Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2021 z dne 18. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2021 z dne 18. 6. 2021

Kazalo

2123. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2021, stran 6168.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP – A in 80/20 – ZIUOOPE), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE in 189/20 – ZFRO), 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 41/15 in 97/20) je Občinski svet Občine Tišina na 4. izredni seji dne 14. 6. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2021 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Tišina za leto 2021 (Uradni list RS, št. 21/21) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prihodki in dohodki po ekonomski klasifikaciji do ravni pod kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
Skupina
Opis
Proračun 2021-I v €
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
5.099.099
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.417.514
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
2.628.430
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
2.475.642
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
135.070
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
17.718
706
DRUGI DAVKI
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
789.084
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
182.929
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
2.000
712
DENARNE KAZNI
1.912
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
482.236
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
120.007
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
112.766
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
63.430
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IM MATERIALNEGA PREMOŽENJA
49.336
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
0
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
1.568.820
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
509.109
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IN SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
1.059.711
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
5.398.716
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.458.681
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKIH ZAPOSLENIH
412.233
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
66.972
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
953.088
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
4.388
409
SREDSTVA, IZLOČENE REZERVE
22.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
1.563.203
410
SUBVENCIJE
148.403
411
TRANSFERI POSMAZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
887.414
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORAGNIZAC. IN USTANOVAM
176.304
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
351.083
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
2.334.832
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
2.334.832
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
42.000
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
42.000
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
0
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)
–299.617
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
DANA POSOJILA
0
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
375.000
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
375.000
55
VIII. ODPLAČILO DOLGA
142.383
550
ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA
142.383
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI+X.) = (I.+VI.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
–67.000
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
232.617
XI. NETO FINANCIRANJA (VI.+X-IX.)
299.617
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
67.000
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, konte in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Tišina.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
2. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0022/2021-1
Tišina, dne 15. junija 2021
Župan 
Občine Tišina 
Franc Horvat 

AAA Zlata odličnost