Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1991 z dne 3. 7. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1991 z dne 3. 7. 1991

Kazalo

111. Pravilnik o določanju najemnin, stran 127.

Na podlagi 6. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Uradni list SRS, št. 18/74 in 34/88) in 85. člena statuta občine Ljubljana Center (Uradni list SRS, št. 13/86) je Izvršni svet Skupščine občine Ljubljana Center na 46. seji dne 25. 6. 1991 sprejel
PRAVILNIK
o določanju najemnin
1. člen
S tem pravilnikom se, v skladu z zakonom o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, določa način določitve najemnin za poslovne stavbe in poslovne prostore, garaže, garažne bokse in javne površine, katerih imetnik pravice uporabe je občina Ljubljana Center in se oddajajo v najem.
2. člen
Najemnine za poslovne stavbe in poslovne prostore se določijo po metodologiji, predpisani s pravilnikom o merilih in načinu ugotavljanja vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš ter sistema točkovanja (Uradni list SRS, št. 25/81), in korigirajo za povprečni koeficient odstopanja revalorizacijske vrednosti poslovnega prostora od prometne vrednosti poslovnega prostora, ki je na dan 31. 12. 1990 znašal 2,979.
Izračun se vrši po formuli:
     KVP x K
Nm = --------------
     12 x 100
Nm = mesečna najemnina
KVP = revalorizirana vrednost poslovnega prostora (rv) x – koeficient odstopanja revalorizirane vrednosti poslovnega prostora od prometne vrednosti poslovnega prostora (ppv)
rv = revalorizirana vrednost poslovnega prostora = število točk x vrednost točke x uporabna površina x korekcijski faktor (za popravek končne vrednosti poslovnega prostora glede na razpon nosilnih elementov -konstrukcija)
ppv = koeficient povprečnega odstopanja revalorizirane vrednosti poslovnega prostora od prometne vrednosti poslovnega prostora za reprezentativen vzorec 42 poslovnih prostorov v občini Ljubljana Center
K = letna stopnja najemnine izražena v% od korigirane vrednosti poslovnega prostora.
3. člen
Letna stopnja najemnine (K v%) za poslovne stavbe, prostore, garaže in garažne bokse je odvisna od namembnosti poslovnega prostora in območja, v katerem se nahaja poslovni prostor.
Letne stopnje najemnine (K v%) se določijo:
----------------------------------------------------------------
Namembnost              Območje
poslovnega
----------------------------------------------------------------
prostora       A1       A      B      C
----------------------------------------------------------------
1. skupina     2,8      2,8     2,8     2,8
2. skupina     4,5      4,5     4,5     4,5
3. skupina     10,0      10,0     10,0     10,0
4. skupina     15,0      12,0     10,0     10,0
5. skupina     30,0      25,0     20,0     15,0
----------------------------------------------------------------
V 1. skupini: so delovni prostori, namenjeni za opravljanje umetniške dejavnosti za kulturne delavce, ki imajo priznan status umetnika.
V 2. skupini so poslovni prostori za opravljanje naslednjih dejavnosti: zdravstveno varstvo (1301), varstvo mladine in socialno varstvo (1302), izobraževanje (1201), dejavnost in varstvo kulturnih dobrin (12032), kulturno izobraževalne in sorodne dejavnosti (120033), kulturno umetniške dejavnosti (12034), organi družbenopolitičnih skupnosti in krajevne skupnosti (1401), interesne ter politične organizacije (1404).
V 3. skupini so: garaže in garažni boksi.
V 4. skupini so: trgovine z živilskimi proizvodi na drobno (07011), popravilo medicinskih instrumentov (09012204), brušenje nožev in škarij (09012311), popravilo gospodinjskih električnih aparatov (09013101), izdelovanje gumbov iz tekstila in preoblačenje gumbov (09015041), izdelava in popravilo dežnikov in sončnikov (09018932), krpanje in obšivanje tkanin (09018934) in uglaševanje glasil (09020908).
V 5. skupini so: poslovni prostori, ki se oddajajo v najem za dejavnosti, ki niso zajete od 1. do 4. skupine.
Območja:
Al – ožje mestno središče, ki zajema – samo ulične lokale z vhodom ali izložbo na ulico:
Wolfova ulica, Stritarjeva ulica, Mestni trg, Stari trg, Ciril Metodov trg, Trubarjeva ulica od Prešernovega trga do Resljeve ceste, Prešernov trg, Čopova ulica, Nazorjeva ulica, Titova cesta, Šubičeva do Prešernove ceste, Miklošičeva cesta in Kraigherjev trg (Ajdovščina).
A – poslovni center, ki zajema ceste, ulice in trge: Prešernova cesta, Cesta VII. korpusa, Trg OF, Resljeva cesta, Kopitarjeva ulica, Krekov trg, Streliška ulica do ceste Slovenskih kmečkih uporov, Predor pod gradom do Karlovške ceste, Karlovška cesta, Zoisova cesta, Aškerčeva cesta, Trg mladinskih delovnih brigad do Prešernove ceste in območje, ki ga naštete ceste, ulice in trgi omejujejo, razen cest, ulic in trgov, ki so zajete v območje Al – ožje mestno središče.
B – poslovno območje, ki zajema ceste, ulice in trge: Cesta VII. korpusa, Trg OF, Masarykova cesta, Šmartinska cesta, Njegoševa cesta, Zaloška cesta do Spominskega parka železničarjem, most čez Ljubljanico, Poljanski nasip, Živinozdravska ulica čez Poljansko cesto, Roška cesta, Cesta za gradom čez Karlovško cesto, Privoz, Prijateljeva ulica do Janežičeve ulice, del Janežičeve do Prul, Prule, Grudnovo nabrežje, Zoisova cesta, Aškerčeva cesta, Trg mladinskih delovnih brigad do Ceste VII. korpusa in območje, ki ga naštete ceste, ulice in ceste omejujejo, razen tistega območja, ki je zajeto pod A1 in A.
C – ostalo območje občine, ki ni zajeto pod A1, A in B.
Območja so prikazana na karti v merilu 1:2500, ki je sestavni del dokumentacije tega pravilnika in je na vpogled v Sekretariatu Izvršnega sveta občine Ljubljana Center.
4. člen
Osnova za izračun najemnin za javne površine je prometna vrednost zemljišča in vrednost komunalne opreme zemljišča izračunana na osnovi cenilnega elaborata po stanju 30. 4. 1991 ter je odvisna od območja, v katerem se posamezna javna površina nahaja, če ni s tem pravilnikom drugače določeno. Območja pa so določena v 3. členu tega pravilnika.
Osnova za izračun najemnine za javne površine je za območje:
                     din
                na dan za m2
A1 – ožje mestno središče       32,10
A – poslovni center          16,10
B – poslovno območje          7,83
C – ostalo območje občine       2,89
5. člen
Najemnina za javno površino se odvisno od posameznega namena uporabe določi od osnove 4. člena tega pravilnika po naslednjih stopnjah (v%):
                                      %
1. kioski                                120
2. stojnice za prodajo hrane in pijače ter obrtnih izdelkov       100
3. samostojni gostinski vrtovi, prodaja kostanja in sladoleda       80
4. gostinski vrtovi v sklopu obstoječih gostinskih obratov:
a) restavracij in gostiln                         30
b) ostalih gostinskih obratov                       50
5. stojnice za prodajo izdelkov domače in umetne obrti in cvetja     50
6. stojnice za prodajo časopisov, revij in knjig ter razstavne
vitrine                                  30
7. za gradbene namene (fasadni odri, gradbene barake) in začasne
deponije gradbenega materiala:
a) v okviru terminskega plana                       0
b) po preteku terminskega plana                     100
po osnovi, ki je določena za območje A.
6. člen
Najemnine se mesečno usklajujejo s stopnjo rasti cen na drobno v SFRJ:
7. člen
Višino najemnine za posamezni poslovni prostor, garažo in garažni boks najemniku izračuna na podlagi tega pravilnika pooblaščeno podjetje.
Višino najemnine za javne površine izračuna posameznemu najemniku pristojni upravni organ. Najemnino za uporabo javne površine plačujejo najemniki v celoti za naprej, razen za kioske in gostinske vrtove, se najemnina lahko plačuje mesečno za nazaj in se lahko plača na blagajni občinske uprave za družbene prihodke.
8. člen
Izvršni svet Skupščine občine Ljubljana Center lahko najemniku za določen čas zniža najemnino oziroma ga oprosti plačila najemnine,
9. člen
Najemnine za dosedanje najemnike se uskladijo po tem pravilniku najkasneje v roku enega meseca po sprejemu tega pravilnika.
Uskladitev opravi pooblaščeno podjetje. O spremembi najemnin mora pisno obvestiti vse najemnike poslovnih prostorov.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati, ko ga sprejme Izvršni svet Skupščine občine Ljubljana Center, in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 363-219/91
Ljubljana, dne 25. junija 1991.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Ljubljane Center
Branko Cvelbar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti