalec.
– skladišča bitumna, kurilnega olja, solne kisline, luga in drugih kemikalij morajo biti urejena skladno s Pravilnikom o tem, kako morajo biti zgrajena in opremljena skladišča ter transportne naprave za nevarne in škodljive snovi (Uradni list SRS, št. 3/79)
– pred pričetkom katerekoli gradnje v bližini primarnega vodovoda je potrebno določiti mikro lokacijo vodovoda
– pred pričetkom gradnje v bližini PTT omrežja in kabla za računalništvo je potrebno obema določiti mikro lokacijo.
Odpadki:
– potrebno je zagotoviti zbiranje komunalnih odpadkov v tipiziranih posodah na določenih mestih v območju in odvoz za komunalno odlagališče
– odpadki, ki nastajajo pri proizvodnji, se locirajo na obstoječo deponijo Cestnega podjetja.
VI. REŠITVE ZA VAROVANJE OKOLJA
8. člen
Za zmanjšanje količin škodljivih snovi v ozračje je predvidena:
– hortikulturna ureditev z zasaditvijo zaščitnega drevja in grmičevja na obrobju proizvodnega območja,
– pri vsaki rekonstrukciji proizvodnih objektov ali spremembi tehnologije, ki lahko vpliva na okolje je treba obvezno pridobiti mnenje ustrezne institucije,
– emisijske koncentracije škodljivih snovi v zraku ne smejo presegati dopustnih mej po odloku o normativih za skupno dovoljeno in za kritično koncentracijo škodljivih snovi, ki se smejo spuščati v zrak emisije (Uradni list SRS, št. 19/88),
– za varovanje delovnega in bivalnega okolja pred prekomernim hrupom je treba obvezno izvesti vse aktivne, protihrupne in pasivne ukrepe z upoštevanjem določil zakona o hrupu in odloka o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa za posamezna območja naravnega in bivalnega okolja (Uradni list SRS, št. 29/80). Maksimalno dovoljene ekvivalentne ravni hrupa za proizvodnjo, skladiščno, servisno in transportno območje znotraj meja delovnih organizacij – brez stanovanj je 70 dB (A) na dan in 70 dB (A) na noč.
Trdni odpadki iz proizvodnje kalcijevega klorida, ki se pojavijo pri čiščenju posod in pri remontih morajo biti deponirani na isti deponiji kot odpadki – sedementi z asfaltne baze, to je na obstoječi deponiji izven območja ureditve.
Požarna zaščita
Gašenje v proizvodnji je predvideno s prahom in ogljikovim dioksidom, območje pa je s sistemom javljanja in alarmiranja povezano z Gasilskim društvom Velika Pirešica.
Cisterni za lahko kurilno olje sta locirani v lovilnih bazenih z zaščitno ograjo.
VII. DRUGI POGOJI, POMEMBNI ZA IZVEDBO
9. člen
Pri realizaciji ureditvenega načrta je treba obvezno upoštevati obstoječe infrastrukturne ureditve in pogoje dajalcev soglasij.
10. člen
Ureditveni načrt se lahko realizira v več etapah, tako kot bo predvideno v razvojnih programih investitorja.
– Posamezna faza se mora izvesti kot celota z vsemi elementi zunanje ureditve.
VIII. KONČNE DOLOČBE
11. člen
Ureditveni načrt je vsem zainteresiranim stalno na vpogled pri pristojnem občinskem upravnem organu.
12. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna občinska urbanistična inšpekcija.
13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-2/88-04
Žalec, dne 26. novembra 1992.
Predsednik
Skupščine občine Žalec
Milan Dobnik, prof. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti