Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1991 z dne 3. 7. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1991 z dne 3. 7. 1991, Kazalo


Skupščina Republike Slovenije

93. Stališča Skupščine Republike Slovenije v zvezi s političnim in varnostnim položajem Republike Slovenije

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije

94. Odlok o obrestni meri zamudnih obresti za davke in prispevke

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

95. Kolektivna pogodba za gradbene dejavnosti Republike Slovenije

OBČINE

Brežice

96. Pravilnik o kriterijih za dodeljevanje sredstev občinskega proračuna za pospeševanje gospodarskega razvoja v občini Brežice

Celje

97. Odlok o komunalnih dejavnostih v občini Celje
98. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o določitvi matičnega območja v občini Celje

Grosuplje

99. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v zbor krajevnih skupnosti Skupščine občine Grosuplje v 21. volilni enoti (KS Višnja Gora)
100. Sklep o vrednosti točke kot osnovo za ugotovitev uporabne vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš na območju občine Grosuplje

Idrija

101. Pravilnik o dodeljevanju posojil iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja obrtništva in podjetništva v občini Idrija
102. Sklep o ukinitvi javnega dobra
103. Sklep o pooblastitvi PARS, d.o.o., Podjetje za geodezijo in prostorsko informatiko za opravljanje storitev s področja geodetske službe
104. Sklep o revalorizaciji cen geodetskih storitev v občini Idrija

Kočevje

105. Odlok o razglasitvi podružnične cerkve sv. Marije Magdalene v Klinji vasi za kulturni in zgodovinski spomenik

Krško

106. Pravilnik o dodeljevanju posojil iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja obrti in zasebnega podjetništva v občini Krško

Litija

107. Sklep o javni razgrnitvi dopolnitev in sprememb prostorskih ureditvenih pogojev (PUP) za območje mesta Litija in Šmartno

Ljubljana-Bežigrad

108. Odlok o prenehanju veljavnosti odlokov Skupščine občine Ljubljana Bežigrad
109. Sklep o prenehanju začasnega ukrepanja družbenega varstva samoupravnih pravic in družbene lastnine v Zveznem centru za izobraževanje gradbenih inštruktorjev, p.o., Ljubljana
110. Sklep o soglasju k statutarnemu sklepu Zavoda za usposabljanje slušno in govorno prizadetih Ljubljana

Ljubljana-Center

111. Pravilnik o določanju najemnin

Mozirje

112. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za avtobusno postajo Mozirje

Radovljica

113. Odlok o krajevni turistični taksi v občini Radovljica
114. Sklep o dopolnitvi sklepa o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1991
115. Odredba o določitvi najvišjih cen

Sežana

116. Sklep o uvedbi samoprispevka za KS Vrabče

Slovenska Bistrica

117. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Slovenska Bistrica za leto 1990
118. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ugotovitvi usklajenosti zazidalnih načrtov s sprejetim srednjeročnim družbenim planom občine Slovenska Bistrica za obdobje 1986-1990
119. Sklep o uvedbi IV. krajevnega samoprispevka na območju KS Oplotnica
120. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo samoprispevka na območju KS Oplotnica

Škofja Loka

121. Odlok o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih
122. Odlok o zavarovanju neurejenih grobišč in grobov vojnih in povojnih žrtev
123. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v zbor združenega dela v 14. volilni enoti
124. Pravilnik o sofinanciranju izobraževanja nadarjenih učencev glasbe iz socialno šibkejših družin

Žalec

125. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanj posojil sredstev razvojnega dinarja za pospeševanje razvoja podjetništva in obrtništva v občini Žalec

POPRAVKI

1. Popravek poslovnika Skupščine občine Ljubljana Bežigrad
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti