Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1991 z dne 3. 7. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1991 z dne 3. 7. 1991

Kazalo

101. Pravilnik o dodeljevanju posojil iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja obrtništva in podjetništva v občini Idrija, stran 120.

Na podlagi 4. člena odloka o začasni ureditvi vprašanj v zvezi s pristojnostmi zborov in volitvami funkcionarjev občinske skupščine, ter Izvršnega sveta Skupščine občine Idrija (Uradni list RS, št. 19/90, 26/90 in 33/90) in na podlagi 13. člena odloka o proračunu občine Idrija za leto 1991 (Uradni list RS, št. 17/91) je Skupščina občine Idrija na skupni seji družbenopolitičnega zbora, zbora združenega dela in zbora krajevnih skupnosti dne 18. 6. 1991 sprejela
PRAVILNIK
o dodeljevanju posojil iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja obrtništva in podjetništva v občini Idrija
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopek za dodeljevanje posojil iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v občini Idrija.
2. člen
Sredstva so namenjena uvajanju novih programov ter širitvi in modernizaciji obstoječih programov.
3. člen
Za posojilo lahko zaprosijo naslednji prosilci:
– kmetje za dopolnilne dejavnosti na kmetijah
– samostojni obrtniki (do 5 zaposlenih)
– podjetja v zasebni ali mešani lasti (do 5 zaposlenih)
– občani, ki opravljajo samostojno osebno delo
Za posojilo lahko zaprosijo tudi občani, ki so pri pristojnem občinskem upravnem organu vložili zahtevek za izdajo obrtnega dovoljenja oziroma na pristojnem registracijskem sodišču priglasitev za vpis v sodni register in predložili vse zahtevane podatke dokumente.
Prosilci morajo imeti registrirano dejavnost na območju občine Idrija.
4. člen
Prednost pri dodelitvi sredstev bodo imeli tisti programi, ki bodo zagotavljali:
– nove programe na območju občine Idrija
– delavci, ki jim bo to prva zaposlitev
– večje število novih delovnih mest na enoto kredita
– večji dohodek na zaposlenega kot je občinsko povprečje
– programi, ki ne obremenjujejo okolja.
5. člen
Posojila se dodeljujejo z najdaljšo dobo vračila 5 let z možnim enoletnim moratorijem.
6. člen
Višina obrestne mere za posojila znaša 4% ob upoštevanju valutne klavzule.
Vsak prosilec lahko dobi največ 15% od vrednosti projekta.
7. člen
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v roku treh mesecev za opremo in šestih mesecev za gradnjo objektov od dneva odobritve.
8. člen
Sklep o razpisu za dodelitev posojil, ki ga sprejme izvršni svet občine in ga objavi vsebuje:
– določbo na podlagi katere izvršni svet sprejme ta sklep
– skupen znesek, ki je namenjen za ta posojila
– namen za katere se dodeljujejo posojila
– upravičence do razvojnih sredstev
– pogoje odplačevanja posojila
– rok za vložitev prošenj in naslov
– navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec predložiti
– pogoje, ki jih mora prosilec izpolnjevati (višina lastnih sredstev)
– rok v katerem bo Izvršni svet Skupščine občine Idrija sprejel sklep o dodelitvi posojil.
9. člen
Posojila se plasirajo preko LB – Komercialne banke Nova Gorica s katero Izvršni svet Skupščine občine Idrija sklene ustrezno pogodbo.
10. člen
Prošnjo za posojila z vsemi zahtevanimi dokumenti vložijo prosilci pri izvršnem svetu skupščine občine, občine.
Na razpis prispele vloge obravnava 5-članska komisija, ki jo sestavljajo:
– dva člana, ki jih imenuje izvršni svet
– trije člani, ki jih imenuje skupščina občine. Na predlog komisije dokončno odloča izvršni svet.
11. člen
Izvršni svet Skupščine občine Idrija lahko sprejme sklep o takojšnji vrnitvi celotnega kredita v primeru, če:
– koristnik ne porabi sredstev za dogovorjene namene
– ne izpolni drugih dogovorjenih obveznosti.
12. člen
Pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-18/91
Idrija, dne 18. junija 1991.
Predsednik
Skupščine občine Idrija
dr. med. Janez Podobnik, l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti