Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1991 z dne 3. 7. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1991 z dne 3. 7. 1991

Kazalo

121. Odlok o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, stran 132.

Na podlagi 4. in 18. člena zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Uradni list SRS, št. 18/74, 34/88), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91) in 7. člena odloka o organizaciji in delu občinske skupščine (Uradni vestnik Gorenjske, št. 14/89) je Skupščina občine Škofja Loka na skupni seji družbenopolitičnega zbora, zbora združenega dela in zbora krajevnih skupnosti dne 24. 6. 1991 sprejela
ODLOK
o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih
1. člen
Ta odlok določa postopek za določanje najemnin za poslovne stavbe in poslovne prostore ter omejitve za opravljanje poslovnih dejavnosti v določenih prostorih oziroma območjih.
2. člen
Najemnine za poslovne stavbe in poslovne prostore v občini Škofja Loka se določijo po metodologiji, predpisani s pravilnikom o merilih o načinu ugotavljanja vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš ter sistemu točkovanja (Uradni list SRS, št. 25/81).
Najemnine se izračunavajo po naslednjem obrazcu:
    Vp x K
Nm = --------
   12 x 100
Nm = mesečna najemnina
Vp = revalorizirana vrednost poslovnega prostora
K = letna stopnja najemnine v% od revalorizirane vrednosti poslovnega prostora
'Revalorizirana vrednost poslovnega prostora se izračuna tako, da se množi število točk x vrednost točke x površina x korekcijski faktor (na popravek končne vrednosti poslovnega prostora oziroma glede na razpon nosilnih elementov – konstrukcija). Upošteva pa se tudi tekoči indeks podražitev gradbenih del Splošnega združenja gradbeništva in IGM Slovenije (stanovanjska gradnja v preteklem mesecu).
Povišanja najemnin med letom se usklajujejo trimesečno za indeks iz prejšnjega odstavka.
Vrednost točke kot osnova za ugotovitev uporabne vrednosti poslovnih prostorov je enaka kot vrednost točke za stanovanja.
3. člen
Najvišja letna stopnja najemnine (K) je odvisna od dejavnosti (skupina) in območja, kjer je poslovna stavba oziroma poslovni prostor.
Najvišje letne stopnje najemnine (K v procentih) so:
----------------------------------------------------
Namembnost         Območje
----------------------------------------------------
         A%       B%        c%
----------------------------------------------------
1. skupina    5       4         3
2. skupina    8       6         5
3. skupina    12       10         8
----------------------------------------------------
4. člen
Skupine namembnosti so naslednje:
1. skupina – družbene dejavnosti:
– zdravstveno varstvo,
– družbeno varstvo mladine in socialno varstvo,
– izobraževanje, kultura, telesna kultura,
– dejavnosti državnih organov, krajevnih skupnosti, političnih strank in društev,
– odvetniške storitve.
2. skupina – gospodarske dejavnosti storitvenega značaja:
– obrtne delavnice storitvenega značaja (osebne storitve),
– trgovine osnovne preskrbe,
– garaže.
3. skupina – gospodarske dejavnosti proizvodnega značaja:
– prodajalne in pisarne podjetij,
– obrtne delavnice proizvodnega značaja,
– gostinski lokali,
– ostale poslovne dejavnosti,
– ostali trgovski lokali,
– skladišča.
5. člen
Za določanje najemnin za poslovne stavbe in poslovne prostore se območje občine deli na:
Območje A: ožje območje starega mestnega jedra Škofja Loka po 3. členu odloka o razglasitvi starega mestnega jedra Škofja Loka za kulturni spomenik in o razglasitvi naravnih znamenitosti na njegovem območju (Uradni vestnik Gorenjske, št. 21/88).
Območje B: območje mest in naselij mestnega značaja: Škofja Loka, Žiri, Železniki in Gorenja vas, razen območja A.
Območje C: Ostala naselja v občini Škofja Loka.
V poslovnih prostorih, v katerih se odvijata dve ali več dejavnosti, se upošteva najvišja najemnina ali za vsako dejavnost ločena najemnina, ki pa ne sme biti višja od najvišje skupne najemnine. V tem primeru je najemnina, določena po 2., 3. in 4. členu tega odloka, lahko povišana za 20 do 30%, zaradi večje obremenjenosti takega poslovnega prostora.
6. člen
Na območju A je dovoljeno oddajati poslovne stavbe in poslovne prostore le za tiste namene, ki so določeni z zazidalnim načrtom prenove starega mestnega jedra Škofje Loke (Uradni vestnik Gorenjske, št. 10/84) oziroma za dejavnost, ki bo usklajena s soglasjem Odbora za prenovo starih mestnih in vaških jeder.
Soglasje odbora za prenovo je potrebno upoštevati tudi pred oddajo poslovnih prostorov v drugih primerih, kjer so objekti z odlokom razglašeni za spomenik.
7. člen
Podjetja, druge pravne osebe in občani morajo v roku enega leta od uveljavitve tega odloka uskladiti najemne pogodbe z določbami tega odloka.
8. člen
Izvajanje tega odloka nadzorujejo pristojne inšpekcijske službe.
9. člen
Z denarno kaznijo od 5.000 do 30.000 din se kaznuje za prekršek pravna oseba, če:
– sklene najemno pogodbo v nasprotju z določili 2., 3., 4. in 5. člena tega odloka,
– oddaja poslovne stavbe in poslovne prostore v nasprotju s prvim in drugim odstavkom 6. člena,
– v enoletnem roku od uveljavitve odloka ne uskladi najemne pogodbe z določbami tega odloka (7. člen).
Z denarno kaznijo od 500 do 5.000 din se kaznuje za prekršek po prvem Odstavku tega člena odgovorna oseba pravne osebe ali občan.
10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 363-5/90
Škofja Loka, dne 25. junija 1991.
Predsednik
Skupščine občine Škofja Loka
Peter Hawlina l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti