Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1991 z dne 3. 7. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1991 z dne 3. 7. 1991

Kazalo

96. Pravilnik o kriterijih za dodeljevanje sredstev občinskega proračuna za pospeševanje gospodarskega razvoja v občini Brežice, stran 117.

Na podlagi 15. člena odloka o proračunu občine Brežice za leto 1991 (Uradni list RS, št. 16/91), 184. člena statuta občine Brežice (Uradni list SRS, št. 14/78, 1/80, 16/82. 31/83, 6/86) je Izvršni svet Skupščine občine Brežice na 25. seji dne 21. 6. 1991 sprejel
PRAVILNIK
o kriterijih za dodeljevanje sredstev občinskega proračuna za pospeševanje gospodarskega razvoja v občini Brežice
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopek za dodelitev sredstev, ki se zbirajo v proračun občine Brežice pod postavko – odhodki za gospodarski razvoj, za vzpodbujanje razvojnih usmeritev podjetij, ne glede na sektor lastništva in razvojnih usmeritev obrtnikov, ki imajo sedež na območju občine Brežice.
2. člen
Sredstva se bodo namenjala za sofinanciranje naložb v proizvodne in storitvene objekte in opremo podjetij in sofinanciranje naložb v drobno gospodarstvo.
3. člen
Zbrana sredstva se bodo dodeljevala v obliki posojil za sofinanciranje naložb, ki bodo zagotavljale:
– razširitev obstoječe proizvodnje, uvajanje nove proizvodnje ali storitvene dejavnosti,
– v čimkrajšem času ustrezne ekonomske učinke (donosnost)
– realizacijo inovacij in inovacijskih dosežkov ter njihovega prenosa v proizvodnjo,
– odpiranje novih delovnih mest (zagotoviti najmanj 2 novi delovni mesti),
– izvozno usmerjenost in ali nadomeščanje uvoza,
– programe racionalne rabe energije in surovin,
– ekološko čiste programe.
4. člen
– Pogoji posojila so:
– doba vračanja do 2 let
– 1 letni moratorij
– obrestna mera 2%
– vrednost glavnice se veže na vsakokratni tečaj dinarja v razmerju do DEM.
5. člen
Sklep o razpisu za dodelitev sredstev za pospeševanje gospodarskega razvoja sprejme izvršni svet. Sklep se objavi preko Radia Posavje Studia Brežice ter v Dolenjskem listu.
6. člen
Sklep vsebuje:
1. določila tega pravilnika na podlagi katerega izvršni svet sprejme sklep
2, skupen znesek razpoložljivih sredstev za razvoj 3.. namene, za katere se dodeljujejo sredstva
4. osebe, ki lahko zaprosijo za sredstva
5. kreditne pogoje
6. rok za vložitev prošenj, ki pa ne sme biti krajši od 15 dni od dneva objave in naslov na" katerega se vložijo prošnje
7. navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec priložiti prošnji.
7. člen
Podjetja in obrtniki, ki želijo pridobiti sredstva iz tega naslova, morajo predložiti investicijski program, ki mora obsegati:
– predstavitev investitorja: ime in priimek oziroma oznako imena – firme in naslov obratovalnice oziroma podjetja, sklep o vpisu podjetja v register oziroma potrdilo o vpisu obratovalnice v register obratovalnic, predmet poslovanja, organiziranost, opis in predračunsko vrednost investicije ter višino zaprošenega posojila
– analizo poslovanja in premoženja podjetja, iz česar bo razvidna finančna sposobnost podjetja (če podjetje že posluje)
– analizo prodajnega trga
– opis investicije s predračunsko vrednostjo (predračunska vrednost investicije mora biti dokumentirana -npr. predračuni, pogodbe, računi...)
– finančno konstrukcijo z navedenimi viri financiranja in s časovno dinamiko, donosnost oziroma profitna stopnja 12% (ostanek dohodka, interna donosnost, nove zaposlitve)
– pričakovani rezultat
– zaključne ugotovitve s kratkim povzetkom analize upravičenosti nameravane investicije.
8. člen
Za preverjanje upravičenosti in delitev zbranih sredstev za razvoj izvršni svet predlaga odbor. Odbor potrdi skupščina.
Odbor ima 5 članov, in sicer:
– predsednik odbora – delegat zborov skupščine občine (1)
– s področja gospodarstva – 2 člana
– s področja obrti – 1 član
– Medobčinska gospodarska zbornica – 1 član.
9. člen
Sklep o dodelitvi sredstev sprejme odbor. Odbor obvešča o svojih odločitvah izvršni svet in zbore skupščine občine.
10. člen
Po končanem razpisu odbor za razdelitev sredstev za razvoj najkasneje v roku 30 dni, sprejme sklep o dodelitvi oziroma razporeditvi sredstev ter v roku 8 dni posreduje sklep vsem prosilcem.
Prednost pridobitve sredstev imajo prosilci, ki prvič kandidirajo za pridobitev le-teh.
11. člen
Kandidat, ki je pridobil posojilo, ga lahko prične uporabljati takoj po sklenitvi posojilne pogodbe. Posojilo začne vračati takoj po poteku enoletnega moratorija, v trimesečnih obrokih, najpozneje pa v dveh letih.
12. člen
Višina pridobljenih sredstev lahko znaša do 40% predračunske vrednosti s tem, da morajo znašati lastna sredstva vsaj 20% predračunske vrednosti investicije.
Koriščenje sredstev, za razvoj je možno šele, ko so zagotovljeni tudi vsi ostali viri financiranja, s čimer bo zagotovljeno, da se sredstva za razvoj usmerjajo le za tiste programe, ki imajo zaključeno finančno konstrukcijo.
13. člen
Strokovna in administrativno-tehnična opravila za odbor opravljata
– Sekretariat, za gospodarski razvoj: zbiranje vlog, preveritev in ugotavljanje upravičenosti
– Ljubljanska banka Posavska banka, d. d., Krško: sklepanje in izvajanje posojilnih pogodb, v katerih se opredelijo pogoji iz natečaja in določbe glede zavarovanja kredita.
14. člen
V primeru nenamenske porabe sredstev je investitor dolžan takoj vrniti posojilo ali neodplačani del posojila z obrestmi po bančni obrestni meri za naložbe za tekoče poslovanje, povečani za 25%.
Investitor, ki je nenamensko koristil posojilo, nima pravice ponovno sodelovati v natečaju za pridobitev sredstev za pospeševanje gospodarskega razvoja v občini Brežice.
15. člen
Namensko porabo sredstev spremlja in preverja odbor. Pri tem delu lahko vključi pristojne upravne organe občine Brežice.
16. člen
Pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 403-25/91
Brežice, dne 21. junija 1991.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Brežice
Ciril Kolešnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti