Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1991 z dne 3. 7. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1991 z dne 3. 7. 1991

Kazalo

97. Odlok o komunalnih dejavnostih v občini Celje, stran 119.

Skupščina občine Celje je po 3., 6. in 41. členu zakona o komunalnih dejavnostih (Uradni list SRS, št. 8/82) ter v skladu s 4. členom odloka o sestavi in pristojnosti zborov Skupščine občine Celje in o izvolitvi funkcionarjev občinske skupščine (Uradni list RS, št. 13/90, 23/90, 37/90 in 13/91) na skupni seji vseh zborov dne 20. 6. 1991 sprejela
ODLOK
o komunalnih dejavnostih v občini Celje
1. člen
Ta odlok določa dejavnosti, ki se v občini Celje poleg z zakonom določenih dejavnosti štejejo za komunalne dejavnosti; določa kateri objekti in naprave za opravljanje teh dejavnosti se štejejo za komunalne objekte in naprave individualne oziroma skupne rabe, predpisuje obvezno uporabo in obvezno plačilo določenih komunalnih storitev in proizvodov ter pogoje in način opravljanja komunalnih dejavnosti v krajevnih skupnostih.
2. člen
Za komunalne dejavnosti štejemo poleg z zakonom določenih dejavnosti tudi:
1. urejanje ulic, trgov in cest v mestu in naseljih mestnega značaja, ki niso uvrščene med magistralne in regionalne ceste,
2. oskrbo naselij s toplotno energijo in plinom iz lokalnih omrežij
3. upravljanje tržnic in živinskih sejmov,
4. krasitev naselij
5. gospodarjenje z letnimi in zimskimi kopališči in drsališčem v Mestnem parku.
3. člen
Med komunalne objekte in naprave za opravljanje komunalnih dejavnosti iz 2. člena tega odloka štejemo:
a) komunalne objekte in naprave individualne rabe, ki so:
– objekti in naprave za oskrbo naselij s toplotno energijo in plinom iz lokalnih omrežij,
– tržnice in živinska sejmišča,
b) komunalne objekte in naprave skupne rabe, ki so:
– ulice, trgi in ceste v mestu in naseljih mestnega značaja, ki niso uvrščene med magistralne in regionalne ceste.
4. člen
Uporabniki komunalnih storitev morajo obvezno uporabljati in obvezno plačevati komunalne storitve v naslednjih komunalnih dejavnostih:
– oskrba naselij z vodo,
– odvajanje odpadnih in padavinskih voda iz naselij,
– oskrba naselij s polinom,
– urejeno zbiranje, odvoz in odstranjevanje komunalnih odpadkov iz gospodinjstev, industrije in drugih uporabnikov teh storitev,
– oskrba naselij s toplotno energijo.
5. člen
Uporaba in plačilo komunalnih storitev iz prejšnjega člena tega odloka je obvezna le, če so komunalni objekti in naprave za opravljanje navedenih komunalnih dejavnosti v naselju, če imajo dovolj zmogljivosti za nove priključke ter če z njimi gospodari javno komunalno podjetje ali krajevna skupnost.
Štejemo, da so komunalni objekti in naprave v naselju, če je zgrajen sekundarni vod do priključka vodovoda, javne kanalizacije, plinovoda, toplovoda v skladu z veljavno dokumentacijo.
6. člen
Obveznost priključitve in uporabe komunalnih storitev iz 4. in 5. člena prične v novih objektih z izdajo uporabnega dovoljenja, v že obstoječih objektih pa najkasneje dve leti po pisni zahtevi javnega podjetja ali upravljalca objekta ali lastnika objekta.
7. člen
Naselja ali dele naselij, v katerih je obvezno zbiranje, odvoz in odstranjevanje komunalnih odpadkov in gospodinjstev, industrije in drugih uporabnikov teh storitev, določi na predlog krajevne skupnosti občinski upravni organ, pristojen za komunalne zadeve.
Obveznega urejenega zbiranja in odvoza organskih odpadkov iz gospodinjstev so oproščeni kmetije, ki take odpadke odlagajo na gnojišča ali jih kako drugače uporabijo za gnojilo.
8. člen
Uporabniki so dolžni plačevati komunalne storitve, katerih uporaba je obvezna, če so bile te storitve dejansko opravljene v določenem oziroma dogovorjenem obsegu in kakovosti.
Izvajalec sme komunalne storitve zaračunavati le po cenah, ki jih je v skladu z veljavnimi predpisi oblikoval ustanovitelj.
9. člen
Kadar delovni ljudje in občani zadovoljujejo svoje potrebe na področju komunalnih dejavnosti neposredno v krajevni skupnosti, smejo komunalno dejavnost izvajati le v skladu s predpisi o komunalnih dejavnostih.
10. člen
Z denarno kaznijo od 2.500 do 10.000 din se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:
1. če ne uporablja komunalnih storitev, za katere je predpisana obvezna uporaba (4. člen),
2. če noče plačevati komunalnih storitev, katerih uporaba je obvezna in ki so bile dejansko opravljene v določenem oziroma dogovorjenem obsegu in kakovosti (7. člen),
– če ne izpolni obveze iz 6. člena za vsako leto posebej.
Z denarno kaznijo od 500 do 1.000 din se kaznuje tudi posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
11. člen
Z denarno kaznijo od 500 do 1.000 din se kaznuje tudi odgovorna oseba, ki stori prekršek iz dejanj iz 9. člena tega odloka.
12. člen
Delovni ljudje in občani, ki svoje potrebe na področju komunalnih dejavnosti zadovoljujejo neposredno v krajevni skupnosti, morajo opravljanje teh dejavnosti v krajevni skupnosti prilagoditi določbam 6. in 8. člena tega odloka najpozneje v dveh letih od uveljavitve tega odloka.
13. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne službe občinskega inšpektorata.
14. člen
Ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok o komunalnih dejavnostih v občini Celje (Uradni list SRS, št. 8/82) ter vse kasnejše spremembe in dopolnitve (Uradni list SRS, št. 31/84, 46/86, 42/87"in 43/89).
15. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353a/l-91
Celje, dne 20. junija 1991.
Predsednik
Skupščine občine Celje
Anton Rojec, dipl. jur. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti