Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2021 z dne 18. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2021 z dne 18. 6. 2021

Kazalo

2128. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge parametre, stran 6183.

  
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o izvajanju Uredbe (EU) o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge parametre 
1. člen 
(vsebina) 
S to uredbo se določijo pristojni organ in kazenske določbe za izvajanje Uredbe (EU) 2020/740 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. maja 2020 o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge parametre, spremembi Uredbe (EU) 2017/1369 ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1222/2009 (UL L št. 177 z dne 5. 6. 2020, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2020/740/EU).
2. člen 
(opredelitev izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo enako kot izrazi, opredeljeni v Uredbi 2020/740/EU.
3. člen 
(pristojni organ) 
Organ, pristojen za opravljanje nadzora nad izvajanjem Uredbe 2020/740/EU in te uredbe je inšpektorat, pristojen za promet.
4. člen 
(kršitve obveznosti dobaviteljev pnevmatik) 
(1) Z globo od 3.000 do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, če:
1. kot dobavitelj pnevmatik ravna v nasprotju s 4. členom Uredbe 2020/740/EU;
2. kot dobavitelj pnevmatik ravna v nasprotju s 5. členom Uredbe 2020/740/EU.
(2) Z globo od 2.000 do 15.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 1.200 do 4.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
5. člen 
(kršitve obveznosti distributerjev pnevmatik) 
(1) Z globo od 1.200 do 3.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, če kot distributer pnevmatik ravna v nasprotju s 6. členom Uredbe 2020/740/EU.
(2) Z globo od 800 do 3.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 200 do 400 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
6. člen 
(kršitve obveznosti dobaviteljev in distributerjev novih vozil) 
(1) Z globo od 1.200 do 3.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, če kot dobavitelj ali distributer novih vozil pred prodajo ravna v nasprotju s 7. členom Uredbe 2020/740/EU.
(2) Z globo od 800 do 3.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 200 do 400 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
7. člen 
(kršitve glede obveznosti ponudnikov storitve gostovanja) 
(1) Z globo od 1.200 do 3.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, če kot ponudnik storitve iz 14. člena Direktive 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega poslovanja na notranjem trgu (UL L št. 178 z dne 17. 7. 2000, str. 1), ki omogoča prodajo pnevmatik prek svoje spletne strani, ravna v nasprotju z 8. členom Uredbe 2020/740/EU.
(2) Z globo od 800 do 3.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 200 do 400 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
8. člen 
(višina globe v hitrem prekrškovnem postopku) 
Za prekrške iz te uredbe se sme v hitrem postopku izreči globa tudi v znesku, višjem od najnižje predpisane globe, določene s to uredbo.
KONČNI DOLOČBI 
9. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge bistvene parametre (Uradni list RS, št. 22/13).
10. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00710-59/2021
Ljubljana, dne 17. junija 2021
EVA 2021-2430-0057
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti