Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2021 z dne 18. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2021 z dne 18. 6. 2021

Kazalo

2103. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2021, stran 6136.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB, 76/08, 79/09, 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 8. ter 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 77/17) je Občinski svet Občine Ljubno na 15. redni seji dne 10. 6. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2021 
1. člen 
Spremeni se priloga Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2021 (Uradni list RS, št. 195/20), ki se določi v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun leta 2021
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
4.499.824,21
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.831.193,29
70
DAVČNI PRIHODKI
2.554.767,42
700 Davki na dohodek in dobiček
2.345.096,00
703 Davki na premoženje
115.190,20
704 Domači davki na blago in storitve
94.481,22
71
NEDAVČNI PRIHODKI
276.425,87
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
201.974,37
711 Takse in pristojbine
2.351,50
712 Globe in druge denarne kazni
5.100,00
714 Drugi nedavčni prihodki
67.000,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
509.363,31
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
55.190,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dol. sredstev 
454.173,31
73
PREJETE DONACIJE
325.000,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
325.000,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
834.267,61
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
706.434,23
741 Prejeta sredstva iz DP iz sredstev EU
127.833,38
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
4.635.745,46
40
TEKOČI ODHODKI
1.151.306,40
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
186.409,26
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
32.287,24
402 Izdatki za blago in storitve
885.071,47
403 Plačila domačih obresti
5.066,77
409 Rezerve
42.471,66
41
TEKOČI TRANSFERI
1.098.511,09
410 Subvencije
112.333,64
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
593.476,79
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
136.130,55
413 Drugi tekoči domači transferi
256.570,11
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
2.384.927,97
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.384.927,97
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
1.000,00
431 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam
1.000,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–135.921,25
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
107.242,40
55
ODPLAČILA DOLGA
107.242,40
550 Odplačila domačega dolga
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–243.163,65
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–107.242,40
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
135.921,25
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
243.163,25
2. člen 
Vsi ostali členi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2021 ostanejo nespremenjeni.
3. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2021.
Št. 007-14/2020-8
Ljubno, dne 10. junija 2020
Župan 
Občine Ljubno 
Franjo Naraločnik 

AAA Zlata odličnost