Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1991 z dne 28. 6. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1991 z dne 28. 6. 1991

Kazalo

91. Sklep o uvedbi samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Boštanj, stran 102.

Na podlagi 8. člena zakona o referendumu in drugih oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list RS, št. 2/77 in 18/88), sklepa o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Boštanj (Uradni list RS, št. 22/91), izida referenduma dne 16. 6. 1991 in statuta Krajevne skupnosti Boštanj je sprejet
SKLEP
o uvedbi samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Boštanj
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Boštanj se uvede samoprispevek v denarju za sofinanciranje izvajanja sprejetega srednjeročnega programa dela na območju Krajevne skupnosti Boštanj.
2. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje petih let, od 1. 7. 1991 do 30. 6. 1996.
3. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo uporabljala za:
– sofinanciranje mostu-brvi
– sofinanciranje nabave gasilskega kombija
– vrtina za vodovod Boštanj
– rekonstrukcija vodovodov
– rekonstrukcija cest
– dokončanje in gradnja gasilskih orodjarn
– sofinanciranje programov društev v naši KS
– izgradnja omrežja za distribucijo zemeljskega plina.
Za uresničevanje programa je potrebno 20,000.000 din, s samoprispevkom bo zbrano predvidoma 6,000.000 din, ostala sredstva za komunalno in cestno dejavnost bodo zbrana še s sofinanciranjem krajanov, občine, republike in ostalih.
4. člen
Samoprispevek bodo plačevali delovni ljudje in občani, ki stalno prebivajo na območju Krajevne skupnosti Boštanj in sicer:
1. vsi zaposleni občani po stopnji 1,5% mesečno od bruto osebnih dohodkov, zmanjšanih za davek in prispevke za socialno varnost,
2. upokojenci po stopnji 1,5% od pokojnine mesečno, ki je osnova za davek od osebnih prejemkov, zmanjšane za prispevke in davke,
3. zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost po stopnji 1,5% od bruto zavarovalne osnove, zmanjšano za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje,
4. zavezanci, katerim se davek odmerja od popoldanske obrti po stopnji 1,5% od davčne osnove – dobička, zmanjšane za odmerjene davke,
5. zavezanci, ki dosegajo dohodke za priložnostno opravljanje storitev po stopnji 1,5% od davčne osnove, zmanjšane za odmerjene davke,
6. delovni ljudje in občani, lastniki zemljišč v Krajevni skupnosti Boštanj, ki imajo stalno prebivališče v KS, od letnega katastrskega dohodka negozdnih in gozdnih površin 1,5%.
5. člen
Samoprispevek se ne plačuje od prejemkov in socialno varstvenih pomoči, od priznavalnin, od invalidnine, od drugih prejemkov po predpisih o vojaških invalidih in civilnih invalidih vojne, od denarnega nadomestila za telesno okvaro, od dodatka za pomoč in postrežbo, od pokojnine, ki ne presega najnižjih pokojnin za polno pokojninsko dobo, od starostne pokojnine, priznane po starostnem zavarovanju kmetov, od štipendij učencev in študentov ter od nagrad, ki jih prejemajo študenti in učenci na proizvodnem delu oziroma na delovni praksi.
Samoprispevek se ne plačuje od osebnega dohodka delavcev in drugih občanov, ki ne presega zneska osebnega dohodka, ki zagotavlja materialno in socialno varnost delavca, določenega z zakonom.
6. člen
Samoprispevek od osebnih dohodkov in pokojnin bodo obračunavali in odtegovali izplačevalci.
Zavezancem iz 3. do 5. točke 5. člena tega sklepa pa bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Uprava za družbene prihodke občine Sevnica.
7. člen
S samoprispevkom zbrana sredstva se zbirajo na posebnem žiro računu Krajevne skupnosti Boštanj, št. 51610-842-046-82432 – samoprispevek Krajevne skupnosti Boštanj.
8. člen
Občanom je zagotovljen neposreden in trajen nadzor nad zbiranjem in uporabo sredstev zbranih s samoprispevkom.
Svet Krajevne skupnosti Boštanj upravlja s sredstvi samoprispevka in je odgovoren za zbiranje in pravilno ter namensko uporabo sredstev ter dolžan o zbranih in porabljenih sredstvih najmanj enkrat letno poročati na zboru delovnih ljudi in občanov.
9. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolirata SDK in Uprava za družbene prihodke občine Sevnica.
10. člen
Ta sklep se objavi na krajevno običajen način in v Uradnem listu RS ter začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 7. 1991.
Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti Boštanj
Jure Slogar l. r.

AAA Zlata odličnost