Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1991 z dne 28. 6. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1991 z dne 28. 6. 1991

Kazalo

82. Odlok o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju katastrskih občin Šmartno ob Savi, Zadobrova, Dolsko, Petelinje in Vinje, stran 99.

Na podlagi 105. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 17/86, 9/90, 5/91) in 6. člena odloka o sestavi in pristojnostih zborov Skupščine občine Ljubljana Moste-Polje (Uradni list RS, št. 10/90) je občinska skupščina Ljubljana Moste-Polje na seji zbora združenega dela dne 29. maja 1991 ter na seji družbenopolitičnega zbora in na seji zbora KS dne 19. junija 1991 sprejela
ODLOK
o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju katastrskih občin Šmartno ob Savi, Zadobrova, Dolsko, Petelinje in Vinje
1. člen
S tem odlokom se na predlog Kmetijske zadruge Ljubljana TZO Dobrunje uvede agromelioracijski postopek za izvajanje agromelioracijskih del na kmetijskih zemljiščih v delih katastrskih občin Šmartno ob Savi, Zadobrovo, Dolsko, Petelinje in Vinje.
2. člen
Agromelioracijska območja iz 1. člena tega odloka obsegajo 131,72 ha. Meje območij so vrisane v preglednih katastrskih kartah v merilu 1:5000, katerih po en izvod je na vpogled pri Kmetijski zadrugi Ljubljana TZO Dobrunje in Sekretariatu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano občine Ljubljana Moste-Polje.
3. člen
Zemljišča na agromelioracijskih območjih so z družbenim planom občine Ljubljana Moste-Polje trajno namenjena za kmetijsko proizvodnjo. Agromelioracija zemljišč je v skladu z družbenim planom občine Ljubljana Moste-Polje za obdobje 1986-1990 in dolgoročnim planom občine Ljubljana Moste-Polje za obdobje 1986-2000.
4. člen
Agromelioracije obsegajo odstranjevanje drevesne zarasti in grmovja, izravnavo terena, odstranjevanje štorov in korenin, planiranje depresij, čiščenje že obstoječih odprtih jarkov, manjše hidroureditve (zajem izvirov in odvodnjavanje), urejanje poljskih poti in zatožno gnojenje.
5. člen
Za racionalno opravljanje agromelioracijskih del in organizacijo kmetijske proizvodnje na agromelioracijskih območjih ustanovijo lastniki oziroma uporabniki zemljišč melioracijske skupnosti.
6. člen
Investitor del je Kmetijska zadruga Ljubljana TZO Dobrunje. Investitor pridobi pri Republiškem sekretariatu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano nepovratna sredstva, ki so namenjena za urejanje kmetijskih zemljišč v višini 90% od predračunske vrednosti agromelioracij. 10% sredstev po predračunski vrednosti zagotovijo lastniki oziroma uporabniki zemljišč sami.
7. člen
Lastniki oziroma uporabniki zemljišč na agromelioracijskih območjih so dolžni posekati in odstraniti grmovje in odvečno drevesno zarast. Če lastnik oziroma uporabnik zemljišča ne izvede potrebnih agromelioracijskih del v roku, določenim s programom, odredi občinski upravni organ pristojen za kmetijstvo, v skladu s 113. členom zakona o kmetijskih zemljiščih, izvedbo ukrepov na stroške lastnika oziroma uporabnika zemljišča.
Groba zemeljska dela bodo skladno z investicijskimi programi zaključena v letu 1991.
Lastniki in uporabniki kmetijskih zemljišč na melioracijskih območjih plačujejo prispevek za vzdrževanje skupnih melioracijskih objektov in naprav v skladu s 114. členom zakona o kmetijskih zemljiščih.
8. člen
Lastniki in uporabniki zemljišč na agromelioracijskih območjih so dolžni uporabljati zemljišča v skladu z investicijskim programom izvedbe agromelioracij.
Kultura in način rabe melioracijskih zemljišč mora ustrezati kvaliteti zemljišč po izvedenih agromelioracijah. Dolgoročne in letne proizvodne programe sprejema investitor ob sodelovanju članov melioracijskih skupnosti.
Lastniki in uporabniki kmetijskih zemljišč so pri rabi teh zemljišč vezani na določbe sprejetega proizvodnega programa, ne glede na to, ali so sklenili pogodbo o proizvodnem sodelovanju s Kmetijsko zadrugo Ljubljana TZO Dobrunje.
9. člen
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-1/91-01
Ljubljana, dne 20. junija 1991.
Predsednik
Skupščine občine
Ljubljana Moste-Polje
Janez Jančar l. r.

AAA Zlata odličnost