Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1991 z dne 3. 7. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1991 z dne 3. 7. 1991

Kazalo

106. Pravilnik o dodeljevanju posojil iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja obrti in zasebnega podjetništva v občini Krško, stran 124.

Na podlagi 7.a) člena zakona o finančnem poslovanju (Uradni list SFRJ, št. 10/89, 26/89, 35/89, 58/89 in 61/90) in 58. člena odloka o pristojnosti in sestavi zborov občinske skupščine (Uradni list SRS, št. 3/90) je Izvršni svet Skupščine občine Krško na svoji seji dne 14. 6. 1991 sprejel
PRAVILNIK
o dodeljevanju posojil iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja obrti in zasebnega podjetništva v občini Krško
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopek za dodeljevanje posojil iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja obrti in zasebnega podjetništva v občini. Krško (v nadaljevanju besedila: dejavnosti).
2. člen
Posojila se dodeljujejo s ciljem:
– ustvarjanja novih delovnih mest v obrti in zasebnem podjetništvu ob pogoju zaposlitve za nedoločen čas,
– spodbujanja zasebne iniciative s ciljem samozaposlovanja,
– pospeševanja uvajanja sodobnih tehnologij, ki bodo energetsko varčne in ekološko neoporečne,
– spodbujanja deficitarnih dejavnosti po posameznih območjih občine,
– pospeševanja razvoja dejavnosti na demografsko ogroženih območjih.
3. člen
Posojila se dodeljujejo za naslednje namene:
– nakup, graditev, prenova in adaptacija prostorov v stanovanjskih in drugih gospodarskih objektih, namenjenih za poslovno dejavnost,
– nakup nove opreme in generalna obnova obstoječe opreme za proizvodnjo,
– uvajanje sodobnih tehnologij in za
– obratna sredstva.
4. člen
Posojila se prednostno dodeljujejo:
– dejavnostim, ki odpirajo nova delovna mesta,
– dejavnostim, ki uvajajo sodobno tehnologijo,
– deficitarnim dejavnostim, ki bodo opredeljene v razpisih za dodelitev posojil,
– novo ustanovljenim dejavnostim na demografsko ogroženih območjih.
5. člen
Posojila se dodeljujejo naslednjim prosilcem:
– samostojnim obrtnikom, ki opravljajo redno obrtno dejavnost,
– podjetjem v zasebni lasti,
– občanom, ki so pri pristojnem občinskem upravnem organu vložili zahtevo za izdajo obrtnega dovoljenja oziroma na pristojnem sodišču priglasitev za vpis v sodni register in izpolnjujejo pogoje za ustanovitev obratovalnice oziroma podjetja.
Sedež obratovalnice oziroma podjetja in poslovni prostori morajo biti na območju občine Krško.
6. člen
Sredstva se namenijo za dodeljevanje:
– dolgoročnih posojil z dobo vračanja od 1 do 4 let in
– kratkoročnih posojil z dobo vračanja do 1 leta. Opredelitev pričetka vračanja posojil:
– moratorij 12 mesecev po odobritvi posojila za namene iz 1. in 3. alinee 3. člena tega pravilnika,
– moratorij 6 mesecev po odobritvi posojila za namene iz 2. alinee 3. člena tega pravilnika.
Višina posojila praviloma ne sme presegati 30% predračunske vrednosti investicije, s pogojem, da investitor zagotovi razliko sredstev iz drugih virov.
Zgornji limit posojil bo določen z vsakokratnim razpisom za dodelitev.
Višina obrestne mere za posojila po tem pravilniku se bo določala z vsakokratnim razpisom za dodelitev posojil. Obresti se obračunavajo od odobritve posojila dalje.
7. člen
Sklep d razpisu za dodelitev posojil sprejme Izvršni svet Skupščine občine Krško in ga objavi na krajevno običajen način ter pri občinski obrtni zbornici in klubu podjetnikov.
Sklep vsebuje:
1. določbo tega pravilnika, na podlagi katere je Izvršni svet Skupščine občine Krško sprejel ta sklep;
2. razpoložljiv del sredstev, namenjenih v občinskem proračunu za dodeljevanje posojil;
3. namene, za katere se dodeljuje posojilo;
4. fizične in pravne osebe, ki lahko zaprosijo za posojilo;
5. dobo vračanja posojila;
6. višino obrestne mere;
7. rok za vložitev vlog, ki pa ne sme biti krajši od 15 dni od dneva objave in naslov, na katerega se vložijo vloge;
8. navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec priložiti k vlogi:
a) poslovni načrt,
b) potrdilo o vpisu obrtne delavnice v register oziroma sklep o vpisu podjetja v sodni register ali potrdilo, da je občan pri pristojnem občinskem upravnem organu vložil zahtevo za izdajo obrtnega dovoljenja oziroma na pristojnem sodišču priglasitev za vpis v sodni register ter izpolnjuje pogoje za ustanovitev obrtne delavnice oziroma zasebnega podjetja;
c) dokazila glede na namen posojila:
– pri nakupu poslovnih prostorov kupoprodajno pogodbo, overjeno na sodišču;
– pri gradnji, prenovi ali adaptaciji poslovnih prostor rov gradbeno dovoljenje oziroma priglasitev del in predračun, zemljiškoknjižni izpisek, izjavo lastnika oziroma upravljalca poslovnih prostorov, da dovoli nameravana dela in najemno pogodbo, ki mora biti sklenjena najmanj za dobo vračanja posojila;
– pri nakupu opreme in nadomestnih delov za generalno popravilo: predračun ali račun in kupoprodajno pogodbo, pri nakupu generalno obnovljene opreme pa še pisno garancijo izvajalca generalnega popravila, s katero le-ta zagotavlja življenjsko dobo opreme;
– pri nakupu opreme za prenos dosežkov raziskovalnih del v proizvodnjo: račun ali predračun in potrdilo pristojnega organa o verifikaciji inovacije;
d) če odgovorna oseba podjetja še ni v rednem delovnem razmerju v tem podjetju: pisno izjavo ustanoviteljev podjetja, da bo odgovorna oseba sklenila delovno razmerje v tem podjetju najkasneje v roku 6 mesecev od zagotovitve posojila;
e) pregled virov za finančno pokritje celotne investicije;
f) dokazilo o kreditni sposobnosti prosilca, ki se praviloma pridobi pri občinski upravi za družbene prihodke, oziroma banki;
9. rok, v katerem bo Izvršni svet Skupščine občine Krško sprejel sklep o dodelitvi posojil, ki ne sme biti daljši od 30 dni od dneva poteka roka za vložitev vlog in rok 8 dni, v katerem bo ta sklep posredovan vsem prosilcem posojil.
8. člen
Vloge za posojilo s prilogami vlože prosilci pri Sekretariatu za razvoj, urejanje prostora, varstvo okolja in upravne zadeve občine Krško.
Vloge prouči komisija za dodeljevanje posojil, ki jo imenuje Izvršni svet Skupščine občine Krško.
Komisija pripravi predlog o dodelitvi posojil za Izvršni svet Skupščine občine Krško.
Izvršni svet Skupščine občine Krško odloča o dodelitvi posojil s sklepom. Sklep se posreduje vsem prosilcem najkasneje v 8 dneh po odločitvi.
9. člen
Komisijo za dodeljevanje posojil, ki šteje 7 članov, sestavljajo:
– trije predstavniki Izvršnega sveta Skupščine občine Krško,
– predstavnik obrtne zbornice Krško,
– predstavnik zasebnih podjetnikov iz občine Krško,
– predstavnik finančne institucije in
– predstavnik drugih sovlagateljev.
Sestavo komisije lahko izvršni svet ob vsakem razpisu spremeni.
10. člen
Posojilna pogodba, sklenjena med finančno institucijo in posojilojemalcem v skladu s tem pravilnikom in sklepom Izvršnega sveta Skupščine občine Krško, vsebuje poleg standardnih določb še naslednje:
– obveznost posojilojemalca, da posojilo namensko porabi;
– rok za začetek poslovanja, če obrtna delavnica ali podjetje še ne posluje;
– rok, v katerem mora posojilojemalec na novo zaposliti delavce, število delavcev, ki jih bo zaposlil za nedoločen čas, če mu je bilo dodeljeno zaradi ustanavljanja novih delovnih mest; trajanje zaposlitve ne sme biti krajše od roka vrnitve posojila;
– rok, v katerem mora odgovorna oseba v zasebnem podjetju skleniti delovno razmerje v tem podjetju;
– obveznost, da posojilojemalec v primeru, če ne izpolni katerekoli obveznosti iz posojilne pogodbe, takoj vrne posojilo ali neodplačani del posojila z obrestmi po najvišji bančni obrestni meri za naložbe za tekoče poslovanje, povečani za 50% oziroma po zamudni obrestni meri, če je le-ta višja od prej opredeljene obrestne mere;
– določbo glede zavarovanja kredita (zavarovalnica, lombard, hipoteka).
11. člen
Namensko porabo posojila, pridobljenega po tem pravilniku, in izpolnitev obveznosti iz pogodbe o posojilu, preverja komisija za nadzor, ki jo imenuje Izvršni svet Skupščine občine Krško.
12. člen
Posojilojemalec prične uporabljati posojilo na podlagi ustrezne dokumentacije takoj po sklenitvi posojilne pogodbe in ga mora, porabiti najkasneje v 3 mesecih.
Posojilojemalec prične vračati posojilo ob koncu vsakega trimesečja (31. 3., 30. 6., 30. 9. in 31. 12.) po preteku moratorija v trimesečnih enakih obrokih, katerih zapadlost je določena v pogodbi o posojilu.
13. člen
Strokovna in administrativno-tehnična dela za komisijo opravljata Sekretariat za razvoj, urejanje prostora, varstvo okolja in upravne zadeve in Sekretariat za javne finance občine Krško.
14. člen
Pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 7-403-133/91
Krško, dne 14. junija 1991.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Krško
Franc Černelič l. r.

AAA Zlata odličnost