Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1991 z dne 28. 6. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1991 z dne 28. 6. 1991, Kazalo


Skupščina Republike Slovenije

22. Zakon o spremembi zakona o začasni prepovedi sečnje v gozdovih v družbeni lastnini in začasni prepovedi prometa z nepremičninami v družbeni lastnini
23. Zakon o zagotovitvi sredstev za gradnjo odsekov avtomobilskih cest Malence-Šmarje Sap in Hrušica-Vrba
24. Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o funkcionarjih v državnih organih
25. Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o delavcih v državnih organih

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije

26. Odlok o določitvi zajamčenega osebnega dohodka
27. Odlok o prenosu pristojnosti za določanje cen na izvršne svete skupščin občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti
28. Sklep o spremembah in dopolnitvah programskih zasnov v visokem izobraževanju
29. Soglasje k sklepu sveta Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani o omejitvi vpisa študentov v l. letnik študijskega leta 1991/92 na oddelku za agronomijo
30. Soglasje k sklepu sveta Fakultete za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani o omejitvi vpisa študentov v letnik študijskega leta 1991/92 na šoli za arhitekturo
31. Soglasje k sklepu sveta Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani o omejitvi vpisa študentov v l. letnik študijskega leta 1991/92 na oddelku za biologijo
32. Soglasje k sklepu sveta Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani o omejitvi vpisa študentov v l. letnik študijskega leta 1991/92 na oddelku za lesarstvo
33. Soglasje k sklepu sveta Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani o omejitvi vpisa študentov v l. letnik študijskega leta 1991/92 na oddelku za živilsko tehnologijo
34. Soglasje k sklepu sveta Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani o omejitvi študentov v l. letnik študijskega leta 1991/92
35. Soglasje k sklepu sveta Fakultete za elektrotehniko in računalništvo Univerze v Ljubljani o omejitvi vpisa študentov v l. letnik študijskega leta 1991/92
36. Soglasje o sklepu sveta Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani o omejitvi vpisa študentov v l. letnik študijskega leta 1991/92
37. Soglasje k sklepu sveta Fakultete za sociologijo, politične vede in novinarstvo Univerze v Ljubljani o omejitvi vpisa študentov v l. letnik študijskega leta 1991/92
38. Soglasje k sklepu sveta Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani o omejitvi vpisa študentov v l. letnik študijskega leta 1991/92
39. Soglasje s sklepu sveta Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani o omejitvi vpisa študentov v l. letnik študijskega leta 1991/92
40. Soglasje k sklepu sveta Fakultete za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani o omejitvi vpisa študentov v l. letnik študijskega leta 1991/92 na oddelku za farmacijo
41. Soglasje k sklepu sveta Pravne fakultete Univerze v Ljubljani o omejitvi vpisa študentov v l. letnik študijskega leta 1991/92
42. Soglasje k sklepu sveta Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani o omejitvi vpisa študentov v l. letnik študijskega leta 1991/92
43. Soglasje k sklepu sveta Višje upravne šole Univerze v Ljubljani o omejitvi vpisa študentov v l. letnik študijskega leta 1991/92
44. Soglasje k sklepu sveta Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani o omejitvi vpisa študentov v l. letnik študijskega leta 1991/92
45. Soglasje k sklepu sveta Višje šole za socialne delavce Univerze v Ljubljani o omejitvi vpisa študentov v l. letnik študijskega leta 1991/92
46. Soglasje k sklepu sveta Višje šole za zdravstvene delavce Univerze v Ljubljani o omejitvi vpisa študentov v l. letnik študijskega leta 1991/92
47. Soglasje k sklepu sveta Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru o omejitvi vpisa študentov v l. letnik študijskega leta 1991/92
48. Soglasje k sklepu sveta Fakultete za organizacijske vede Kranj Univerze v Mariboru o omejitvi vpisa študentov v l. letnik študijskega leta 1991/92
49. Soglasje k sklepu sveta Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru o omejitvi vpisa študentov v l. letnik študijskega leta 1991/92
50. Soglasje k sklepu sveta Visoke pravne šole Univerze v Mariboru omejitvi vpisa študentov v l. letnik študijskega leta 1991/92
51. Soglasje k sklepu sveta Višje agronomske šole Univerze v Mariboru o omejitvi vpisa študentov v l. letnik študijskega leta 1991/92

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

52. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o uniformah teritorialne obrambe Republike Slovenije

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

53. Sklep o uskladitvi pokojnin
54. Sklep o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo
55. Sklep o uskladitvi dodatka za pomoč in postrežbo
56. Sklep o uskladitvi zneskov denarnih nadomestil za telesno okvaro
57. Sklep o uskladitvi starostne pokojnine kmetov
58. Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov
59. Sklep o potrditvi učbenika Informatika in računalništvo za l. letnik srednjega izobraževanja
60. Sklep o potrditvi učbenika Rudarstvo l za l. letnik srednjega izobraževanja
61. Sklep o potrditvi učbenika Spoznavanje narave in družbe za 2. razred osnovne šole
62. Sklep o potrditvi učbenika Spoznavanje narave in družbe za 3. razred osnovne šole
63. Sklep o potrditvi Beril - Irodalom za madžarski jezik kot materni jezik za 5., 6., 7. in 8 razred dvojezične (slovensko madžarske) osnovne šole
64. Sklep o potrditvi učbenika Gojenje in varstvo gozdov - gozdno gojitvena tehnika za 3. letnik srednjega izobraževanja
65. Sklep o potrditvi učbenika Tehnologija velikih kuhinj za 3. letnik srednjega izobraževanja
66. Sklep o potrditvi učbenika Hidromehanika za 4. letnik srednjega izobraževanja
67. Sklep o potrditvi učbenika Osnove tehnične keramike za 2., 3. in 4. letnik srednjega izobraževanja
68. Sklep o potrditvi učbeniškega kompleta Nemški jezik za 7. razred osnovne šole
69. Sklep o potrditvi zbirke nalog Vaje iz matematike 4
70. Sklep o potrditvi zbirke nalog Vaje iz matematike 5
71. Sklep o potrditvi učbenika Pozdravljeno zeleno, drevo, Slovensko berilo za 5. razred osnovne šole
72. Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije

OBČINE

Grosuplje

75. Odredba o določitvi najvišjih cen

Kamnik

76. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Kočevje

77. Sklep o oblikovanju najvišje najemnine za poslovne prostore v stanovanjskih hišah in druge poslovne prostore, ki so družbena lastnina na področju občine Kočevje

Krško

78. Odredba o določitvi najvišjih cen
79. Sklep o določitvi višine krajevne takse v občini Krško
80. Sklep o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene m2 stanovanjske hiše, ki služi kot pripomoček za določitev vrednosti stavbnega zemljišča in o določitvi vrednosti elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja v občini Krško

Ljubljana

73. Sklep o vrednosti točke
74. Sklep o določitvi najvišjih cen

Ljubljana Moste-Polje

81. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto M1 Zelena jama - Nove Jarše
82. Odlok o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju katastrskih občin Šmartno ob Savi, Zadobrova, Dolsko, Petelinje in Vinje
83. Sklep o potrditvi davčnega zaključnega računa za leto 1990
84. Sklep o razpisu nadomestnih volitev v zbor združenega dela v 7. volilni enoti
85. Sklep o potrditvi lovsko-gospodarskega načrta v loviščih Lovske družine Laze in Lovske družine Pugled za obdobje 1991-1995
86. Sklep o potrditvi ribiško-gojitvenega načrta Ribiške družine Vevče za obdobje 1991-1995

Ljutomer

87. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o določitvi najvišjih cen

Logatec

88. Izid glasovanja na nadomestnih volitvah v ZZD SO Logatec

Mozirje

89. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o določitvi najvišjih cen

Postojna

90. Odredba o določitvi cene za opravljanje vozniškega izpita in preizkusa znanja

Sevnica

91. Sklep o uvedbi samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Boštanj
92. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Boštanj

POPRAVKI

1. Popravek odloka o ustanovitvi zavoda za opravljanje zdravstvene dejavnosti na področju občine Logatec
AAA Zlata odličnost