Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1991 z dne 28. 6. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1991 z dne 28. 6. 1991

Kazalo

77. Sklep o oblikovanju najvišje najemnine za poslovne prostore v stanovanjskih hišah in druge poslovne prostore, ki so družbena lastnina na področju občine Kočevje, stran 97.

Na podlagi 12. člena ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev IX-LXXXIX k ustavi SRS (Uradni list SRS, št. 32/89) in 5. člena zakona o družbeni kontroli cen (Uradni list SRS, št. 9/85) je Izvršni svet Skupščine občine Kočevje na svoji seji dne 11. 6. 1991 sprejel
SKLEP
o oblikovanju najvišje najemnine za poslovne prostore v stanovanjskih hišah in druge poslovne prostore, ki so družbena lastnina na področju občine Kočevje
1. člen
S tem sklepom se določajo merila za izračun najvišje najemnine za poslovne prostore v stanovanjskih hišah v družbeni lastnini na področju občine Kočevje.
2. člen
Za določitev višine najemnine se poslovni prostori razdelijo v štiri skupine po lokaciji poslovnega prostora:
I. kategorija
Del KS Kočevje mesto, ki zajema TZO, Ljubljansko cesto do križišča s Cankarjevo ulico, Cankarjevo ulico, Tomšičevo cesto od križišča s Cankarjevo ulico do križišča z Roško cesto, Roško cesto od križišča s Tomšičevo cesto do mosta čez Rinžo vključno s področjem, ki ga omejujejo omenjene ceste oziroma ulice.
II. kategorija
Ostalo področje Krajevne skupnosti Kočevje-mesto, ki ni zajeto v I. kategoriji.
III. kategorija
Področje krajevnih skupnosti Rudnik-Šalka vas, Stara cerkev in Ivan Omerza Livold.
IV. kategorija
Področje ostalih krajevnih skupnosti občine Kočevje (podeželje).
3. člen
Letni znesek najemnine se izrazi v odstotku od revalorizirane nabavne vrednosti poslovnega fonda in znaša:
                                       %
I. kategorija poslovnih prostorov                      12
II. kategorija poslovnih prostorov                     10
III. kategorija poslovnih prostorov                     8
IV. kategorija poslovnih prostorov                      6
Za poslovne prostore, ki so v nadstropjih se letni znesek najemnine zmanjša za eno odstotno točko revalorizirane nabavne vrednosti.
Letni znesek najemnine sestavljata vrednost enostavne in razširjene reprodukcije.
Enostavno reprodukcijo sestavljajo:
– vkalkulirana amortizacija na podlagi veljavnih predpisov;
– sredstva za vzdrževanje, upravljanje, funkcionalni stroški ter stroški nakupa in vzdrževanja opreme za civilno zaščito v skupni višini 2,715%.
Razliko do polne vrednosti letne najemnine predstavlja razširjena reprodukcija.
4. člen
Letna najemnina za poslovne prostore, ki jih občinske službe potrebujejo za svoje potrebe, se zaračunava samo v višini enostavne reprodukcije.
5. člen
Mesečni znesek najemnine po kriteriju iz 3. člena tega sklepa se določi z najemno pogodbo, ki jo najemnik poslovnega prostora sklene s Posebno strokovno službo izvršnega sveta za stanovanjsko gospodarstvo občine Kočevje.
Višina najemnine se med letom mesečno povišuje skladno z rastjo cen industrijskih izdelkov pri proizvajalcih.
6. člen
Če se poslovni prostor odda v najem na licitaciji, lahko interesent za najem ponudi višjo najemnino kot znese izračun najemnine po kriterijih iz 3. člena sklepa. Ta višja najemnina ostaja kot izhodiščna baza in se med letom povišuje skladno z rastjo cen industrijskih izdelkov pri proizvajalcih.
7. člen
Posebna strokovna služba za stanovanjsko gospodarstvo lahko v izjemnih primerih določi višjo najemnino kot znese izračun po kriterijih iz 3. člena tega sklepa za poslovne prostore z izredno ugodno lego, ali izredno pridobitno dejavnostjo. V ta namen si pridobi soglasje Izvršnega sveta Skupščine občine Kočevje.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
8. člen
S sprejetjem tega sklepa se najemnine povišajo za vse družbene poslovne prostore, ki so v najemu, v skladu z izračunom po kriterijih iz 3. člena tega sklepa in sicer s 1. 7. 1991 naprej.
9. člen
Sredstva razširjene reprodukcije se bodo uporabljala, razen pridobivanja novih poslovnih prostorov tudi za večje prenove obstoječih dotrajanih poslovnih prostorov, ki so pridobitno in družbeno koristni. Konkretna delitev sredstev najemnin se bo določila z letnim programom delitve in uporabe sredstev najemnin.
10. člen
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, prenehajo veljati sklep o oblikovanju najvišje najemnine za poslovne prostore v stanovanjskih hišah na območju občine Kočevje (Uradni list SRS, št. 2/84) in sklep o dopolnitvi sklepa o oblikovanju najvišje najemnine za poslovne prostore v stanovanjskih hišah na območju občine Kočevje (Uradni list SRS, št. 6/88).
11. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 7. 1991.
Kočevje, dne 17. 6. 1991.
Predsednik
Skupščine občine Kočevje
Alojz Petek, dipl. jur. l. r.

AAA Zlata odličnost