Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2021 z dne 18. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2021 z dne 18. 6. 2021

Kazalo

2116. Sklep o lokacijski preveritvi za omogočanje začasne rabe prostora na območju Zazidalnega načrta novi center Slovenske Konjice – ureditev pasjega parka (ID:2314), stran 6144.

  
Na podlagi tretje alineje 127. člena ter 130. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list, št. 87/15, 12/16 – popravek 69/17) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 9. dopisni seji sklicani dne 8. 6. 2021 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za omogočanje začasne rabe prostora na območju Zazidalnega načrta novi center Slovenske Konjice – ureditev pasjega parka (ID:2314) 
1. člen 
(1) Potrdi se lokacijska preveritev za omogočanje začasne rabe prostora na območju Zazidalnega načrta novi center Slovenske Konjice na parc. št. 238/13 in 241/1 k.o. 1115-Slovenske Konjice, ki ga je izdelal Razvojni center planiranje d.o.o. Celje, št. projekta 4/21, februar 2021.
(2) Lokacijska preveritev ima v zbirki prostorskih aktov identifikacijsko številko (ID:2314).
2. člen 
(1) Po določilih Odloka o prostorskem načrtu Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 70/16) – v nadaljevanju OPN se obravnavano območje nahaja v enoti urejanja prostora UN1, podenoti UN1/025 z opredeljeno namensko rabo prostora osrednja območja centralnih dejavnosti (CU). Skladno z določili OPN se območje UN1/025 ureja po določilih veljavnega Zazidalnega načrta novi center Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 4/01, 30/06) – v nadaljevanju ZN.
(2) Skladno s tretjo alinejo 127. člena ZUreP-2 se predlagana lokacijska preveritev izvaja za namen smotrne rabe ter aktivacije zemljišč, ki niso v uporabi in omogoča začasno rabo prostora na delu ZN za namen ureditve pasjega parka.
3. člen 
Prostorsko izvedbeni pogoji
Pasji park se umesti južno od obstoječih parkirnih površin, namenjenih obstoječemu trgovskemu centru. Dostopen je z vzhodne in severne smeri, preko parkirnih in manipulacijskih površin ob trgovskem centru.
Območje pasjega parka se ogradi z ustrezno visoko ograjo, maksimalne višine 2,00 m, ki je lahko žična, lesena ali podobna ograja sestavljena iz panelov, tudi v kombinaciji z živico. Vhod se uredi na vzhodni strani, po potrebi lahko tudi na severni strani. Dopustna je tudi razmejitev z ograjo znotraj območja za večje in manjše pse. V parku se uredi igrala za pse in več klopi za lastnike psov. Umesti se predvidoma štiri koše za odpadke – za iztrebke v različnih delih pasjega parka in en koš za ostale smeti ob vhodu. Elementi urbane opreme morajo biti enotno oblikovani in oblikovno usklajeni. Predvidi se zasaditev posamičnih dreves in skupin grmovnic.
Ograja se umesti 0,50 m od zunanjih parcelnih mej, ob soglasju lastnika sosednjih parcel lahko tudi na manj.
Prometne ureditve na območju se zaradi izgradnje pasjega parka ne spreminjajo.
Preko območja lokacijske preveritve poteka javna kanalizacija in komunikacijski podzemni kabel. Predvidene ureditve se umesti na način, da se upošteva varstvene pasove obstoječih vodov in pogoje upravljavca. Predvidena je priključitev na javno vodovodno omrežje za potrebe izgradnje pitnika, ki poteka vzhodno od območja lokacijske preveritve ter kanalizacijo, ki poteka preko območja lokacijske preveritve.
Čas izvajanja začasne rabe
Začasna raba prostora za namen ureditve pasjega parka se omogoči za dobo 7 let od začetka veljavnosti sklepa o lokacijski preveritvi.
4. člen 
Lokacijska preveritev ne nadomešča mnenj, ki jih je potrebno pridobiti v postopku priprave dokumentacije za gradbeno dovoljenje.
5. člen 
Sklep o lokacijski preveritvi se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Vnese se v evidenco lokacijskih preveritev in evidentira v prostorskem informacijskem sistemu. Sklep s podatki o lokacijski preveritvi se posreduje Upravni enoti Slovenske Konjice in Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 350-0002/2021
Slovenske Konjice, dne 14. junija 2021
Podžupan 
Občine Slovenske Konjice 
Primož Poklič 

AAA Zlata odličnost