Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2021 z dne 18. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2021 z dne 18. 6. 2021, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

2081. Sklep o imenovanju ministra
2082. Sklep o izvolitvi dveh članov Sodnega sveta, ki jih voli Državni zbor

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2127. Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M1A/1 – interkonekcija Rogatec
2128. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge parametre
2129. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
2130. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči vetrolomu iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
2131. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022

Sklepi

2132. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Maribor

MINISTRSTVA

2083. Pravilnik o tehničnih zahtevah za priključitev proizvodnih naprav električne energije na distribucijsko omrežje in o izvajanju 5. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2016/631 o vzpostavitvi kodeksa omrežja za zahteve za priključitev proizvajalcev električne energije na omrežje
2084. Pravilnik o opredelitvi in izvajanju dodatnih nalog v izrednem stanju, vojni ali krizah ter ob večjih naravnih in drugih nesrečah na področju elektrogospodarstva
2085. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za uveljavljanje pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo
2086. Pravilnik o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja zdravja v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
2087. Odredba o spremembah in dopolnitvi Odredbe o prepovedi uporabe cestno-železniških prehodov
2088. Naznanilo o prejetju odločitve Evropske komisije o združljivosti sheme državne pomoči Finančno nadomestilo zaradi izpada dohodka v prireji govejega mesa zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19 za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. marca 2021 z notranjim trgom
2133. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nadzornem informacijskem sistemu igralnih naprav

BANKA SLOVENIJE

2089. Spremembe in dopolnitve Pravil sistema izmenjave informacij o zadolženosti fizičnih oseb – SISBON

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2090. Sistemska obratovalna navodila za zaprti distribucijski sistem zemeljskega plina za geografsko zaokroženo območje nekdanje Železarne Štore (ZDS ŠTORE)

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2091. Spremembe Statuta Univerze v Ljubljani

OBČINE

Bled

2124. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2021 – rebalans 1

Brezovica

2092. Koncesijski akt o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projektov energetske prenove objektov v lasti Občine Brezovica

Dol pri Ljubljani

2093. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2020
2094. Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2021 – 1. rebalans proračuna
2095. Sklep o uvedbi rezervacij pri stroških plačila oskrbnine vrtca za leto 2021
2096. Sklep o izločitvi iz javnega dobra

Dravograd

2097. Koncesijski akt o javno-zasebnem partnerstvu za projekt »Gramoznica Trbonje 2«

Horjul

2098. Sklep o potrditvi Elaborata lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev občinskega prostorskega načrta Občine Horjul na delu enote urejanja prostora VR_66

Komen

2099. Odlok o rebalansu-1 proračuna Občine Komen za leto 2021
2100. Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov
2101. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

Koper

2102. Sklep o razpisu predčasnih volitev članov sveta Krajevne skupnosti Hrvatini - Crevatini

Ljubno

2103. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2021

Medvode

2104. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠS 10/13 Brezovec
2105. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Medvode
2106. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pirniče
2107. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Preska
2108. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Simona Jenka
2109. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode
2110. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Medvode

Murska Sobota

2111. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Mestne občine Murska Sobota
2112. Sklep o obračunavanju subvencije zasebnemu vrtcu v Mestni občini Murska Sobota za šolsko leto 2021/2022

Podčetrtek

2113. Sklep o višini cene programa v Enoti vrtec Osnovne šole Podčetrtek
2114. Sklep o določitvi tržne najemnine
2115. Sklep o ukinitvi družbene lastnine

Slovenj Gradec

2125. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »Poslovno stanovanjska cona Celjska jug II (SG-80)«

Slovenske Konjice

2116. Sklep o lokacijski preveritvi za omogočanje začasne rabe prostora na območju Zazidalnega načrta novi center Slovenske Konjice – ureditev pasjega parka (ID:2314)

Sveti Jurij ob Ščavnici

2126. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra

Šmarje pri Jelšah

2117. Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v Občini Šmarje pri Jelšah
2118. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

Štore

2119. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Štore
2120. Sklep o mnenju občine k osnutkom pokrajinske zakonodaje
2121. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Štore
2122. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Tišina

2123. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2021

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o gospodarskih zbornicah

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti