Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1991 z dne 3. 7. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1991 z dne 3. 7. 1991

Kazalo

125. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanj posojil sredstev razvojnega dinarja za pospeševanje razvoja podjetništva in obrtništva v občini Žalec, stran 134.

Na podlagi 202. člena statuta občine Žalec (Uradni list SRS, št. 46/87, 40/87)je Izvršni svet Skupščine občine Žalec na svoji 33. seji dne 14. junija 1991 sprejel
PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju posojil sredstev razvojnega dinarja za pospeševanje razvoja podjetništva in obrtništva v občini Žalec
1. člen
V pravilniku o dodeljevanju posojil sredstev razvojnega dinarja za pospeševanje razvoja podjetništva in obrtništva v občini Žalec (Uradni list Republike Slovenije, št. 18/91). se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Posojila se dodeljujejo za ustanavljanje in razvoj podjetij in obratovalnic, ki sočasno z uvajanjem novih programov odpirajo nova delovna mesta.
Posojila se dodeljujejo skladno s poslovnikom o delu in pristojnostih Komisije za razvoj in tem pravilnikom.«
2. člen
V prvem odstavku 4. člena se za besedo »pravilnika«, doda besedilo: »in za investicije, ki so usklajene s kriteriji za prestrukturiranje gospodarstva«.
Drugi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi: »Pri tem veljajo kot izločilni kriteriji:
– zagotovitev najmanj 3 novih delovnih mest za dobo, ki ne sme biti krajša od dobe vračanja kredita,
– ekološko čista tehnologija,
– ekonomski učinki investicije:
a) sposobnost pridobitve ostalih virov financiranja (zaprta finančna konstrukcija naložbe)
b) najmanj 30% lastnih sredstev v strukturi virov financiranja
c) kreditna sposobnost oziroma, zmožnost vračanja kredita
d) obstoječe kreditne obveznosti
e) stopnja akumulativnosti, ekonomičnosti in reprosposobnosti nad povprečjem gospodarstva občine Žalec
f) interna stopnja donosnosti, ki mora biti večja od obrestne mere za investicijske kredite banke
g) vrednost investicije na novo zaposlenega delavca ne sme presegati 60.000 DEM«.
3. člen
Druga točka 8. člena se spremeni in se na novo glasi: »2. Zahtevani podatki:
– splošni podatki o investitorju,
– pomembnejši podatki o dosedanjem poslovanju oziroma investicijski sposobnosti investitorja
– nosilec in izvajalec naloge (vključno z zunanjimi),
– predstavitev in utemeljitev projekta,
– predhodne raziskave, viri znanja,
– značaj investicije,
– vpliv izvajanja projekta na poslovanje podjetja glede na:
a) proizvodne zmogljivosti in proizvodni program b) tehnologijo
c) možnost trženja
d) preskrbo s surovinami
e) preskrbo z energijo in vodo
f) kadri
g) ekologijo
h) poslovni uspeh
– program izvajanja investicij,
– predračunska vrednost, specifikacija stroškov
– viri financiranja«.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 063-2/45/91
Žalec, dne 14. junija 1991.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Žalec
Boris Krajnc, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost