Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2021 z dne 18. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2021 z dne 18. 6. 2021

Kazalo

2117. Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v Občini Šmarje pri Jelšah, stran 6145.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 57/17 in 54/19) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 16. redni seji dne 10. 6. 2021 sprejel
O D L O K 
o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v Občini Šmarje pri Jelšah 
1. člen 
S tem odlokom se določajo pogoji in upravičenci za subvencioniranje plačila komunalnega prispevka, višina subvencije ter postopek za uveljavljanje subvencije v Občini Šmarje pri Jelšah.
V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
2. člen 
Subvencija je enkratna denarna pomoč, ki pripada upravičenim prosilcem – mladim in mladim družinam (v nadaljevanju: upravičenec), kot spodbuda za reševanje stanovanjskega vprašanja z gradnjo novega enostanovanjskega objekta na območju Občine Šmarje pri Jelšah.
Za mlade po tem odloku se štejejo osebe, ki so v letu vložitve vloge stare največ 35 let.
Za mlado družino po tem odloku se šteje družina z vsaj enim otrokom, v kateri sta oba od staršev v letu vložitve vloge stara največ 35 let, ne glede na starost otrok. Kot mlade družine se štejejo življenjske skupnosti obeh staršev in otrok ter druge, z zakonom določene družinske oblike.
Posamezen upravičenec je upravičen do subvencije samo enkrat.
3. člen 
Do subvencioniranja plačila komunalnega prispevka je upravičen prosilec subvencije, ki na območju Občine Šmarje pri Jelšah rešuje stanovanjsko vprašanje z gradnjo novega enostanovanjskega objekta ter ob izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega člena tega odloka izpolnjuje tudi pogoj, da je zemljiškoknjižni lastnik zemljišča, na katerem je predvidena gradnja novega enostanovanjskega objekta ali pa ima pravico graditi na podlagi ustanovljene in zemljiškoknjižno vpisane stavbne pravice.
4. člen 
Višina subvencije za posameznega upravičenca znaša 30 % od odmerjenega komunalnega prispevka za mlade in 40 % od odmerjenega komunalnega prispevka za mlade družine.
Ne glede na prejšnji odstavek tega člena, je najvišji znesek subvencije 1.500,00 EUR.
5. člen 
Upravičenec uveljavlja pravico do subvencije hkrati z vlogo za odmero komunalnega prispevka.
Vloga za uveljavljanje pravice do subvencije, se šteje za pravočasno tudi, če je vložena do izdaje odločbe o odmeri komunalnega prispevka na prvi stopnji.
6. člen 
V vlogi iz prejšnjega člena tega odloka morajo biti navedeni vsi podatki in predložena dokazila, ki omogočajo presojo izpolnjevanja zahtevanih pogojev po tem odloku.
Izpolnjevanje pogojev iz drugega in tretjega odstavka 2. člena tega odloka se dokazuje z izjavo upravičenca, v kateri je naveden njegov rojstni datum, za mlade družine pa z izjavo upravičenca, v kateri so navedeni vsi člani mlade družine, njihovi rojstni datumi, naslovi stalnih prebivališč in sorodstveno razmerje.
Izpolnjevanje pogoja zemljiškoknjižnega lastništva ali stavbne pravice iz 3. člena tega odloka se dokazuje z izpisom iz zemljiške knjige za zadevno nepremičnino.
7. člen 
Za vodenje postopka za dodelitev subvencije se uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
8. člen 
Komunalni prispevek je namenski vir financiranja gradnje komunalne opreme. Občina je dolžna sredstva v višini odobrenih in uveljavljenih subvencij nadomestiti iz namenskih sredstev občinskega proračuna.
9. člen 
V kolikor upravičenec, ki mu je bila odobrena subvencija za gradnjo po tem odloku, odtuji zemljiško parcelo ali objekt, za katerega je bila subvencija podeljena, v obdobju petih let od dodelitve subvencije, mora prejeto subvencijo vrniti z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
Če upravičenec zahteva vračilo plačanega komunalnega prispevka v skladu z določbami veljavnega zakona s področja urejanja prostora in se njegovemu zahtevku ugodi, se mu vrne komunalni prispevek v nominalni vrednosti, zmanjšan za višino izplačane subvencije.
10. člen 
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2021 dalje.
Št. 354-0034/2021
Šmarje pri Jelšah, dne 10. junija 2021
Župan 
Občine Šmarje pri Jelšah
Matija Čakš 

AAA Zlata odličnost